Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Tanobada tauna e, Israela ena ororo dekenai do oi peroveta, do oi gwau: Israela ena ororodia e, Lohiabada ena hereva do umui kamonai.
2Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau: Umui idia hadikaia gwauraia taudia ese mai moale danu umui idia herevalaia noho, idia gwau, ‘Israela ia moru be namo bada, hari unai Israela ena ororo gunadia be iseda tano!’
3“Unai dainai Esekiela e, do oi peroveta, oi ese lau, Lohiabada Dirava lau gwauraia noho hereva do oi gwauraia: Israela idia hagegea noho besedia ese Israela idia halusia, bona Israela ena kohu idia henaoa haorea neganai, idia ese Israela ena ladana idia hadikaia momokani.
4Unai dainai, Israela ena ororodia e, lau, Lohiabada Dirava egu hereva do umui kamonai: Umui ororo badadia bona ororo maragidia, umui sinavai bona koura, umui tano anina lasi gabudia, umui taunimanima noho lasi hanuadia e! Umui dekena amo emui kohu idia abia lao, bona umui idia hagegea bese taudia ese umui idia hereva dika henia.
5“Lau, Lohiabada Dirava ese, egu badu mai siahu danu lalonai, Israela idia hagegea bese taudia lau gwau henidia vadaeni, bona Edoma lau gwau henia bada herea vadaeni. Mai moale bada bona mai mataurai lasi danu Edoma taudia ese egu tano idia abia, ena rei gabudia danu idia abia.
6“Unai dainai, Israela tano dekenai do oi peroveta. Ororo badadia bona ororo maragidia, sinavai bona koura ibounai do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva noho, ia gwau: Bese idauidau taudia ese umui idia hereva dika henia dainai, lau ese mai badu danu lau hereva inai:
7Lau Lohiabada Dirava ese lau gwauhamata inai, unai Israela idia hagegea noho bese ibounai ese hemarai bada do idia davaria.’
8“To umui, Israela ena ororodia e, emui au ena rigidia do idia tubu daekau lao, bona emui au huahuadia do idia mage, egu bese Israela taudia ese emui aniani do idia ania dainai. Badina be nega sisina ia ore neganai, edia gabu korikori, Israela, dekenai do idia giroa mai lou.
9Badina lau be umui danu lau noho, bona lau ese umui do lau durua, emui tano do umui geia, bona uhe do umui hadoa.
10Lau ese emui bese do lau habadaia, do umui momo herea. Umui ese emui hanua do umui haginia lou, guna idia hadikaia gabudia ibounai be do umui haginia lou, bona unuseni do umui noho.
11Emui taunimanima bona boromakau danu, be do idia momo herea. Umui ese natudia momo do umui havaraia, bona bese be do ia bada herea, guna bamona lasi. Lau ese emui dala do lau kehoa, vadaeni Israela dekenai do umui noho, guna umui noho bamona. Noho namo umui dekenai do lau henia, bona inai noho ese emui noho namo gunana do ia hereaia. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
12Umui Israela taudia, egu bese taudia, be inai tano dekenai do lau mailaia lou. Inai tano be emui tano korikori, bona inai tano dekenai emui natudia be hitolo dainai do idia mase lou lasi.
13“Lau, Lohiabada Dirava ese inai bamona lau gwau: Taunimanima idia gwau Israela tano ese iena taudia ia haorea noho, bona ia ese iena bese taudia edia natudia be mase dekenai ia abidia lao.
14To lau gwau, hari ia lao, emui tano Israela ese iena taudia do ia haorea lou lasi, bona emui natudia be mase dekenai do ia abidia lao lou lasi. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni inai.
15Lau ese bese idauidau edia hereva do lau hadokoa, idia ese umui do idia hereva dika henia lou lasi. Tano ese iena bese taudia edia natudia be mase dekenai do ia abidia lao lou lasi. Lau, Lohiabada Dirava, lau hereva vadaeni inai.”
16Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
17“Israela besena taudia be edia tano korikori dekenai idia noho neganai, idia ese edia mauri dala bona edia kara dekena amo tano idia hamiroa. Edia kara be egu vairana dekenai ia miro, hahine ta ena rara kara ena miro bamona.
18Unai dainai egu badu be idia edia latanai lau bubua, idia ese ala-ala kara dekenai, bona kaivakuku tomadiho henia kara dekenai tano idia hamiroa ena davana.

19“Bese idauidau edia huanai dekenai lau luludia lao, bona tano idauidau lalonai idau taudia bamona idia noho. Edia kara hegeregerena, edia davana lau henidia.
20Idia lao gabudia ibounai dekenai idia ese egu ladana helagana idia hamiroa, badina be taunimanima ese Israela taudia idia herevalaia, idia gwau, ‘Inai be Lohiabada ena orea taudia, to ia ese ia henidia tano dekena amo haida ese idia luludia lao.’
21To egu ladana helagana, Israela taudia ese, edia huanai idia noho besedia, edia vairanai idia hamiroa ladana, be lau ese lau laloa bada.”
22Lohiabada ia gwau, “Esekiela e, Israela taudia dekenai inai lauegu hereva do oi hamaoroa, oi gwau: Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Israela besena e, umui be bese idauidau edia huanai umui lao gabudia ibounai dekenai egu ladana helagana be umui ese umui hamiroa bona hadikaia vadaeni. Unai dainai inai kara haida do lau karaia, be umui do lau hanamoa totona lasi, to lauegu ladana helagana do lau hanamoa totona do lau karaia.
23“Lau ese bese idauidau dekenai egu ladana ena helaga do lau hedinaraia, do idia diba lauegu kara be maoromaoro momokani. Umui Israela taudia emui kerere dainai, unai idau bese taudia ese lau idia matauraia lasi. To lau ese mai goada danu, durua kara badadia umui totona do lau karaia, vadaeni umui dekena amo, idau bese taudia do idia diba, lauegu kara be maoromaoro, bona namo momokani. Ma do idia diba namonamo, lau sibona be Lohiabada. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni.
24“Badina be lau ese bese idauidau taudia dekena amo, umui do lau abia, bona emui tano korikori dekenai umui do lau hakaua mai lou.
25Bona lau ese ranu goevagoeva do lau abia, umui dekenai do lau bubua, do umui goeva totona. Lau ese umui do lau hagoevaia emui dirava koikoi bona emui miro dekena amo.
26“Bona lau ese laloa matamata, bona lauma matamata umui dekenai do lau henia. Guna emui kudouna be auka, nadi bamona. To lau ese unai kudouna auka do lau kokia, kudouna manokana, kamonai henia diba gauna do lau henia.
27“Bona lau ese egu Lauma umui dekenai do lau henia, emui lalona dekenai do ia noho. Umui do lau hakaua, vadaeni egu taravatu bona egu oda ibounai do umui badinaia.
28Unai neganai umui ese emui sene taudia dekenai lau henia tano dekenai do umui noho. Umui be lauegu bese do umui lao, bona lau be emui Dirava do lau lao.
29Emui miro ibounai dekena amo umui do lau hagoevaia, bona emui uiti bona koni do lau oda henia, momo herea do ia vara. Unai dainai do umui hitolo lou lasi.
30Au huahua bona uma aniani do lau habadaia, vadaeni hitolo dainai bese idauidau edia huanai do umui hemarai lou lasi.
31“Vadaeni umui emui dala dikadia bona emui kara dikadia do umui laloa lou. Unai neganai umui sibona do umui negea bamona, bona do umui hemarai bada momokani.
32Israela taudia e, lau ura umui diba, umui lau hanamoa dainai inai kara lau karaia lasi. Lasi momokani! To lau ura emui kara dikadia dainai, hemarai bada ena mamina do umui abia. Lau, Lohiabada Dirava ese lau hereva vadaeni.”
33Lohiabada Dirava ma ia gwau, “Emui kara dika ibounai dekena amo umui do lau hagoevaia neganai, lau ese emui hanua korikori dekenai umui do lau atoa lou, unuseni do umui noho. Bona idia hadikaia ore gabudia ibounai be do umui haginia lou.
34Emui tano, guna idia namo gaudia, be raka hanaia taudia idia herevalaia idia be ava ginigini dekena amo idia dika. To lau ese emui dala do lau kehoa, umui ese unai tano do umui birulaia lou.
35“Vadaeni taunimanima ibounai be do idia gwau, ‘Inai tano, guna ia be dika, to hari ia be Eden ena Uma Gabuna bamona. Bona inai hanua, guna be tuari ese ia hadikaia ore, bona ena kohu idia henaoa ore, be hari taunimanima idia noholaia. Ma inai hanua be mai edia magu danu.’
36Unai neganai umui kahirakahira idia do mauri noho bese taudia do idia diba namonamo, lau Lohiabada ese, idia hadikaia vadaeni hanua ibounai be lau haginia lou. Bona do idia diba, lau ese tano dikadia lau hanamoa lou diba danu. Lau gwauhamata vadaeni unai bamona do lau karaia, bona lau Lohiabada ese do lau karaia momokani.”

37Lohiabada Dirava ma ia hereva, ia gwau, “Bema Israela bese taudia ese lau idia noia, edia bese do lau habadaia totona, lau ese edia noinoi do lau kamonai. Vadaeni idia be momo herea do idia lao, mamoe idia momo herea bamona.
38“Oibe, idia be do momo herea, hegeregere boubou totona Ierusalema dekenai idia mailaia mamoe idia momo herea bamona, aria helagana idia karaia neganai. Unai dainai unai idia hadikaia vadaeni hanua ibounai be taunimanima dekena amo do idia honu momokani. Vadaeni do idia diba lau sibona be Lohiabada.”