Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Ezekiel

Ezekiel 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na mukul sac pwenyula nu ke mutunpot se ma nget nu kutulap,
2ac nga ngetla ac liye kalem saromrom tuku kutulap me su fahkak wolana lun God lun Israel. Pusren God ngirngir oana pusren noa meoa uh, ac faclu kalmelik ke kalem sac.
3Aruruma se inge oana ma se ma nga liye ke God El tuku in kunausla acn Jerusalem, ac oapana ma se nga tuh liye sisken Infacl Chebar. Na nga faksufi.
4Kalem wolana lun God tuku sasla mutunpot kutulap ac utyak nu in Tempul.
5Ngun lun LEUM GOD srukyuyak ac usyula nu ke acn mwesas se loac, yen ma nga liye lah wolana lun LEUM GOD nwakla luin Tempul uh.
6Na mukul sac tu siskuk ingo, ac nga lohng LEUM GOD El kaskas nu sik in Tempul ah me, ac fahk:
7“Kom, mwet sukawil moul la, pa inge tron luk uh. Nga fah muta inse inge inmasrlon mwet Israel, ac leum faclos nwe tok. Mwet Israel, ac tokosra lalos, ac fah tia sifil aklusrongtenye Ine mutal luk ke elos alu nu ke kutena ma sruloala, ku ke elos musai mwe esmakinyen tokosra misa lalos.
8Tokosra inge elos tulokunak sru in mutunoa ke lohm selos fungulyana sru in mutunoa ke Tempul sik, na sinka se na pa masrloekutelik. Elos aklusrongtenye Ine mutal luk ke ma srungayuk nukewa elos oru, ouinge nga kunauselosla in kasrkusrak luk.
9Inge elos enenu in tui liki alu nu ke ma sruloala, ac sisla mwe esmakinyen tokosra misla lalos. Elos fin oru ouinge, na nga ac fah muta inmasrlolos nwe tok.”
10Na LEUM GOD El sifilpa fahk, “Mwet sukawil, fahkang nu sin mwet Israel ke Tempul se inge, ac lela elos in lohang nu ke srikasrak nukewa kac. Oru elos in mwekin ke orekma koluk lalos uh.
11Elos fin mwekin ke ma koluk elos oru, na kom aketeya lemlem ke Tempul uh nu selos: oakwuk lun musa kac, acn in utyak ac tufoki nukewa, lumah uh, ac takinyen ma nukewa kac, wi ma sap ac oakwuk nukewa nu kac. Simusla ma inge nukewa nu selos elos in ku in etu lah ma nukewa oakwuk fuka, ac elos in oru oana ma sapkinyuk inge nukewa.
12Pa inge ma sap nu ke Tempul: acn nukewa apunla Tempul wi mangon eol uh, acn oal ac mutal.”
13Pa inge srikasrak nu ke loang uh, su srikeyuki ke mwe srikasrak se na ma sang srikeya Tempul. Oasr laf soko rauneak pwelung ke loang sac, loaliya inch longoul ac sralapa inch longoul. Oasr pac patun se sisken laf ah layen nu lik, inch singoul fulata.
14Ip se ten, fin pwelung ah yak ke loang uh, fit akosr fulata. Ip se akluo uh kilukeni ke inch longoul raunyak, fit itkosr fulata. Ip se aktolu uh sifilpac kilukeni ke inch longoul raunyak.
15Ip se elucng inge, acn ma mwe kisa uh ac isis fac uh, fit itkosr pac fulata. Sak kosroh akosr ma tuyak ke sruwasrik akosr ah pa fulat emeet ke acn lucng fin loang uh.
16Acn se lucng inge maspang, fit longoul ke siska akosr an kewa.
17Ip se infulwa ah maspang pac, fit longoul akosr ke siska uh kewa, na oasr patun se rauneak siska, inch singoul fulata. (Laf soko an inch longoul sralap.) Nien fan ke loang uh oan layen nu kutulap.
18LEUM GOD Fulatlana El fahk nu sik, “Mwet sukawil, porongo ma nga fahk nu sum uh. Ke musaiyukla tari loang uh, kom enenu in kisakunla ke kom furreak mwe kisa uh fac, ac osrokang srahn kosro ma kisakinyuk uh fac.

19Mwet tol in sruf lal Levi, su tuku ke fwilin tulik natul Zadok, elos na pa ku in tuku nu ye mutuk in kulansupweyu. Nga, LEUM GOD Fulatlana, pa sapkin ma inge. Kom ac fah sang soko cow mukul fusr nu selos in mwe kisa ke ma koluk.
20Kom ac fah eis kutu srah kac, ac sang nu ke sak kosroh ke sruwasrik lucng ke loang uh, ac nu ke sruwasrik ke infulwen loang uh, ac nu ke patun nukewa siska uh. Ke kom oru ouinge uh, kom ac aknasnasyela loang uh, ac akmutalyela.
21Kom ac fah usla cow soko ma ac kisakinyuk ke ma koluk, ac esukak ke acn ma sriyukla nu ke sripa se inge su oan likin kalkal lun Tempul.
22Len se na toko an, kom ac fah eis soko nani mukul ma wangin ma koluk ke manol, ac kisakin tuh in mwe kisa ke ma koluk. Aknasnasyela loang uh ke srah kacl, oana ke kom tuh oru ke cow mukul soko ah.
23Kom fin orala tari, kom eis soko cow mukul fusr, ac soko sheep mukul fusr, kewana in wangin ma koluk ke mano,
24ac use kewa nu yuruk. Mwet tol elos ac fah osrokang kutu sohl nu fac, ac kisakin tuh in mwe kisa firir nu sik.
25Len itkosr kom ac fah orek kisa ke ma koluk. Kais sie len kom ac kisakin nani soko, cow mukul soko, ac sheep mukul soko, su wangin ma koluk ke manolos.
26Ke len itkosr, mwet tol uh ac fah akmutalye loang uh, ac akoela nu ke pacl in orekmakinyuk.
27Ke saflaiyen wik sac, mutawauk ke len akoalkosr fahla, mwet tol uh ac orek kisa fin loang uh ke mwet uh, ke mwe kisa firir ac mwe kisa in akinsewowo. Na nga fah insewowo keiwos nukewa. Nga, LEUM GOD Fulatlana, pa fahk ma inge.”