Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taane deelaa gaa dagi au gi di gowaa dela e ulu adu gi di Hale Daumaha. Nia wai e halihali mai i lala di gowaa dela e ulu gi lodo, ga mmidi adu gi dua, di gowaa dela e huli ginai di Hale Daumaha. Di maa e hali adu gi lala mai i lala di baahi ngaaga di Hale Daumaha ga hanadu laalaa baahi ngaaga o di gowaa dudu tigidaumaha.
2Taane deelaa gaa lahi au gi daha mo di gowaa di Hale Daumaha i di ala gi ngeia, ga haganiga mai gi di ala dela e huli adu gi baahi dua. Tama monowai e hali mai i baahi ngaaga di abaaba deelaa.
3Taane deelaa ga hagatau di maa gi dana laagau hagatau mee, nia piidi e 1,500 e hana gi lala gi baahi dua, ga helekai mai bolo au gi haele i lodo nia wai. Nia wai le e tugi hua i ogu buguwae.
4Gei mee ga hagatau labelaa nia piidi e 1,500, gei nia wai ga honu aga guu tugi i ogu duli. Mee ga hagatau labelaa nia piidi e 1,500 gei nia wai gu honu aga guu tugi i dogu dungaalodo.
5Gei mee ga hagatau labelaa, nia piidi e 1,500, gei nia wai gu honu aga gu hontula, au gu deemee di hana no lodo. Tangada hua e mee di kau no lodo.
6Gei mee ga helekai mai, “Kooe go tangada dangada, mmada gi humalia gi nia mee huogodoo aanei.” Gei taane gaa lahi au gi muli gi taalinga di monowai.
7I dogu dau adu gi golo, gei au gaa mmada gi nia laagau e logo ala guu tomo i taalinga di monowai i nia baahi e lua.
8Mee ga helekai mai, “Nia wai aanei e mmidi i lodo henua gi dua mo gi lala gi lodo di gowaa mehanga gonduu o Jordan mo gi lodo di Tai Mmade. Ma ga dau adu gi lodo di Tai Mmade, nia wai dai gaa huli gaa hai nia wai maangala.
9Nia gowaa ala ma gaa hali ginai di monowai, gei nia manu mono iga ga i golo. Di monowai mmidi deenei gaa hai nia wai o di Tai Mmade gi maangala, nia gowaa ala e mmidi ginai, e gaamai di hagamouli.
10Mai di Monowai Uwa aga i Engedi gaa dau loo gi di Monowai Uwa aga i Eneglaim, digau hai wagadaha i tongotai gaa holo nadau gubenge i golo e hai gi maangoo. E logo nia hagadilinga iga i golo gadoo be nia iga ala i lodo Tai Mediterranean.
11Gei nia wai ala i lodo nia gowaa tiutiu mono gowaa pogo ala e hoohoo gi taalinga tai la hagalee e maangala, nia maa ga noho hua i golo e hai di gowaa hai toolo.
12I taalinga di monowai baahi e lua le e tomo ai nia laagau e hai nia meegai. Nia lau nia maa hagalee e mae, gei nia maa hagalee e modu di huwa mai nia golee. Digaula e huwa mai nia meegai i nia malama huogodoo, idimaa digaula e haga magalillili go nia wai ala e hali mai i di Hale Daumaha. Nia laagau e hai nadau meegai, gei nia lau e hagahili nia daangada.”
13Tagi go Yihowah ga helekai, “Aanei nnagageinga tenua dela belee duwwe i nia madawaawa e madangaholu maa lua, gei di madawaawa Joseph e hai mee gi nia gowaa e lua.
14Au guu hai dagu hagababa hagamodu ang gi godou maadua mmaadua gi hai mee gi tenua deenei, deenei laa, duwweina i goodou gi tongaadahi.
15“Tagageinga i baahi ngeia e hana gi dua, mai Tai Mediterranean gaa hana gi di waahale Hethlon, gaa hana gi di Ala Nnoonua o Hamath, gaa hana gi di waahale Zedad,
16gaa hana gi di waahale Berothah mo Sibraim (nia gowaa aanei la i mehanga tenua Damascus mo tenua Hamath), gaa hana gi Ticon dela i tagageinga i tenua Hauran.
17Tagageinga i baahi ngeia e hanaga i baahi dua Mediterranean gaa hana gi di waahale Enon; gei nnenua o Damascus mo Hamath la i baahi ngeia tagageinga deelaa.
18“Tagageinga i baahi dua e hanimoi i ngaaga mai tama gowaa i mehanga tenua Damascus mo tenua Hauran, gei di Monowai Jordan dela guu hai tagageinga gowaa i mehanga tenua Israel i baahi dai mo tenua Gilead i baahi dua, gaa hana gaa tugi i Tamar i Tai Mmade.

19“Tagageinga i baahi ngaaga e hanaga i baahi dai a ngaaga mai i Tamar gaa hana gi di gowaa tiu o Kadesh Meribah, nomuli gaa hana gi baahi dai a ngeia gaa hana madalia tagageinga Egypt gaa hana gi tai Mediterranean.
20“Tagageinga i baahi dai la go di Tai Mediterranean, gaa hana gi baahi ngeia gi dahi gowaa i baahi dai o di Ala Nnoonua o Hamath.
21“Goodou gi duwwe ina tenua deenei i godou madawaawa.
22Goodou ga hai henua ginai gaa hana hua beelaa. Digau tuadimee ala e noho i godou baahi mo nadau dama hogi ala ga haanau i kinei e kae labelaa nadau duhongo mai i di gowaa deelaa i di godou madagoaa ma ga duwwe di maa. Goodou gi dugua digaula gii hai be digau donu o Israel, gei gi hai henua nadau duwwongo i tenua deelaa madalia nia madawaawa Israel.
23Tangada nei mo tangada nei i digau tuadimee ala e noho i godou baahi le e kae dono duwwongo i baahi digau di madawaawa ala e noho ginai ginaadou. Aanei la nnelekai mai baahi Tagi go Yihowah.”