Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ yã́ musu, ní onɛ́ aa ma yãma.
2Ma Dii Lua ma mɛ̀, lá á ibɛɛↄ mɛ̀, ɛ̃hɛ̃ɛ, gulɛsĩ zipiↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ,
3ãnabikɛkɛ a yã́i ǹ mɛ, ma Dii Lua ma mɛ̀, lá buiↄ lìaázi, aa á yaa a gↄ̃ ń pↄ́ ũ, mɛ́ á tↄ́ ĩ́i gↄ̃̀ dↄ gbɛ̃́pii lɛ́u,
4a yã́i tò Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ ń swadↄↄↄ ń guzulɛↄ ń gu pↄ́ wa kɛ̀ yáiyaiↄ ń bɛzia pↄ́ bui pↄ́ liaiↄ lɛ̀lɛwà aa á láanikɛ̀ↄ,
5ma Dii Lua málɛ oɛ́, ma àsi bɛ̃̀ɛ ò buiↄ ń Ɛdↄũↄ píi yã́ musu ń pↄfɛ̃ pãsĩo, asa aa ma bùsu kɛ̀ ń pↄ́ ũ ń yaalↄo ń sakaamaguo, kɛ́ aa dã́dãkɛkĩiↄ eu.
6A yã́i tò ãnabikɛkɛ Isaili bùsu yã́ musu, ní o gbɛ̀sĩsĩↄnɛ ń sĩ̀sĩↄ ń swadↄↄↄ ń guzulɛↄ, ma Dii Lua ma mɛ̀ málɛ yã'o ń pↄfɛ̃ pãsĩo, asa buiↄ á kɛ́ pↄ́ sↄ̃́sↄ̃aↄ ũɛ.
7A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀, ma ↄlɛ̀lɛ bui pↄ́ liaáziↄnɛ, ma mɛ̀ aa gↄ̃ pↄ́ sↄ̃́sↄ̃aↄ ũ sↄ̃ɛ.
8Á Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ sↄ̃ á gↄ̃napa, á nɛ'i ma gbɛ̃́ Isailiↄnɛ, asa an sua kà kãi.
9Mámɛ má á wɛgwa, mi zɛánↄ, wi á sa pa wà pↄ́tↄ̃wá.
10Má tó gbɛ̃́ pↄ́ kú á guuↄ kↄ̃́. Gbɛ̃́piↄ mɛ́ Isaili bui píi ũ. Aa zↄ̃lɛ á wɛ̃́lɛↄ guu, aai ɛa á bɛziaↄ vu.
11Má tó á gbɛ̃nazĩnaↄ ń á pↄtuoↄ kↄ̃́, aai nɛ'i aa dasikũ. Ma gbɛ̃́ↄ kálɛ á guu lán yãawa, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
12Má tó gbɛ̃́ↄ bɛbɛ á guu ma gbɛ̃́ Isailiↄ ũ, aai gↄ̃ á vĩ e gↄↄpii. Á tó an nɛ́ↄ kɛsai lↄo.
13Ma Dii Lua ma mɛ̀, lá wì oɛ́ i gbɛ̃́ↄ mↄ́mↄ, i tó á gbɛ̃́ↄ nɛ́ↄ aaↄ kɛsai,
14a yã́i tò á gbɛ̃́ↄ mↄ́mↄ lↄo, á tó á gbɛ̃́ↄ nɛ́ↄ kɛsai lↄo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
15Má we buie á sↄ̃́sↄ̃ à ma lↄo. Bùsu pãle deↄ á láanikɛ lↄo, buie a á fu lↄo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
16Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛa à mɛ̀:
17Gbɛ̃nazĩn nɛ́, kɛ́ Isailiↄ kú ń bùsuu, aa a gbãlɛ̀ ń yãkɛa ń ń dàaↄ yã́i. An yãkɛa gbãsĩmɛɛ lán nↄɛ zawaɛ.
18Ɔ̃ ma a pↄkũma bↄ̀bↄmá, kɛ́ aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń bùsuu, mɛ́ aa a gbãlɛ̀ ń ń tã́aↄ yã́i.

19Ma ń fãaa buiↄ guu, ma ń fã́ndaiadà bùsu ń bùsuo. Ma ĩadàmá ń yãkɛa ń ń dàaↄ yã́i.
20Gu pↄ́ aa tàu buiↄ guu píi, aa tò ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpà we, asa wa ò ń yã́ musu wà mɛ̀: Dii gbɛ̃ↄn kɛ, kási aa lɛ̀kↄ̃wa aà bùsuuɛ.
21Ɔ̃ ma zɛ gi ma tↄ́ na yã́ musu, ma tↄ́ pↄ́ Isailiↄ tò a ↄ̃̀ↄkpà gu pↄ́ aa tàu buiↄ guupi.
22A yã́i tò, o Isailiↄnɛ ma Dii Lua ma mɛ̀, i kɛ á Isailiↄ yã́i málɛ bee kɛio, ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa, á tò a ↄ̃̀ↄkpà gu pↄ́ a tau buiↄ guu yã́iɛ.
23Má a tↄ́ gbia pↄ́ á tò a ↄ̃̀ↄkpà buiↄ guu kuaadoakɛ ↄlↄnɛ́. Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó ma tↄbↄ̀ á musu an waa, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
24Má á kãaa buiↄ guu, má á bↄ bùsu ń bùsuo, mí suánↄ á bùsuu.
25Má í wásawasa fã́fãwá, í gↄ̃ wásawasa. Má gbãbↄɛ́ tã́aↄ ń á gbãlɛa píio yã́ musu.
26Má á gba sↄ̃̀ dafu, mí nisĩna dafu daágu. Má á sↄ̃ pↄ́ dɛ lán gbɛwa bↄɛ́, mí sↄ̃ pↄ́ dɛ báasi ũ daɛ́.
27Má a Nisĩna daágu, mí tó à ma ↄtondↄkĩi gwa, íↄ ma ikoyãↄ kũa ń laaio.
28Áↄ ku bùsu pↄ́ má kpà á deziↄwa guu. Áↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ á Lua ũ.
29Má á dↄ̃́a, kɛ́ ásu gbãlɛo. Má pↄ́wɛna sísi à kↄ̃́ɛ́, má nↄana káágu lↄo.
30Má tó á lí pↄ́ wì a bɛ bleↄ ń á buapↄ́ↄ kↄ̃́, kɛ́ wí su á kṹ buiↄ aɛ nↄana yã́ musu lↄo yã́i.
31Tó á yãvãikɛa ń á dàaↄ dↄ̀águ, áↄ ye ázĩa gĩyãio á duuna ń á yãbɛ̃ɛkɛaↄ yã́i.
32Ma Dii Lua ma mɛ̀, àↄ dↄ̃ i kɛ á Isailiↄ yã́i málɛ bee kɛio. À to wí á kṹ, á gɛɛ i gↄ̃ kpá á wɛ́i á yãkɛapi yã́i.
33Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó ma á duuna kɛ̃̀wá, má á kálɛ á wɛ̃́lɛↄ guu, í á bɛziapiↄ vu.
34Bùsu pↄ́ da yàaa a gↄ̃ bugbɛ ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ á bùsu baa vĩↄ e fↄ̃̀ↄↄ lↄo.
35Aa mɛ bùsuɛ bee da yàaa yãaɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ lán Edɛni swaluwa sa. Wɛ̃́lɛɛ beeↄ gↄ̃̀ bɛziaↄ ũ yãaɛ, wa kwɛ̀ wa kɛ̀ yáiyai, ↄ̃ aa gↄ̃̀ wɛ̃́lɛ bĩ́ide gbɛ̃nazĩndeↄ ũ sa.
36Bui pↄ́ gↄ̃̀ liaaáziↄ i dↄ̃ kɛ́ ma Dii ma ɛa wɛ̃́lɛ pↄ́ kwɛ̀ↄ kàlɛkalɛ, ma bùsu pↄ́ gↄ̃̀ da yàaa kɛ̀kɛ. Ma Dii mámɛ má ò mɛ́ má kɛɛ sↄ̃.

37Ma Dii Lua ma mɛ̀ má tó Isailiↄ yã́ɛ bee gbɛaa lↄ, mí kɛnɛ́. Má tó aa kↄ̃́ lán sãↄwa,
38lán sã wai pↄ́ wì mↄomɛɛ Yelusalɛũ dikpɛgↄↄwa. Má tó gbɛ̃nazĩna ń wɛ̃́lɛ ziaↄ pa dasidasi màa, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.