Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo n kɔtɛnɛ̀ dibòrì dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
2Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie nkó tikpetì kɛ̀ tì kéríní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ uuti kɛ dò mmɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ kukó, kɛ̀ ti wenniku mí dɛborɛ̀.
3Kɛ̀ n yɑ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndònnɛ̀ n do yɑ̀ mɛ̀ Kuyie pɔ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu, kɛ́ndònnɛ̀ n do yɑ̀ mɛ̀ Kebɑɑ kó ntɑkɛ́. Mɛm̀mɛ n domɛ̀ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi tuɔkɛní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́tɑ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nní ntúótɛ́ kɛ́tɑnnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie nkó tikpetì píɛmmɛ̀ tɛ miɛkɛ.
6Kɛ̀ n keè òmɔù m bɛ́innɛ̀nnímɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, onìtì wèè do n nɛínɛ̀ kòò bɑɑ kpɑɑ́ bo m borɛ̀.
7Kɛ̀ dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! N kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì diì bo diɛ, n nɑcɛ̀dɑɑ́nnì ndi kɛ̀ n yó mbonɛ̀ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ n yóu kɛ́tũnnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ́nkũrì bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ kɛ cɑɑ̀ri n yètìrì.
8Kɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɑɑ́ bɛ cɛ̃́ĩ kɛ́tɔ́ɔ́nnɛ̀ n kpɛtɛ kɛ́keú yɛbòrɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛyɛ tɑkɛ́, kɛ́cónnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kó idɛí kɛ́tɔ́ɔ́nnɛ̀ n kpɛtɛ kpɛyɛ, kɛ̀ kuduotí kùmɑ́ɑ̀ ti yɑɑ̀tì. Bɛ̀ sɑ̃ũ n yètìrì ndi nɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ kó mudɔɔ̀rìmù, dɛɛ̀ te kɛ̀ m miɛkɛ bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ mbɛ̀ kùɔ.
9Di mmɔ̀nnì bɛ̀ yóó yóumu yɛbɔkɛ̀ kó muféù nɛ̀ bɛ̀ bo nkũrìmɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ nní mbɛ̀ bonɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
10Kòo yíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ n dɑ bɛnkɛ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ kó kufènkù dòmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ bennɛ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ifɛi bɛ̀ pĩ́ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ kpɛ́í.
11Kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀, ɑ bɛ̀ bɛnkɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mɛdòmmɛ̀ nɛ̀ tɛ dɔmmɛ nɛ̀ tɛ bòrɛ̀ bɛ̀ tɑɑ̀ yɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yìɛ̀ yɛ̀ nɛ̀ tɛ tié nnɛ̀ tɛ kuɔ́. A dɛ̀ wɑ̃̀ri dɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀.
12Ntɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́túótɛ́ ditɑ̃rì yómmɛ̀ nɛ̀ di tenkɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ kɛ́fitɛ́. Dɛ kó kɛtenkɛ̀ tu n kɔkɛ nkɛ.
13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́bennɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti kùù beúnɛ̀ dɛ kó kupɑ̀ɑ̀ti do bo mɛ́tìrì kó dikéè ndi. Kòo bennɛ́ difɔ̃̀tìrì dìì fitɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ di cũmpumɛ mbo mɛ́tìrì kó dikéè, di pɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ di bìɛ̀ nkó mɛokùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ kɛ́fitɛ́.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì tɑ̀rì kɛtenkɛ̀ kpɛri kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukɑ̃kú dɛ miɛkɛ kɔku, kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛokùmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
15Bɛ̀ yó ntuɔtì dɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ bo mɛ́tìrì kó dikéè. Kɛ̀ yɛbɑ̀kɛ̀ bo yɛ̀nɑ̀ɑ̀ mɛyómmɛ̀.
16Diwũɔ̃tɔ̀nnì dimɔu kɛ̀ di okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì mɛ̀yiekɛ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, dì do mɑ̀mu tipíìtì timɔu.
17Kɛ̀ difɔ̃̀tìrì dìì fitɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ di cũmpumɛ bo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. Kɛ̀ di dɛtìsɑ̀kɛ̀ wetí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
18Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, ntɛ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́tuɔ nyiwũɔ̃ di ĩ́nkɛ̀, kɛ dì còú mmɛyĩ̀ĩ̀.

19A wɑɑ́ ndinɑɑdɑpɑ̀nnì kɛ́duɔ́ nDefii botí kɔbɛ, ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sɑdɔki bí bɛ̀ɛ̀ pĩ́ n tɔ̃mmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì feutɛ́ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃̀mmɛ̀ kpɛ́í.
20Kɑ̀ɑ wɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́fɛtɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀ nɛ̀ kukɑ̃kú kpɛ̃ɛ̃́mmɛ̀ kó tipíìtì tinɑ̀ɑ̀, kɛ mɛ nyĩ́ nɛ̀ yɛbìɛ̀ nkɛ́fitɛ́. A yóó mɛ nyĩ́ kɛ́dɛitɛ di yɛi nkɛ́ dì wèńkùnnɛ.
21Kɛ̀ bɛ̀ feutɛ́ dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃̀mmɛ̀ kpɛ́í, nhɑ dì tùótɛ́ kɛ́dennɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù kɛ́ dì tùɔ ndibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì dɛ kpɛ́í.
22Diyiè dɛ́rì yiè kɛ́wɑɑ́ ndibɔdɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ dì feutɛ́ kɛ́wénkùnnɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì ɑ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀.
23Kɑ̀ɑ dɛ̀itɛ dìì mɔ̀nnì diwũɔ̃tɔ̀nnì kó mɛyɛi nkɛ dèè, ɑ wɑɑ́ ndinɑɑdɑpɑ̀nnì tɛrì nɛ̀ dipedɑɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù.
24Kɛ̀ dɛ̀ nni nféútɛ́ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ dɛ̀ yɔɔrɛ mukɔ́kúɔ́ nkɛ dɛ̀ nni ntuɔ̀.
25Kɑ̀ɑ mmɛ nhɔ̃ nyɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ, bɑ́ dìì yiè ɑ níí kuɔ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃̀mmɛ̀ kpɛ́í, nkɛ́féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù.
26A yó mmɛ nhɔ̃ nyɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ kɛ́wénkùnnɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́ketɛ́ mutɔ̃mmú di ĩ́nkɛ̀.
27Kɛ̀ dɛ kó yɛwe pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ́túótɛ́ diyiè niínnì yiè nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sɔkɛ́, ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛɛ̀ yó nfeu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ di yó nni nfeu ì mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ nní nyo di kpɛti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.