Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Ezequiel

Ezequiel 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A-sorbali, dule, dad-nakwedsik yawagak argasiidse an-sesad.
2Geb Israel-e-Bab-Dummad-e-gangued-yeerdakleged dad-nakwedsiki daniki an daksad. E-goledi, diwar-dummad-uurmakedyob goled. Degi, Bab-Dummad-e-gangued-yeerdaklegedba napaneg ibegwar nagusad.
3We-negburgana, Bab-Jehová Jerusalén-neggwebur-obelonaigusgu, an daksayobi an daksad, degi, an Quebar-diwargi-daksayobi, an daksad. An wagar napase-dulluu imaksad.
4Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged dad-nakwedsik yawagak-argasiidba dogsad.
5Geb degine, Bab-Dummad-Burba an-ogwichisad, geb neg-imba-senigwad-naidse an-sesad. Geb Babse-goled-neggi, Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged bela daasasii an daksad.
6Dule an-dikarba gwisgusad, geb agine, Babse-goled-neg-akale, dule anga sunmake an itosad.
7Anga sogded: “Dule-machi, we-neggi an-ologana siid, wegi an dummadga maid. Wegine, Israel-dulemar-abargi an degisadegu gudii guoed. Israel-dulemar, degi, e-reymar na e-galagwensurdamaladgi, na e-reymar-burgwisadse-gormaladgi, degi, bab-dummadyob-ibmar-imaklemalad-e-nug-odummogedgi bar an-nug-oichodii guosurmalad.
8Israel-dulemar e-ibmar-isgana-imakedgi an-nug-oichosmalad, ar ade, e-neg-yawagakmar, an-neg-yawagakbo walikaa ogwichismalad, unnila galu-negabargi-gwichid bachikii imaked. A-ulale, an-isdar-itogedgi an Israel-dulemar-obelosad.
9Na e-galagwensuli-gudimalad, degi, e-reymar-burgwismaladse-gordimalad bar imaksurmalale, andi Israel-dulemar-abargi degisadegu gudii guoed.
10”Dule-machi, Babse-goled-neg igi-dakle be daksa, Israel-dulemarga be soge. E-garda-ilemakar-maid, degi, e-dungued ega be oyoge, adi, e-isgudiidgi bingegumalagar.
11Ar bela na e-ibmar-isgana-imaksadgi bingegumalale, ega be Bab-Dummadse-goled-neg-soblegoed-garda, egi ibmarmar-bukwad, e-yaa-nomalad, degi, e-yaa-dogmalad ega be oyoge. Deginbali, bela egi ibmar-imaklegoed-e-igar-maid ega be oyobali. Israel-dulemarga bela-sobale be oyoge, adi, we-sobaledyobi sobmalaga, degi, ibmar-imaklegoed-e-igar-maidba ibmar-imakmarbaligar.
12”We, Babse-goled-neg-e-igar maid: Yar-birgine, bela napa Babse-goled-neg-ebirisnaidi, neg-islidikidga guoed. Weyob, Bab-Dummadse-goled-neg-e-igar maid.”
13Ibmar-ogumakar-ukleged-aila weyob dungued: Bela-ebiris, achabo-matugu napa akwiarmaid, e-yaadungued achabobalid. E-gakuli, achagwen mulluu ebiris-maid.
14Ibmar-ogumakar-ukleged-aila weyob nibgued: Napa akwiarmaid-yabalid-akale, urba e-dikargi billi-maidse, achabake nibgued, e-matardungueddi achabogwad. Urba-billi-maid-akale, niba billi-maidse daligwen nibgued, e-matardungueddi, achabogwad.
15Birgi, bia ibmar-durgan-ogumaklege, adi, daligwen nibgued, geb agi e-gakuli-abingunanaidgi, ibmar-bebe warbake gwichid.
16Birgi, bia ibmar-durgan-ogumaklege, adi, dalipaa (3) sugued, e-matardunguedi dalipaabalid (3).
17Billi-abargi-maid, dalipaa-negabar (3½) sugued, e-matardunguedi, dalipaa-negabarbalid (3½). Bela ibmar-ogumakar-ukleged-aila-e-dikar-ebiris, achagwen matardungu mulluu maid. Ibmar-ogumakar-ukleged-aila-ebiris napa-gwisarmaid, achabo matardungued. E-arsanmardi, dad-nakwedsik maid.
18A-sorbali, dule anga sogdebalid: “Dule-machi, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Ibmar-ogumakar-ukleged-aila-soblegoed-ibagi, e-birgi ibmar-durgan ogumakar-uklegega, degi, e-birgi ablis-eogegarba, we-igarmar-maidba be imakmaloed:

19Levitaʼmar-dule-irwa-Babse-gormalad-Sadoc-e-wagan, anga ibmar-imakega an-asabin nonidamaladga, moli-bebe-nikad-sapingwagwad be ukoed, adi, isgued-anar oburgwegar.’ Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
20” ‘A-sorbali, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-ablis ichee be suoed. Geb ibmar-bebe-warbake-gwichidgi, niba billi-maid-e-dikarmar-sogabake-abingunanaidgi, degi, bela e-dikar-ebiris mulluu-maidgi, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-ablis be bomioed. Weyobi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila isguedgi-warmaksadi, be urukoed.
21A-sorbali, isgued-anar moli-bebe-nikad-sapingwagwad-uklesad be suoed, geb bia ega neg-urmaklesadgi, anse-goled-neg-magaba be ogumakoed.
22” ’Ibbogine, isgued-anar sibad-machered-swilidikid-bonikwasulid be oburgoed. Ar igi ibmar-ogumakar-ukleged-aila, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-ablisgi uruklesa, deyobi, sibad-machered-e-ablisgi ibmar-ogumakar-ukleged-aila uruklebaloed.
23Ar be ibmar-ogumakar-ukleged-aila-uruknaid bergusale, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-swilidikid-bonikwasulid, degi, sibad-wawaad-machered-swilidikid-bonikwasulid
24anga be oburgoed. Geb amargi, dule-irwa-anse-gormaladi balu mioed, geb anga ogumakar ukmaloed.
25Isgued-anar, bane-bane ibagugle (7) be sibad-machered oburgoed. Amba deyobi, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-swilidikid-bonikwasulid, degi, sibad-wawaad-machered-swilidikid-bonikwasulid be oburgwebaloed.
26Dule-irwa-anse-gormalad ibmar-ogumakar-ukleged-aila ibagugle (7) swilidik-imaknai gumaloed, deyobi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila islidikidga gunonikoed.
27We-ibagugle-nasad-sorbali, ibabaabakgine (8), anga-ibmar-durgan-ogumakega be uknaidi, degi, gwenatigwar-guega be uknaidi, dule-irwa-anse-gormaladi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi ogumakdemaloed. Geb degine, an yeer-itogedgi be-abingamaloed. Ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’ ”