Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ɛ kéntɛ́ n dɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ dɑúmu kɛ tú wũ̀ɔ̃̀ɔ̃̀! Ti nɛ́ í tiekɛ di tɑ̃rɛ̀ di do tɑ̃́ yɛ̀ɑ̀?
3Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n tu: Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú ibotí tɛì kɔbɛ mɛ mbɛ̀ yɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ bɛ̀ tiekɛ kɛ bɛ̀ dɑú.
4Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n tu: Díndi bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ di kéntɛ́ kɛ́keè n tú mù, n tú: Di tɑ̃rɛ̀ mɛ ndɔúnkomɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ nɛ̀ ikondɛí nɛ̀ tibiti kɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì kɛ dɔúnko kɛ̀ yɛbotɛ̀ di dɑú.
5Dɛ̀ n yonkɛmu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n còḿmú kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ tú m bo kpɑnnɛ̀ ibotí ìì di fitɛ́ dɔkɛ Edɔmmu tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ do bɛ̀ nɑɑtimu kɛ̀ bɛ̀ pɔ̀tì bɛ̀ pɛ́tɛ́mɛ̀ n tenkɛ̀ kɛ bo tiekɛ, kɛ́túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ bo kɛ miɛkɛ.
6Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ nɛ̀ tibiti nɛ̀ ikondɛí kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú dɛ̀ n yonkɛmu kɛ̀ m miɛkɛ pɛikɛ ibotí bɛ̀ dɑú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
7Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ tú bɛ̀ múnkɛ bo dɑɑ́ dɛ kó ibotí ìì do bɛ̀ dɑú.
8Díndi Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ kó dɛtie! Pũntɛnɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ́piɛ́ yɛbɛ pɛ́u n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, bɛ̀ wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀ mbɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
9Di mmɔ̀nnì n dɑ̀ɑ̀tɛnímu bɛ tɑ̃rɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ yɛ̀ kùútí dɛpɑɑ nkɛ́buɔtí tidiitì yɛ ĩ́nkɛ̀.
10N nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́píɛ ndi ĩ́nkɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do pùɔ nkɛ́nhɑ̃.
11M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ piɛ́ kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ do dòmmɛ̀, m bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ do dòmmɛ̀ kɛ̀ dí bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
12N yóó kɛ̀ duɔ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbɛ, kɛ̀ bɛ̀ nkɛ̀ te kɛ centì kɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ kɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nte bɛ tɑ̃rɛ̀ɛ pɑɑ̀ bɛ bí.
13Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: Bɛnìtìbɛ̀ nɑ́ɑ́mu kɛ tú: Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ yo mbɛnìtìbɛ̀ kɛ dèè kubotí kùù bo kɛ miɛkɛ.
14Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhɑ tɛ̃́nkɛ í yó nyo mbɛnìtìbɛ̀, ɑ tɛ̃́nkɛ í yó ndeu ɑ nìtìbɛ̀ bí, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
15Fɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ ibotí tɛì tɛ̃́nkɛ í yó ndɑ sɑ̃́ɑ̃́. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndɑ dɑú, ɑ mɛ ntɛ̃́nkɛ í yó ndeu ɑ nìtìbɛ̀ bí, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
17Onìtì fɔ̃́! Isidɑyɛɛribɛ do bo dìì mɔ̀nnì bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ kɛ̀ sĩ̀nkùnɛmu nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ̀ bɛ borimɛ miɛkɛ kɛ̀ kɛ̀ɛ dontɛnɛ̀ onitipòkù ɔ̃ nyúɔ́ nkɛ dòmmɛ̀.
18Mɛm̀mɛ kɛ̀ m miɛkɛɛ kɛ yɛ̀ kɛ̀ n kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kɛ miɛkɛ, bɛ̀ kɛ̀ sɑ̃ũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ bɛ còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ nkpɛ́í.

19Kɛ̀ m bɛ̀ cíɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ bɛtɔbɛ̀ tenkɛ̀. Kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ bɛ borimɛ dòmmɛ̀, nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ te kɛ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri n yètìrì kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛ nnìtìbɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ mbɛ kɛ̀ kù bɛ̀ yĩɛ̃kɛ kɛ bɛ̀ dènnɛ ku tenkɛ̀.
21N yí nyie nkɛ bo nwúónko kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɑ̀ɑ̀ri n yètìrì ibotí tɛì bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ tɑ ìì miɛkɛ.
22Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu: Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú bɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó pĩ́ mmutɔ̃mmú. N yóó mù pĩ n yètìrì cɑ̀ɑ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ tɑɑ́ ìì botí miɛkɛ ì borɛ̀ ndɛ.
23N yètìrì diì cɑ̀kɛ ibotí tɛì bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ tɑɑ́ ìì miɛkɛ ì borɛ̀, kɛ̀ n yóó di wénkùnnɛ. Nɛ̀ díì borɛ̀ ndɛ yɛbotɛ̀ yóó bɑntɛ́mɛ̀ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
24N yóó di dennɛnímu ibotí tɛì kó kɛtenkɛ̀ di cìɛ́tɛ́ kɛ bo ìì cuokɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ di tíí ndi tenkɛ̀ miɛkɛ.
25Nɛ̀ di fìé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛbɔkɛ̀ kɛ sĩ̀ntɛ, m bo di ɔ́únɛ̀ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ di wénkùnnɛ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ mmɛmɔu,
26kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ di duɔ́ mmɛyɛmpɑ̀mmɛ̀ kɛ di ɑ̃nnɛ́ iyɛntotí pɑ̀nyì, kɛ́dɛitɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ dò ndipèrì, kɛ́ di duɔ́ mmɛnitiyɛ̀mmɛ̀.
27M bo di duɔ́ n kó muyɑɑ́ nkɛ̀ di ntũ n tié nkɛ dɔɔri n kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀,
28kɛ́ m bo kɛtenkɛ̀ n do duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀, kɛ̀ nni ndi te kɛ̀ di tú n kɔbɛ.
29Kɛ̀ n dí dɛɛtɛ́ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do di sĩnkùnko, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ tidiitì píɛ ndi tenkɛ̀ kɛ̀ dikònnìi yɛ̀.
30Dɛtie mbo mpɛí mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ tidiitì pɛí mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ ifɛi tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndi bo ibotí tɛì cuokɛ̀.
31Kɛ̀ di dentɛní di borimɛ nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ dɛ̀ do í wennimɛ̀ kɛ́pɛ̃ ndimɑ́ɑ̀ di yɛi nnɛ̀ isɔkɛ di do dɔɔri dɛ̀ kpɛ́í.
32Díndi Isidɑyɛɛribɛ ifɛi iì do dò nkɛ́ di pĩ́ nnɛ̀ di borimɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú díì kpɛ́í nyí te kɛ̀ m pĩ m mɛ mpĩ mmùù tɔ̃mmú.
33Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: M bo wɛ̃tɛ kɛ di wénkùnnɛ dìì yiè di yɛi mmɛmɔu, m bo duɔ́ nkɛ̀ di wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ di ɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do pùɔ nkɛ́mbo.
34Di tenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ do dɔúnko kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mpɛ̃nkù kɛ kɛ̀ yɑ̀u, di bo wɛ̃tɛ kɛ́ kɛ̀ kùútí.
35Bɛnìtìbɛ̀ bo nɑ́kɛ́ kɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ do dɔúnko kɛɛ̀ nɑɑ́ nkupúú sɑ̀ɑ̀kù kɛ dòntɛnɛ̀ kupúú Edɛnni. Yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do pùɔ nkɛ́nɑɑ́ ntidobontì kɛ̀ di wɛ̃tɛ kɛ yɛ̀ mɑɑ́ sicɛ̃kperí kɛ́nhɑ̃.
36Dɛ mɔ̀nnì ibotí ìì di fitɛ́ ì bo bɑntɛ́ kɛ dò mmí nKuyie mmíì mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do pùɔ, kɛ fìíkú dɛtie nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ do nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀ kɛ miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ̀ dɛ̀ yóó dɔɔ̀.

37N yóó yóu díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di n wɑmmúmu kɛ̀ n nɛ́ nɑ kɛ di teennɛ̀ kɛ̀ di sṹṹ nkɛ́mɑɑtɛnɛ̀ kupecɛ̃nku. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
38Dibɑnni do ɔ̃ mbo Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ iwũɔ̃ di yó n fíé ìì píɛ mmɛ̀ɛ̀ botí n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ píɛ mmɛɛ̀ botí yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do puɔ, nkɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ Kuyie.