Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Adamadina, nabiya falan ti Isirayila geyane xa! A fala e xa, i naxa, ‘Isirayila geyane, ɛ tuli mati Alatalaa falan na!
2Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Bayo yaxune bata gele ɛ ma, e naxa, “Yɔ! Habadan geyani itoe bata findi nxu tan nan gbee ra!” ’
3Nayi, nabiya falan ti, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Bayo ɛ rabilinna muxune birin bata kata ɛ raxɔrideni, e yi ɛ ɲaxankata alogo ɛ xa findi siya gbɛtɛye gbeen na, muxune yi ɛ magele, e yi ɛ xili kala,
4nanara, Isirayila geyane, ɛ tuli mati Marigina Alatalaa falan na! Marigina Alatala ito nan falaxi lan geyane nun yire matexine nun xudene nun mɛrɛmɛrɛne nun yire kalaxine nun taa rabeɲinxine fe ma, ɛ rabilinna siya gbɛtɛne bata fu naxanye ma, e mɔn yi ɛ magele.
5Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata falan ti siya gbɛtɛne xili ma n ma xanuntenya gbeeni n ma yamaan xa, e nun Edɔn taane birin xili ma, naxanye n ma yamanan findixi e gbeen na ɲaxaɲaxa gbeen nun xɔnnantenyani, e yi a xuruse rabadene tongo!’
6Nanara, nabiya falan ti Isirayila yamanana fe yi. A fala geyane nun yire matexine nun xudene nun mɛrɛmɛrɛne xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Siyane bata ɛ makonbi han! Nayi, n xɔlɔxin falan tima e xili ma nɛn n ma xanuntenya gbeeni n ma yamaan xa.
7Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata n kɔlɔ n yiini texin na, fa fala ɛ rabilinna siyane e yɛtɛ nan nayagima e konbine xɔn.’ ”
8“ ‘Ɛ tan Isirayila geyane, ɛ ɲingima nɛn, ɛ yi ɛ bogin namini Isirayila kaane xa, n ma yamana, bayo na feene fa waxatin bata a li.
9N fama nɛn ɛ fɛma, n na n yɛɛ rafindima nɛn ɛ ma, ɛ tan geyane bima nɛn, ɛ yi e si.
10N muxune rawuyama ayi nɛn ɛ fari, Isirayila yamaan birin. Muxune dɔxɔma nɛn taane yi, e mɔn yi yire kalaxine ti.
11N muxune nun xuruseene rawuyama ayi nɛn ɛ tan geyane fari. E wuyama ayi nɛn, e yi diine bari. N mɔn tinma nɛn muxune yi dɔxɔ ɛ tan geyane fari alo a fɔlɔni, n yi ɛ rasabati alo waxati danguxine yi. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.
12N na a ligama nɛn muxune yi sigan ti ɛ tan geyane yiren birin yi, Isirayila kaane, n ma yamana, ɛ yi findi e kɛɛ bɔxɔn na, ɛ mi fa findima e diine faxa xunna ra sɔnɔn.’ ”
13“ ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Bayo a falama ɛ ma fa fala ɛ tan geyane bata muxune halagi, ɛ yi findi ɛ yɛtɛna yamana diine faxa xunna ra,
14nanara, ɛ mi fa muxu yo halagima sɔnɔn. Ɛ mi fa findima ɛ yamana diine faxa xunna ra sɔnɔn. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
15Ɛ mi fa siyane konbi ti xuiin mɛma sɔnɔn, siyane mi fa ɛ rayarabima sɔnɔn, ɛ mi fa ɛ yamaan nabirama sɔnɔn! Marigina Alatalaa falan nan na ra.’ ”
16Marigina Alatala yi a fala n xa, a naxa,
17“Adamadina, Isirayila kaane yi dɔxi e yamanani waxatin naxan yi, e a sariɲanna kala nɛn e fe raba kiine nun e kɛwanle xɔn, e fe raba kiin yi findi fe xɔsixin na n yɛɛ ra yi alo ɲaxanla nɛma kike wanli.
18Nayi, n na n ma xɔlɔn nagodo nɛn e xili ma e to faxan tixi yamanani, e yi a sariɲanna kala e suxurene xɔn.

19Nanara, n na e raxuyaxi ayi siyane yɛ yamanane birin yi, n yi e makiti e sigati kiin nun e kɛwanle xɔn.
20E na yi siga dɛnaxanye birin yi siyane yɛ, e yi n xili sariɲanxin sariɲanna kalama nɛn bayo muxune yi a falama e ma nɛn, e naxa, ‘Alatalaa yamaan nan e ra, anu e kelixi a yamanan nin.’
21Nanara, n yi wa n xili sariɲanxin natanga feni e ma, Isirayila yamaan yi naxan sariɲanna kalama siyane tagi e siga dɛnaxanye yi.”
22“Nanara, a fala Isirayila yamaan xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N mi ito ligama ɛ tan Isirayila yamaan xan ma fe ra, koni n na a ligama n xili sariɲanxin nan ma fe ra ɛ naxan sariɲanna kalaxi siyane tagi ɛ siga dɛnaxanye yi.
23N na n xili gbeen sariɲanna mayitama nɛn, ɛ naxan sariɲan kalaxi siyane yɛ. Nayi, siyane a kolonma nɛn a Alatala nan n na, n na n ma sariɲanna mayita ɛ xɔn waxatin naxan yi siyane yɛtagi.’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
24“ ‘N na ɛ bama nɛn siyane yɛ, n yi ɛ malan keli yamanane birin yi, n yi ɛ xali ɛ bɔxɔni.
25N na ɛ rasariɲanma nɛn ige sariɲanxin na, n yi a xuya ɛ ma, ɛ yi rasariɲan. N na ɛ rasariɲanma nɛn ɛ fe xɔsixine nun ɛ suxure feene birin ma.
26N bɔɲɛ nɛnɛn fima nɛn ɛ ma, n yi nii nɛnɛn sa ɛ yi. N bɔɲɛ xɔdɛxɛn bama nɛn ɛ yi alo gɛmɛna, n yi bɔɲɛ faɲin sa ɛ yi.
27N na n ma Nii Sariɲanxin sama nɛn ɛ yi, n yi a liga, ɛ yi bira n ma tɔnne fɔxɔ ra, ɛ n ma sariyane suxu, ɛ yi e liga.
28Ɛ dɔxɔma nɛn yamanani n naxan so ɛ benbane yii, ɛ yi findi n ma yamaan na, n yi findi ɛ Ala ra.
29N na ɛ rakisima nɛn ɛ fe xɔsine birin ma. N bogi seene raminima nɛn, n yi a rawuya ayi, kamɛn mi fa ɛ suxɛ sɔnɔn!
30N wudi bogine nun sansine rawuyama ayi nɛn alogo ɛ nama fa rayarabi kamɛni sɔnɔn siyane yɛ.
31Nayi, ɛ sigati ki ɲaxin nun ɛ kɛwali ɲaxine fe rabirama nɛn ɛ ma, ɛ yi nimisa ɛ hakɛne nun ɛ kɛwali xɔsixine fe ra ki faɲi!
32N mi na ligama ɛ tan xan ma fe ra, ɛ xa a kolon Isirayila yamana! Ɛ yagi ɛ kɛwanle fe ra ki faɲi! Marigina Alatalaa falan nan na ra.’ ”
33“ ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na ɛ rasariɲan ɛ hakɛne birin ma lɔxɔn naxan yi, n mɔn taane rafema nɛn, yire kalaxine mɔn yi ti,
34xɛɛ kalaxine mɔn yi bi alogo e nama lu rabeɲinxi dangu muxune yɛtagi.
35E a falama nɛn nayi, e naxa, “Yamanani ito naxan yi kalaxi, a bata lu alo Eden nakɔna. Taan naxanye yi kalaxi, e yi rabeɲin, na taa xɔnne mɔn bata ti, e findi muxune dɔxɔde makantanxine ra.”
36Nayi, siyaan naxanye na lu ɛ rabilinni, ne a kolonma nɛn a n tan Alatala nan bata yire kalaxine ti, n mɔn yi xɛɛ rabeɲinxine bi. N tan Alatala nan falan tixi, n na a ligama nɛn.’ ”

37“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N mɔn tinma nɛn Isirayila yamaan xa n fen, n yi e mali. N muxune rawuyama ayi nɛn alo xuruseene.
38Taa kalaxine rafema nɛn muxune ra alo xuruse kurune Yerusalɛn yi sali lɔxɔne yi naxanye bata rasariɲan Ala xa. Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.”