Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana arshsho baggi xeelliya penggiyaakko ehiis.
2Ehin taani Israa7eela Xoossaa bonchchoi arshsho baggappe yiyaagaa be7aas. A yuussaa cenggurssai daro haattaa kixaa gunttaa mala; qassi biittaikka a bonchchuwan poo7iis.
3Taani be7ido ajjuutai kase GODAI Yerusalaame katamaa xaissanau yiido wode be7ido ajjuutaa milatees; qassi Kabaara SHaafaa matan taani be7ido ajjuutaakka milatees. Hegaa be7ada, taani ta som77uwaa biittaa gattada gufannaas.
4GODAA bonchchoi arshsho xeelliya penggiyaara Beeta Maqidasiyaa giddo geliis.
5He wode GODAA Ayyaanai tana pude denttidi, giddo dabaabaa gelissiis; gelissin GODAA bonchchoi Beeta Maqidasiyaa kumiis.
6Hegan he bitanee ta miyyiyan eqqidaashin, issoi Beeta Maqidasiyaa giddoppe taayyo haasayishin siyaas.
7I hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, hagee ta araataa sohonne ta gedee yedhdhiyo soho. Taani Israa7eela asaa giddon merinau de7ana. Hagaappe sinttau Israa7eela asaa gidin, eta kawota gidin, hara xoossatussi goinniyoogan, woikko bantta kawotu ahan ta geeshsha sunttaa tunissokkona.
8Waatidi giikko, issi godaa xalaalai tananne etanne shaakkin, bantta penggiyaa taagaa miyyiyan, bantta pengge mittaakka taagaa miyyiyan wottidosona. Wottidi bantta sheneyiya oosuwan ta geeshsha sunttaa tunissidosona. Hegaa gishshau, taani ta hanqquwan eta xaissaas.
9Ha77i simmi hara xoossatussi goinniyoogaa aggona; bantta kawotu ahaakka ta achchappe diggona. Yaatikko, taani eta giddon merinau de7ana.
10“Laa asa na7au, taani nena bessido Beeta Maqidasiyaabaa Israa7eela asaassi yoota; eti bantta oottido nagaran yeellatana mala, a meraabaanne i keexettido maaraa etayyo oda.
11Eti bantta oottidoban yeellatiyaageeta gidikko, Beeta Maqidasiyaa meraa, i keexettido maaraa, kiyiyo sohota, geliyo sohotanne a kumetta misiliyaa etau qonccissa. Hegaadankka qassi, a wogaa ubbaanne a higgiyaa ubbaa eta erissa. Qassi eti woga ubbaanne higge ubbaa naaganaunne polanau danddayana mala, neeni eti xeellishin xaafa.
12“Beeta Maqidasiyaa higgee hagaa: Beeta Maqidasee keexettido deriyaa huupheenne a yuushuwan de7iya heerai ubbai ubbaappe aadhdhida geeshsha gidana. Ee, Beeta Maqidasiyaa higgee hagaa.
13“Yarshshiyoosai kase Beeta Maqidasiyaa likkiyaadankka, issi waraa bolli oiddu biradhdheta gujjido, adussa waran likettiis. Yarshshiyoosaa baasuwaa yuushuwan issi wara ziqqiyaanne issi wara aakkiya boo7ee de7ees; he boo7iyaassi kare bagga xekkai issi takkaaro xoqqees. Yarshshiyoosaa geesai hagaa mala:
14baasuwaappe biidi, koiro xekkaa gakkanaashin 2 wara; naa77antto xekkai issi waraa sookko shiiqi doommidi, 4 wara xoqqees; qassikka issi waraa sookko shiiqidi,
15yarshshoi xuugettiyo coocee de7iyo heezzantto xekkai 4 wara xoqqees. I oiddu zooze gididi, oiddu zooziyankka issi issi kacee de7ees; issi issi kacee issi wara xoqqees.
16Yarshshuwaa xuuggiyo coocee oiddu zooze gididi, zananai 12 wara, gomppaikka 12 wara.
17Naa77antto xekkaikka hegaa mala oiddu zooze gididi, zananai 14 wara, gomppaikka 14 wara. He xekkaayyo kare bagga gaxai issi takkaaro xoqqees. Yarshshiyoosaa pude efiya xekkati arshsho baggan de7oosona” yaagiis.
18Qassikka i tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Yarshshiyoosaa wogai hagaa. Xuuggiyo yarshshuwaa yarshshanaunne suuttaa aracanau, yarshshiyoosaa gimbbidi poliyo gallassi,

19taakko shiiqidi, taayyo oottiya Xaadooqa yaraappe yelettida Leewa zare qeesetussi nagaraa yarshsho oottada, issi mirgguwaa imma. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
20Neeni he suuttaappe ekkada, oiddu kaceta, naa77antto xekkaa oiddu zooziyaanne he xekkaayyo gaxaa tiya. Hegaadan oottada, yarshshiyoosaa tunatettaappe geeshsha.
21Qassi nagaraa yarshshuwaassi imettida he korimaa ekkada, Beeta Maqidasiyaabaa gididi, geeshsha sohuwaappe kare baggaara ayyo azazettida sohuwan xuugga.
22“‘Wonttetta gallassi tilla bollaara de7iya issi deeshsha orggiyaa ekkada, nagaraa yarshshuwaassi yarshsha. Kase korimaa suuttan geeshshidoogaadan, he deeshsha orggiyaa suuttan yarshshiyoosaa geeshsha.
23Geeshshiyoogaa polada, tilla bollaara de7iya issi mirgguwaanne tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa ekkada,
24naa77aakka GODAA sintti shiishsha. Yaatobare qeeseti eta bolli maxiniyaa qolidi, GODAAYYO xuuggiyo yarshsho oottidi yarshshona.
25“‘Laappun gallassa kumettaa, hachchi hachchi issi deeshshaa nagaraa yarshshuwaassi, qassi tilla bollaara de7iya issi mirgguwaanne tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa shiishsha.
26Qeeseti laappun gallassaa kumettaa yarshshiyoosaa tunatettaappe geeshshona. Yaatidi GODAAYYO a dummayona.
27Ha gallassati wuriyo wode, hosppuntta gallassaappe doommidi, qeeseti intte xuuggiyo yarshshuwaanne intte issippetettaa yarshshuwaa yarshshiyoosaa bollan yarshshona. He wode taani inttenan ufaittana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees” yaagiis.