Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne hein nepasad haazà miduma ad maan duen te etew ziyà te veyeey he zapit te edsilaan.
2Ne zutun neehè ku is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Megbevayà te Israel he ebpekeuma is ebpuun diyà te edsilaan. Is keǥurub te kebpekeuma zin iring te deǥurus te meseleg he wahig, ne mid-anlag is tanà tenged te mekeǥeǥehem he kebpekiduma zin.
3Ne heini is nelewasan ku, ne iring te nelewasan ku hein midezeetan te Megbevayà is inged he Jerusalem, wey iring daan heini zuen te nelewasan ku ziyà te veyvey te Wahig he Kebar. Ne kegkaahaa ku zutun midlangkeb a ziyà te tanà.
4Ne midseled haazà is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen diyà te valey te Nengazen, ne ziyà haazà mebayà te veyeey he zapit te edsilaan.
5Impeenew a te Mulin-ulin ne mid-uwit e zin diyà te seled he lama. Ne zutun neehè ku he nepenù haazà is baley te Nengazen te mekeǥeǥehem he kebpekiduma zin.
6Ne zutun te edhithitindeg sikan is etew ziyà te avey ku, ne zuen nezineg ku he laǥeng he ebpuun dutun te valey te Nengazen
7he migkaǥi kayi te kedì te, “Sikew is etew, iyan heini pinuuwè ku te kedhadì wey untuzà te menge paa ku. Kayi a ed-ubpà duma te menge Israilihanen te wazà pidtemanan. Ne kenè en ed-umanan ebpendezeisaya te menge Israilihanen wey te menge hadì dan is waǥas he ngazan ku pinaaǥi te ked-azap dan te zuma he menge ed-ezapen etawa ked-azap te menge munyumintu te menge hadì dan he nemematey en.
8Dengan mibaal sikandan te pemuhatà he para te zuma he menge ed-ezapen diyà te avey te pemuhatà he para kediey he verengbeng dà is nekepetug-elang. Midremerikan dan is waǥas he ngazan ku pinaaǥi keniyan te utew mezaat he menge vaal zan. Umbe tenged te pauk ku midezeetan ku sikandan.
9Ne ǥuntaan kinahanglan he ed-engked en sikandan he ed-azap te zuma he menge ed-ezapen wey te menge munyumintu te menge hadì dan he nemematey en, ne ed-ubpà a zuma kandan te wazà pidtemanan.”
10Midlaus megkaǥi haazà is laǥeng te, “Sikew is etew, keǥiya nu ziyà te menge etew te Israel sikan is baley te Nengazen he impeehè ku kenikew. Tudtula nu kandan is kegkeveeli kayi su wey zan meeled tenged te menge salè dan.
11Emun egkeeled dan en tenged te langun he menge vaal zan ne petueni nu kandan is kebpurmaha kayi, ragkes is menge veyeey kayi wey menge ǥemawan, wey is kinetivuukan he purma zin. Isurat nu is menge paaǥi te kedterebehuwa kayi zutun te edtengteng sikandan su wey zan mepurung mesunud heini.
12Iyan heini edhuna he menge kesuǥuan dutun te valey te Nengazen: Kinahanglan he segradu is langun he lugar ziyà te zivavew te vuvungan he ebpekeliǥuy te nehitindeǥan te valey te Nengazen.
13“Iyan heini sukud te pemuhatà sumalà te upisyal he sukud. Diyà te peliǥuy te pundasyun te pemuhatà duen mid-iring te kanal he 20 he vaney is kezalem din ne 20 zaan he vaney is keluag din, ne zuen senipa ziyà te peliǥuy he menge heenem he vaney is keluag din.
14Ne tetelu he vahin haazà is pemuhatà. Is kinezizeleman he vahin 27 he ǥiek kuwedradu, is keluag din, ne tetelu he ǥiek is ketikang din. Is teliwazà he vahin 24 he ǥiek kuwedradu is keluag din, ne menge sepulù wey pitu he ǥiek is ketikang din. Duen mid-iring te kanal ziyà te peliǥuy kayi he sepulù he ǥiek is keluag din ne zuen din senipa ziyà te peliǥuy he sepulù he vaney is keluag din. Is divavew he vahin menge 20 he ǥiek kuwedradu, ne menge pitu he ǥiek is ketikang din, ne kayi edtutunga is menge pemuhat. Duen diyà te heepat he suyuk kayi he henduen be te sungey. Ne zuen kayi heǥezan diyà te vahin kayi he zapit te edsilaan.”
18Migkaǥi pa haazà is laǥeng kayi te kedì te, “Sikew is etew, iyan heini migkaǥi te Nengazen he MEGBEVAYÀ: Emun egkepasad en haazà is pemuhatà, ne ibpehinungud haazà pinaaǥi te kebpemuhat te menge pemuhat he edtutungen wey kebpirik te lengesa te menge uyaǥen he ibpemuhat. Iyan heini menge sulunuzen he para zutun he andew.
19Is menge memumuhat he ebpenilbi kedì, he ebpuun te tribu ni Levi he menge kevuwazan ni Zadok, ebeǥayan te turiti he vaka he ibpemuhat dan he pemuhat he para idlumpiyu.
20Kuwa ka te lengesa he ebpuun kayi ne ipalis nu zuen te heepat he sungeysungey ziyà te menge suyuk duen te pemuhatà wey ziyà te menge suyuk te ikezuwa he huntù duen te pemuhatà wey ziyà te senipa zin. Pinaaǥi kayi egkelumpiyuwan haazà is pemuhatà.
21Ne kuwaa nu sikan is turiti he vaka he pemuhat he para idlumpiyu, ne tutunga nu heini ziyà te tutungà he ziyà te ǥawas te valey te Nengazen.

22Dutun te ikezuwa he andew ne pemuhat ka te meemahan he kambing he wazè din sazir he pemuhat he idlumpiyu zuen te pemuhatà, iring te mibeelan nu zuen te turiti he vaka.
23Kegkepasad kayi, ne kuwa ka te sevaha he turiti he vaka wey sevaha he kerehidu he pudu wazè dan sazir,
24ne ipemuhat nu heini ziyà te etuvangan te Nengazen. Ebpirikan heini te menge memumuhat te timus ne ibpemuhat dan heini he pemuhat he edtutungen.
25“Kada andew seled te sengesimana, pemuhat ka te sevaha he meemahan he kambing, sevaha he turiti he vaka, wey sevaha he kerehidu he pudu wazè dan sazir he pemuhat he para idlumpiyu.
26Pinaaǥi kayi egkelumpiyuwan haazà is pemuhatà ne egkehimu en he egemiten.
27Ne kegkepasad kayi, zutun te ikewalu he andew, ebpemuhat en dutun te pemuhatà is menge memumuhat te menge pemuhat niw he edtutungen wey menge pemuhat he para te meupiya he kedepità. Ne edewaten ku sikiyu. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”