Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À ɛ̀a ma sɛ gɛ̀manↄ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ, ↄ̃ má è í lɛ́ bↄ kpɛ́pi bèe zíɛ gɛↄmidↄkĩi oi, àlɛ gɛ̃ sa'okĩi gɛↄmidↄkĩi oi, àlɛ tá gukpɛ oi, asa Dii kpɛ́ lɛ́ ɛlɛa gukpɛwaɛ.
2À ma sɛ bↄ̀lɛmanↄ ń gugbãntoo oi bↄlɛo, ↄ̃ à dↄ̀manↄ bĩ́izi e gukpɛ oi bↄlɛu, ↄ̃ má è ípi lɛ́ bàalɛ bↄlɛpi saɛ gɛↄmidↄkĩi oi.
3Gↄ̃pi gɛ̀ gukpɛ oi, a bà pↄyↄ̃bↄ kũa. À ba yↄ̃̀ gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo lɛ́u, ↄ̃ à ma sɛ bùamanↄ íwa, ípi wá kṹ wá kɛ̀sɛwoũ lɛ́u.
4À ba yↄ̃̀ gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo lɛ́u lↄ, ↄ̃ à ma sɛ bùamanↄ, í wá kṹ wá koso lɛ́u. À ba yↄ̃̀ gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo lɛ́u lↄ, ↄ̃ à ma sɛ bùamanↄ, í wá kṹ wápi lɛ́u.
5À ba yↄ̃̀ gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo lɛ́u lↄ, ↄ̃ í gↄ̃̀ da swa pↄ́ má fↄ̃ buawào ũ, asa ípi dàgua wa fↄ̃ gɛ̃u lↄo, sema wà kpáa'owà bàasio.
6Ɔ̃ à ma la à mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, n bee èó? Ɔ̃ à ɛ̀a lɛ́ buamanↄ sĩ̀sĩa.
7Kɛ́ ma bua, ma lí è kpa swa baala ń baaleo, an dasi kɛ̀ zài.
8Ɔ̃ a òmɛɛ: Ípi lɛ́ tá gukpɛ oi e Yuudɛ̃ guzulɛuɛ, i ká Ísida Wisidewa. Tó à kàwà, ísidapi í i maakũ.
9Gu pↄ́ ípi bàalɛ̀ tàu píi, pↄ́ bɛ̃̀ɛↄ iↄ kɛ píi yↄ̃̀ɛyↄ̃ɛ. Kpↄↄ iↄ ku we dasidasi, asa gu pↄ́ ípi gɛ̀ kàu píi, a maakũɛ. Gu pↄ́ swapi tàu píi, pↄ́ pↄ́ kú weↄ píi aaↄ bɛ̃́ɛɛ.
10Kpↄ̀wɛnaↄ zɛzɛ ísidapi gɛɛwa. Táalufãlɛkĩiↄ ku za Ɛ̃ngɛdi e Ɛnɛgɛlaiũ. Kpↄ̀ buiↄ lɛ́ vĩ weo lán ísia kpↄↄwa.
11Ń beeo dã̀naↄ ń biaↄ í a maakũo, aa gↄ̃ màaɛ wisi'ekĩi ũ.
12Lí pↄ́ wì a bɛ ble bui píi a bↄlɛ swapi baale ń a baalao. An kee láe a giigagao, mɛ́ an bɛ aↄ láaa vĩo. Lípiↄ aaↄ nɛ'i mↄ ń mↄoɛ, asa í pↄ́ lípiↄ lɛ́ e lɛ́ bↄ luakukĩiɛ. Lípiↄ bɛↄá pↄbleaɛ, mɛ́ a láↄá gbɛ̃́ↄ gbã́gbãbↄɛ.
13Dii Lua mɛ̀: Á Isaili bui kuɛplaↄ, lá á bùsu kpaalɛn kɛ. Yosɛfu buiↄ kpaalɛsɛ mɛ̀n pla,
14í kpaalɛnɛ́ sáasaa. Bùsuɛ bee a gↄ̃ á pↄ́ ũɛ, asa ma lɛgbɛ̃̀ ma mɛ̀ má kpá á deziↄwaɛ.
15Á bùsu zↄ̃lɛn kɛ: Bↄa za ísia zↄ̃ↄi gugbãntoo oi a dↄ Ɛteloni zɛ́i e Amata bↄlɛi, i gɛ́ Zedada
16ń Belotao ń Siblaiũ pↄ́ kú Damasi bùsu ń Amata bùsuo lɛ́u, i gɛ́ e à gɛ pɛ Azaatikↄ̃, Haulani bùsu lɛ́wa.
17Bùsu lɛ́pi a daalɛ ísiawaɛ, i gɛ́ Azaa'enana, Damasi bùsu lɛ́u. Amata bùsu lɛ́ iↄ ku gugbãntoo oi. Á bùsu lɛ́ gugbãntoo oin we.
18Gukpɛ oi á bùsu lɛ́ a gɛ́ Haulani ń Damasio zãnguoɛ, i pã Yuudɛ̃i Galada bùsu ń Isaili bùsuo zãnguo, i gɛ pɛ Ísida Wisidewa e Tamaa. Á bùsu lɛ́ gukpɛ oin we.

19Gɛↄmidↄkĩi oi bↄa Tamaa a gɛ́ e Mɛliba Kadɛsi íkĩi, i pã Egipi zɛ́ swai e ísia zↄ̃ↄi. Á bùsu lɛ́ gɛↄmidↄkĩi oin we.
20Bɛ'aɛ oi ísia zↄ̃ↄ mɛ́ aↄ dɛ á bùsu zↄ̃lɛ ũ e gu pↄ́ bↄaa ń Amata bↄlɛo. Á bùsu lɛ́ bɛ'aɛ oin we.
21À bùsupi kpaalɛkↄ̃ɛ á Isailiↄ á buiwa.
22À bùsupi kpaalɛ ń gbɛlaao ń bↄ̀mↄ pↄ́ nɛ'ì á guuↄ sãnu. À ń dilɛ á Isaili bùsudeↄ ũ, í ń da á Isaili buiↄ kpaalɛ guu.
23Á Isaili bui pↄ́ bↄ̀mↄ ku a guu, we á aà dau kpaalɛu. Ma Dii Lua mámɛ má ò.