Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gidala ako sa tawo didto sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakang bahin.
2Tan-awa! Miabot ang himaya sa Dios sa Israel gikan sa sidlakan; ang iyang tingog sama sa hinaganas sa katubigan, ug misidlak ang kalibotan pinaagi sa iyang himaya.
3Sumala kini sa hulagway sa panan-awon nga akong nakita, sumala sa panan-awon nga akong nakita sa dihang niabot siya aron sa paglaglag sa siyudad, ug ang mga panan-awon sama sa panan-awon nga akong nakita didto sa Kebar Canal—ug mihapa ako.
4Busa miabot ang himaya ni Yahweh ngadto sa balay pinaagi sa dalan sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan.
5Unya gipataas ako sa Espiritu ug gidala ako didto sa sulod nga hawanan. Tan-awa! Gilukop sa himaya ni Yahweh ang balay.
6Nagtindog ang tawo sa akong kiliran, ug nadungog ko nga adunay laing tawo nga nakigsulti kanako gikan sa balay.
7Miingon siya kanako, “Anak sa tawo, mao kini ang dapit sa akong trono ug ang dapit alang sa akong mga lapa-lapa, diin magpuyo ako taliwala sa katawhan sa Israel hangtod sa kahangtoran. Dili na gayod pasipalahan sa balay sa Israel ang akong balaan nga ngalan—sila o ang ilang mga hari—inubanan sa ilang pagkawalay pagtuo o uban sa mga patayng lawas sa ilang mga hari diha sa ilang hataas nga mga dapit.
8Dili na gayod nila pasipalahan ang akong balaan nga ngalan pinaagi sa pagbutang sa ilang mga ganghaan sunod sa akong ganghaan, ug ang ilang mga haligi sa ganghaan sunod sa akong mga haligi sa ganghaan, walay nakaali gawas lamang sa paril tali kanako ug kanila. Gipasipad-an nila ang akong balaan nga ngalan pinaagi sa ilang dulomtanang mga buhat, busa gilamoy ko sila sa akong kasuko.
9Karon ipakuha kanila ang ilang pagkawalay pagtuo ug ang mga patay nga lawas sa ilang mga hari gikan sa akong atubangan, ug magpuyo ako sa ilang taliwala hangtod sa kahangtoran.
10Anak sa tawo, kinahanglan sultihan nimo ang balay sa Israel mahitungod niini nga balay aron nga maulaw sila sa ilang mga sala. Kinahanglan maghunahuna sila mahitungod niini nga paghulagway.
11Kay kung naulaw sila sa tanan nga ilang gihimo, unya ipakita kanila ang disenyo sa balay, ang matag detalye, ang mga agianan pagawas, mga agianan pasulod, ug tanang mga disenyo niini, tanang mga kasugoan ug mga balaod niini. Unya isulat kini sa ilang atubangan aron tipigan nila ang tanan nga disenyo ug tanang mga balaod niini, aron nga tumanon nila kini.
12Mao kini ang patakaran alang sa balay: Mahimong labing balaan ang gikan sa kinatumyan sa bungtod ngadto sa tanan nga nakapalibot nga utlanan niini. Tan-awa! Mao kini ang patakaran alang sa balay.
13Mao kini ang mga sukod sa halaran sa cubit—kana nga cubit mao ang naandan nga cubit ug usa ka maniko ang gitas-on. Busa ang kanal-kanal nga nakapalibot sa halaran mahimong usa ka cubit ang gilalomon, ug usa ka cubit usab ang gilapdon niini. Usa ka dangaw ang utlanan nga nakapalibot sa kilid niini. Mao kini ang pasukaranan sa halaran.
14Duha ka cubit gikan sa kanal-kanal sa yuta ngadto sa ubos nga tindoganan sa halaran, ug usa ka cubit ang gilapdon sa tindoganan niini. Unya upat ka cubit gikan sa gamay nga tindoganan hangtod sa dako nga tindoganan sa halaran, ug usa ka cubit ang gilapdon sa dako nga tindoganan.
15Upat ka cubit ang gitas-on sa halinganan sa ibabaw sa halaran alang sa mga halad sinunog, ug adunay upat ka mga sungay pataas sa halinganan.
16Napulo ug duha ka cubit ang gitas-on ug napulo ug duha ka cubit ang gilapdon sa halinganan, usa ka kwadrado.
17Napulo ug upat ka cubit ang gitas-on sa matag utlanan niini ug napulo ug upat ka cubit ang gilapdon sa matag bahin sa upat ka kilid niini, ug tunga sa cubit ang gilapdon sa ngilit niini. Usa ka cubit ang gilapdon sa tanang nakapalibot nga kanal-kanal uban sa matag ang-ang nga nagaatubang sa sidlakan.”
18Human, miingon siya kanako, “Anak sa tawo, miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Mao kini ang mga patakaran alang sa halaran sa adlaw nga buhaton nila kini, alang sa paghalad sa halad sinunog, ug alang sa pagwisikwisik ug dugo niini.

19Mohatag ka ug torong baka gikan sa panon sa mga baka ingon nga halad sa sala alang sa Levita nga mga pari nga mga kaliwat ni Zadok, kadtong moduol kanako aron sa pag-alagad kanako—mao kini ang pahayag ni Yahweh nga Ginoo.
20Unya kuhaon nimo ang ubang dugo niini ug ibutang didto sa upat ka sungay ibabaw sa halaran ug sa upat ka kilid sa tindoganan niini ug sa ibabaw nga ngilit nga nakapalibot niini; hinloan nimo kini ug magbuhat ug pagpapas sa sala alang niini.
21Unya kuhaa ang torong baka alang sa halad sa sala ug sunoga kini sa gigahin nga bahin sa templo sa gawas sa balaan nga dapit.
22Unya sa ikaduhang adlaw maghalad ka ug laki nga kanding nga walay tatsa gikan sa mga kanding ingon nga halad sa sala; hinloan sa mga pari ang halaran sama sa ilang paghinlo sa mga torong baka.
23Sa dihang mahuman ka sa paghinlo niini, paghalad ug walay tatsa nga torong baka gikan sa panon sa mga baka ug usa ka walay tatsa nga torong karnero gikan sa panon.
24Ihalad kini sa atubangan ni Yahweh; itsahan kini ug asin sa mga pari ug ipataas kini ingon nga halad sinunog alang kang Yahweh.
25Kinahanglan mag-andam ka ug laking kanding ingon nga halad sa sala sa matag adlaw sulod sa pito ka adlaw, ug kinahanglan mag-andam usab ang mga pari ug usa ka walay tatsa nga torong baka sa mga panon ug walay tatsa nga torong karnero gikan sa panon.
26Kinahanglan silang magbuhat ug pagpapas sa sala alang sa halaran sulod sa pito ka adlaw ug putlion kini, ug niini nga paagi kinahanglan nga balaanon nila kini.
27Kinahanglan taposon nila kini nga mga adlaw, ug sa ikawalo nga adlaw ug sa umaabot mahitabo nga andamon sa mga pari ang inyong mga halad sinunog ug inyong mga halad sa pagpasig-uli ibabaw sa halaran, ug dawaton ko kamo—mao kini ang pahayag ni Yahweh nga Ginoo.”