Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Ezequiel

Ezequiel 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Runa, gamga, Israelcho caycaj jircacuna imanöpis cananpaj cashanta rimay. Cayno niy: ‹Tayta Dios nishanta wiyay Israel jircacuna.
2Tayta Diosga caynömi nin: Israelpa contran cajcunaga yarpaycan «para-simri cacoj puntacunaga noganchïpana» nirmi.
3Chaypitami noga Tayta Diosga në: Gamcunataga wacpita-caypita shamur magashushpayquimi pasaypa ushashurayqui. Llapan juc-lä marca runacunami duyñu-tucurcushurayqui. Runacunanami asipäshushpayqui, manacajman churashurayqui.
4Chaypitami Israel jircacuna, wiyay noga Tayta Dios nishäta. Jircacuna, puytush lömacuna, mayucuna, guechwa ragracuna, pipis mana tiyashan ragäcuna, chunyaj siudäcuna, läduncho tiyajcuna suwapashan siudäcuna, manacajman churar asipasha caycaj siudäcuna wiyay noga nishäta.
5Noga Tayta Diosga caynömi në: Rabyasha rimashäcuna waquin runacunapäga caycan nina rataycajnömi. Chayno nishä masga caycan intëru Edom nasyunpämi. Paycunaga fiyupa cushicushpanmi acracushä nasyunta charicarcäriran. Chaycho tarishancunatapis manacajman churashpan apacuran.›
6«Chaymi nogapa jutëcho rimay Israel nasyunpaj. Puntacunata, patacunata, mayucunata, guechwa ragracunata willapar cayno niy: ‹Tayta Diosga caynömi nin: Juc-lä nasyun runacuna manacajman churar ashllishushayquipitami nogaga fiyupa rabyasha caycä.
7Chaypitami, noga Tayta Diosga jurashpä në: Ñaupayqui nasyuncho tiyaj runacunapis manacajman churasha ashllishami canga.›
8«Gamcunami ichanga Israel jircacuna carcaycanquipaj jatusaj yöracuna juntasha. Jinachöpis wayuynincuna aypallami caycanga acrashä Israel runacuna micunanpaj. Israelcunaga cutimunanpänami carcaycan.
9Gamcunataga nogami ricashayqui. Nircur camacächishaj yapay murusha, uryasha canayquipaj.
10Gamcho tiyaj Israel runacunaga fiyupa aypallamanmi mirangapaj. Runacuna siudäcunaman juntanga. Juchusha caycajcunatapis yapay allchar jatarachenga.
11Camacächishaj gamcunachöga runacunapis uywacunapis mirananpaj. Chaycunaga aypallamanmi miranga. Runacunapis caycanga unay cashanno aypallami. Unay cashayquipitaga mas allimi goyanquipaj. Chayrämi musyanquipaj noga Tayta Dios cashäta.
12Israel jircacuna, nogami camacächishaj acrashä runacuna janayquicho purinanpaj. Paycunaga gamcunachömi tiyangapaj duyñuyqui cananpaj. Nogapis manami camacächishänachu wamrancunata micunayquita.
13«Juc-lä nasyun runacunaga ashllir manacajman churashushpayquimi nircaycan: ‹Israel jircacunaga runa micojmi. Marcatapis jaguiycun wamraynajtami› nir.
14Cananpita ichanga mananami runacunata micunquipänachu. Ni marcatapis wamraynajta cachaycunquipänachu. Noga Tayta Diosmi chayno në.
15Yapayga manami camacächishänachu juc-lä nasyun runacuna ashllishunayquita. Chay nasyun runacuna yapayga manami ashllir manacajman churashunquipänachu. Gamcunaga imaypis mananami wamracunata micunquipänachu. Noga Tayta Diosmi chayno në.»
16Tayta Diosga cayno nimaran:
17«Runa, Israelcuna nasyunnincho tiyashpan chay nasyuntaga jucha rurashancunawanmi ganrachisha. Paycuna rurashan nogapäga caran fiyupa ganra, melanaypaj, warmita quilla gueshyan charishanno.
18Chaymi runacunata wañuchishanpita, ïdulucunata adurar chay nasyunta ganrachishanpita rabyawan paycunata castigarä.

19Jucha rurashanpita castigarmi juc-lä nasyuncunaman gargur mashtacächishcä.
20Ichanga, may marcamanpis paycuna chayashanchöga nogata manacajmanmi churamaj. Chay particho tiyaj runacunana nej: ‹Paycunaga Dios acrashan runacunami. Acrashan caycarpis nasyunninpita jitaricämusha› nir.
21Israelcuna may nasyunmanpis chayashpan rispitädu jutëta manacajman churaptinmi shongöpis fiyupa nanämaran.
22«Chaypita, Israel runacunata gam niy: ‹Tayta Diosga caynömi nin: Israelcuna, gamcunaga may nasyunmanpis chayashayquicho rispitädu jutëtami manacajman churarayqui. Chaypis jutë-raycumi chay nasyuncunapita jorgushayqui; manami gamcuna-raycuchu.
23Chayno jorgushpämi nasyuncunata musyachishaj jutë rispitädu cashanta. Jutëta manacajman churasha captiquipis gamcunata jorguptëmi juc-lä nasyun runacunaga musyanga noga Tayta Dios cashäta. Noga Tayta Diosmi chayno në.
24Chay nasyuncunapita nogami jorgamushayqui. Shuntarcurmi quiquiquicunapa nasyunniquiman cutichishayquipaj.
25Chuya yacuwanmi mayllashayquipaj. Ganra caycajta limyuyächishayquipaj. Ïdulucunata adurashayquipita ganra caycajtapis limyuyächishayquimi.
26Gamcunataga mushoj shongutami goshayqui. Mushoj espiritutapis goshayquimi. Gamcunapa rumi shonguyquitaga jorgushämi. Nircorga alli shongutanami churashaj.
27Gamcunamanmi Espiritöta churamushaj. Chaynöpami camacächishaj laynëcunata, mandamintöcunata cumlinayquipaj.
28Chaura unay taytayquicunata goycushä nasyunchömi tiyanquipaj. Gamcunami canquipaj acrashä runacuna. Noganami gamcunapa Diosniqui cashaj.
29Ganracushayquipitami limyuyächishayqui. Bindisyunta goshayquipaj rïgu alli wayunanpaj. Chaura yapayga mananami muchuy ni yargaypis cangapänachu.
30Chayno camacächishaj frütacunapis alli wayunanpaj, chacracunachöpis micuy alli wayunanpaj. Chaura gamcunataga yargay manana captin juc-lä nasyun runacuna mananami pengayman churashunquipänachu.
31Mana allita rurashayquipita, imanöpis goyashayquipita, juchasapa cashayquita yarpärishpayquega quiquiquicunami fiyupa pengacunquipaj.
32Noga Tayta Diosmi në: Ruranäpaj caycajtaga manami gamcuna-raycuchu rurashaj. Israel runacuna, gamcuna ichanga juchayquipita pengacunquiman.
33« ‹Noga Tayta Diosmi në: Llapan juchayquicunapita limyuyächishä junäga camacächishaj siudäniquicunacho yapay tiyanayquipänami, juchuchisha caycajcunatapis yapay jatarachinayquipänami.
34Chunyaj chaqui jircaman ticrasha caycajpis aruna chacranami cangapaj. Chauraga chaypa purejcunapis ricangami.
35Chaymi ricajcunaga nenga: «Cay chacraga chunyaj chaqui jircami caran. Cananga Edén wertano cuyayllapänami caycan. Illgächisha, juchuchisha, pirasyasha cashan siudäcunapis cananga runa tiyanannami caycan. Sumaj curalashanami caycan» nir.
36Chaura bisïnun nasyuncunacho cawaycajraj runacuna musyanga illgasha caycajta noga Tayta Dios allchachishäta, mana alliman ticrasha caycajcunatapis yapay murunaman ticrachishäta. Noga Tayta Diosmi chayno nishcä. Chayno nishätaga rasunpami cumlishaj.›

37«Noga Tayta Dios në: Mas juctapis rurashärämi. Imata ruranäpäpis Israelcuna mañacamashanta camacächishämi. Chay particho tiyaj runacunataga uyshano mirananpämi camacächishaj.
38Juchusha caycaj siudäcunachöpis runacunaga juntangami. Chay runacunaga aypallami caycangapaj fistacho rupachinanpaj Jerusalenman ñaupata apashan uyshacunanöraj. Chayrämi paycuna musyanga noga Tayta Dios cashäta.»