Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo dunu da na logo holei amo da gusudili ba:le gusui, amoga oule asi.
2Amogai, na da ba:loba, Isala:ili Gode Ea nenemigi hadigi gusudili manebe ba:i. Gode Ea sia: da hano nawa:li ea ga: agoai nabi, amola osobo bagade da Ea nenemigi hadigi amoga diga:gala:i.
3Amo esala ba:su da na musa: Gode da Yelusaleme wadela:lesimusa: misi, amo esala ba:su Siba Hano bega: ba:i, amo defele ba:i. Na da odagi guduli osoboga gala:la sa:i.
4Nenemigi hadigi da gusudili logo holei baligili, Debolo Diasu ganodini golili sa:i.
5Hina Gode Ea A:silibu da na gaguia gadole, ganodini dibifufu amoga oule golili misi. Amogai na ba:loba, Debolo Diasu da Hina Gode amo Ea hadigi amoga nabai dialebe ba:i.
6Amo dunu da amogawi na dafulili lela, amola Hina Gode da Debolo Diasuanini nama sia:be, na da nabi, amane,
7“Dunu egefe! Na fisu da goea! Na da gui esala, Isala:ili dunu ilima eso huluane ouligilalumu. Isala:ili fi dunu amola ilia hina bagade dunu da fa:no Na Dio hamedafa wadela:mu. Ilia da eno ogogosu ‘gode’ ilima hamedafa nodone sia:ne gadomu, amola ilia hina bagade ilia bogoi da:i hodo amo Hadigi soge (Debolo gagoi) ganodini bu hamedafa uli dogomu.
8Ilia hina bagade da ilia diasu gagili fea amola logo mosomo ifa, amo Na Debolo diasu gagili fea amola logo mosomo ifa danoma:ne hiougi dagoi. Amalalu, dobea fawane da Na hadigi diasu amola ilia osobo bagade diasu afafae ba:i. Ilia wadela:i hou baligili hamobeba:le, ilia da Na hadigi dio wadela:lesi dagoi. Amaiba:le, Na ougi heda:le, ili wadela:lesi.
9Wali, ilia da eno ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu fisima:mu. Amola, ilia hina bagade bogoi da:i hodo fadegama:mu. Ilia da amane hamosea, Na da ilima gilisili fifi ahoanumu.”
10Amola, Hina Gode da eno amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili dunu ilima Debolo ea hou ilima olelema, amola ea ilegei dedei amo noga:le sosodoma:ne, ilima olelema. Ilia da wadela:i houba:le gogosiama:ne, ilima adoma.
11Amasea, ilia hamoiba:le gogosiasea, Debolo Diasu ilegei ea hou ilima olelema. Ea ilegei, ea logo holei, ea gadili ahoasu, ea da:i hodo habai gala, ea gilisisu hou, amola ea malei amola sema huluane olelema. Amo huluane, ilia dawa:ma:ne amola ea sema huluane fa:no bobogema:ne, amo dedema.
12Debolo sema da agoaiwane gala. Sogebi huluane goumi da:iya gala da sema amola hadigi gala.”
13Oloda ea defei da hagudu dedei diala. Amo dunu da oloda defei ba:loba, e da Debolo defesu defele defei. Oloda ea bai amo sisiga:le hano ogai disi. Ea ogasa sa:i defei da 50 sedamida amola ea ba:de defei da 50 sedamida ba:i. Amo hano ogai ea gadili bega:, boulegei ea gado seda 25 sedamida ba:i.
14Oloda gududafa fa:i da bai amonini heda:le, ea gado seda defei da1 mida ba:i. Eno fa:i da bega: gasi ganoi 50 sedamida asili amalu 2 mida heda:i. Amalalu, eno fa:i da amo bega: gasi ganoi 50 sedamida. E amola da 2 mida agoane heda:i.
15Amo fa:no heda:i fa:i, amoga ilia da gobele salasu ohe ulagisu. Agesoi biyaduyale da hegomai biyaduyale amoga bugili fisiagagai ba:i.
16Oloda dabuagado ea fe hamoi biyaduyale huluane defei da 6 mida.
17Dogoa fa:i amola ea fe hamoi biyaduyale gala huluane ilia defei da 7 mida ba:i. Amo fe bega: da boulegei amo ea gado seda defei da 25 sedamida ba:i. (Ea ogai ba:de da 50 sedamida ba:i) Oloda da:iya gado heda:su fa:gu da gusudili la:idi ba:i.
18Ouligisudafa Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Na dima sia:be nabima! Oloda da gagui dagosea, di da amo agoane Nama imunusa: modale ligiagama. Amo da:iya gobele salasu ohe ulagisima, amola gobele sali ohe ilia maga:me amo da:iya gufunanesisima.

19Gobele salasu dunu, Lifai ea fi dunu, be Sa:idoge egaga fi fawane, ilia Na midadi misini, hawa: hamomu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa. Di da bulamagau gawali wahadebe, wadela:i hou dabe ima:ne gobele salima:ne, ilima ima.
20Di da amo ea maga:me mogili lale, gadodili oloda hegomai agesoi amoga legele, amola oloda dogoa fa:i amo ea hegomai biyaduyale, amola ea sisiga:i bega:, gufunanesisima. Agoane hamosea di da oloda foloama:mu amola Godema imunusa: modale ligiagama:mu.
21Di da bulamagau gawali amo da wadela:i hou fadegama:ne gobele salimusa: i, amo lale, ilegei soge Debolo gadili gala amoga ulagisimu.
22Aya agoanega, goudi gawali foloai noga:idafa amo lale, wadela:i hou dodofema:ne gobele salima. Di da oloda, bulamagau gawali ea maga:mega foloai, amo defele, goudi ea maga:mega foloama.
23Amo hamonanu, bulamagau gawali wahadebe amola sibi gawali wahadebe, foloai noga:idafa, amo lale,
24Nama gaguli misa. Gobele salasu dunu da elama sali gufunanesisilalu, Nama ima:ne gobele salimu.
25Hialigi afaega, eso afae afae ganodini, di da goudi afae amola bulamagau gawali afae, amola sibi gawali afae, wadela:i hou dodofema:ne, gobele salima. Huluane da wadela:i liligi hame, foloai noga:idafa fawane ba:mu.
26Eso fesu amoga, gobele salasu dunu da oloda amo Nama imunusa: momagele, modale ligiagamu.
27Hialigi da dagosea, gobele salasu dunu da Isala:ili dunu ilia oloda da:iya gobei Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu amola Hahawane Gilisili Olofole gobele salasu amo muni gobele salimu. Amasea, Na da dili huluane hahawane ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi.”