Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ wi, u kɑ Esekiɛli dɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ.
2Yerɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinnin yiiko yɑ nɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn di. Mɑ win nɔɔ gɑ nɔɔrɑmɔ nge nim bɑkɑm. Mɑ tem mu win yiikon girimɑ yibɑ.
3Kɑ̃si te u wɑ mi, tɑ kɑ te u wɑ sɑnɑm mɛ Gusunɔ u kĩ u Yerusɑlɛmu kɑm koosiɑgiru weenɛwɑ. Mɛyɑ tɑ mɑɑ kɑ kɑ̃si ni u wɑ Kebɑrin dɑɑrun bɔkuɔginu weenɛ. Mɑ u yiirɑ u wuswɑɑ tem girɑri.
4Mɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ ye, yɑ duɑ sɑ̃ɑ yee te sɔɔ sɑɑ kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn di.
5Yerɑ Hunde nùn suɑ sɑɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑn di yɑ kɑ nùn dɑ sɔɔwɔ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ yɑ dii te yibumɔ.
6Yerɑ u nuɑ goo u kɑ nùn gɑri mɔ̀ sɑɑ dii ten min di. Mɑ durɔ wi u kɑ nùn wɑ̃ɑ mi, u yɔ̃ win bɔkuɔ.
7Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɔnun bii, yɑm miniwɑ nɛn sinɑ kitɑru. Miyɑ kon nɛn nɑɑsu sɔndi. Kon kɑ Isirelibɑ sinɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Be kɑ ben sinɑmbu bɑ ǹ mɑɑ nɛn yĩsi dɛɛrɑ te sɑnkumɔ bɑ n bũnu gɑsirimɔ kɑ sere sinɑmbun gonu ni bɑ sikuɑ gungunu wɔllɔ mi bɑ rɑ yɑ̃kuru ko.
8Domi ben sinɑm be, bɑ ben sinɑ kpɑɑrun kɔnnɔsu bɑkunɑsiɑ nɛn sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔsun bɔkuɔ. Gɑnɑ tiɑ tɔnɑ yɑ nu kɑrɑnɛ. Mɛyɑ bɑ mɑɑ nɛn yĩsi dɛɛrɑ te disi doke kɑ ben dɑɑ kɔ̃sɑ ye bɑ kuɑ. Yen sɔ̃nɑ nɑ bu wɔri kɑ nɛn mɔru bɑkɑ.
9Tɛ̃ ben bũu gɑsiribu bu koo nɔru ko kpɑ bu ben sinɑmbun goo nin gɑri duɑri. Kpɑ nɑ n wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
10Wunɛ tɔnun bii, ɑ Isirelibɑ dii ten kpunɑɑ sɔ̃ɔsio kpɑ bu sekuru wɑ ben torɑnun sɔ̃, kpɑ bu wɑ bu yen kpunɑɑ yen ɑsɑnsi mɛɛri.
11Sekuru tɑ̀ n bu mwɑ yèn sɔ̃ bɑ tubɑ ye bɑ kuɑ, ɑ bu dii ten kpunɑɑ sɔ̃ɔsio nge mɛ bɑ koo tu bɑnisinɑ, ten dɛ̃ɛbu kɑ ten yɑsum kɑ ten kɔnnɔsu kɑ ten gɑnɑn burɑru kɑ ten woodɑbɑ, ɑ ye kpuro yoruo ben nɔni biru. Bɑ koo woodɑ ye kpuro swĩiwɑ ten bɑnɑ sɔɔ. Yeni yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ ten bɑnɑn woodɑ.
12Guuru wɔllɔ bɑtumɑ ye yɑ kɑ bu sikerenɛ, bɑ koo ye gɑrisiwɑ dɛɛrɑ. Yeniwɑ yɑ sɑ̃ɑ dii ten woodɑ.
13Durɔ wi, u yɑ̃ku yeru yĩirɑ kɑ yĩirutiɑ ye yɑ kɑ gɔm soo teeru kɑ nɔm wĩi teeru nɛ. Wɔru ge gɑ kɑ yɑ̃ku yee te sikerenɛ gen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ yĩirutiɑ tiɑ. Mɑ yen dukum mu sɑ̃ɑ yĩirutiɑ tiɑ. Mɑ yen nɔɔ bɔkɑn biruɔ, yɑ sɑ̃ɑ gɔm soorun bɔnu.
14Sɑɑ wɔru gen tem di n kɑ girɑri sɑ̃ɑ yee ten temɔ yɑ kuɑ yĩirutii yiru. Mɑ yen yɑsum mu mɑɑ sɑ̃ɑ yĩirutiɑ tiɑ. Sɑɑ yɑ̃ku yee ten bɔkɑ piibun di n kɑ girɑri ten bɔkɑ bɑkɑɔ, yɑ sɑ̃ɑwɑ yĩirutii nnɛ. Mɑ yen yɑsum mɑɑ sɑ̃ɑ yĩirutiɑ tiɑ.
15Yɑ̃ku yee ten wɔllɔ mi bɑ rɑ dɔ̃ɔ sɔ̃re, ten gunum mu sɑ̃ɑwɑ yĩirutii nnɛ, mɑ bɑ kɑ̃ɑnu nnɛ kuɑ bɑ girɑ tiɑ tiɑ ten goonun yinnɑ yenɔ.
16Yɑ̃ku yee ten goonu nnɛ kpuro nu nɛwɑ. Nu sɑ̃ɑwɑ yĩirutii wɔkurɑ yiru yiru.
17Ten bɔkɑ yirusen goonu nnɛ kpuro nu nɛwɑ. Ni kpuro nu mɔwɑ yĩirutii wɔkurɑ nnɛ nnɛ. Mɑ bɑ wɔru kuɑ ye sɔɔ bɑ kɑ ye sikerenɑ yĩirutiɑ tiɑn yɑsum sɑkɑ. Bɔkɑ yen nɔɔ bɔkɑ yɑ sɑ̃ɑwɑ gɔm soorun bɔnu. Mɑ yen yɔɔtii yi mɛɛrɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ.
18Durɔ wi, u mɑɑ nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɔnun bii, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u geruɑ. U nɛɛ, dɔmɑ te bɑ yɑ̃ku yee te bɑnɑ bɑ kpɑ, mɑ bɑ kĩ bu yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu ko kpɑ bu yɛm yɛ̃kɑ, woodɑ ye bɑ koo swĩi wee.

19Lefibɑ sɔɔ, Sɑdɔkun bweseru sɔɔrɑ kɑɑ yɑ̃ku kowobu wunɑ bɑ n dɑ nùn yɑ̃kuru kue kpɑ ɑ bu nɑɑ kinɛ kpɛndu wɛ̃ torɑrun yɑ̃kurun sɔ̃.
20Kpɑ ɑ ten yɛm suɑ ɑ yɛ̃kɑ yɑ̃ku yee ten kɑ̃ɑnu nnɛ ye sɔɔ kɑ ten goonu nnɛ ye sɔɔ kɑ sere mɑɑ yen bɔkɑ yiruse ye sɔɔ ɑ kɑ sikerenɑ. Nge mɛyɑ kɑɑ kɑ yɑ̃ku yee te disi wɔkɑ kpɑ ɑ tu sɑ̃rɑsiɑ.
21Kpɑ ɑ nɑɑ kinɛ ten yɑɑ suɑ ɑ doke dɔ̃ɔ sɔɔ bɑtumɑ gɑɑ sɔɔ ye bɑ sɔɔru kuɑ tɔɔwɔ.
22Tɔ̃ru yiruse sɔɔ, kɑɑ kɑ boo kinɛru nɑwɑ te tɑ ǹ ɑlebu gɑɑ mɔ kpɑ ɑ kɑ tu yɑ̃kuru ko torɑrun sɔ̃. Nge mɛyɑ kɑɑ kɑ sɑ̃ɑ yee te sɑ̃rɑsiɑ nge mɛ ɑ rɑɑ kuɑ kɑ nɑɑ kinɛ te.
23À n torɑrun yɑ̃ku te kuɑ ɑ kpɑ, kɑɑ mɑɑ nɑɑ kinɛru kɑ yɑ̃ɑ kinɛru suɑ ni nu kun ɑlebu gɑɑ mɔ.
24Kpɑ ɑ kɑ nu dɑ wi, Yinni Gusunɔn mi ɑ kɑ yɑ̃kuru ko. Yɑ̃ku kowobu bɑ koo nin yɑɑ bɔru yɛ̃kɑwɑ kpɑ bu kɑ nùn ye yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuɑ.
25Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yirun bɑɑ sɔɔ tɔ̃ɔ bɑɑtere, kɑɑ n dɑ boo kinɛru kɑ nɑɑ kinɛru kɑ yɑ̃ɑ kinɛru gowɑ ɑ kɑ torɑrun yɑ̃kuru ko.
26Nge mɛyɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru yen bɑɑ sɔɔ bɑ koo kɑ yɑ̃ku yee te sɑ̃rɑsiɑ kpɑ tɑ n wɑ̃ɑ wi, Yinni Gusunɔn sɔ̃.
27Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru yen biru, sɔ̃ɔ nɔɔbɑ itɑse, yɑ̃ku kowobu bɑ koo kpĩ bu den tɔmbu yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kɑ siɑrɑbuginu kuɑ wi, Yinni Gusunɔn mi. Kpɑ u kɑ bɛɛ nɔnu geu mɛɛri. Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ.