Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी “ए मुर, इस्राएल ङा पहाड आन कली आं लोव़ पावो। मेको आन कली ए इस्राएल ङा पहाड, परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन। इजीकीएल ६:२
2मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इन जोरी सत्रुपुकीमी ‘मुल मेको माइत पहाड नेल्‍ल इं के दुम्‍तेक्‍म’ देंतेक्‍म। इजीकीएल २५:३
3मोपतीके आं लोव़ पावो, परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘मारदे हना मेकोपुकीम इन कली नेल्‍ल मुर मबाक्‍तीके सेल्‍शा, एर ओंथ रे श्‍येत गेम्‍तेक्‍म। मिनु गे रागी रागी ङा लीशो मुर आन रागी दुम्‍तीनी। मिनु गे मुर आन दातेम शुक्‍शी पाइक्‍तीक दुम्‍शो बाक्‍तीनी।
4मोपतीके गे इस्राएल ङा पहाडपुकी, परमप्रभु, परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन। परमप्रभु यावेमी डांडा, पहाड, खोल्‍सा, बेंसी, ब्रेश्‍शो सहर नु मुर मबाक्‍शो सहर गे इन कली इन एर ओंथ बाक्‍शो मुरपुकीमी रोइक्‍ताक्‍म। मिनु रिश्‍शा इन कली आइक्‍च सेल्‍तेक्‍म।
5मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावे आं लोव़ नेनीन। गो थाम्‍पा रुश पा, अर्को रागी नु एदोम रागी नेल्‍ल आन कली लोव़ पाइनुङ। मारदे हना मेकोपुकीम आन थुं नेल्‍लेम ग्‍येरसीशा आं रागी आन के सेल्‍तेक्‍म। मारदे हना रिम्‍शो योव़तीक जोतीक बाक्‍शा, मेको आंम कली रोंइसाक्‍म’ देंत। इजीकीएल ३५:१५
6मोपतीके इस्राएल रागी आ पर्बम आं लोव़ पावो। मिनु डांडा, पहाड, खोल्‍सा नु बेंसी आन कली परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘गो रुश पा शुश चुरशा लोव़ पाइनुङ। गेपुकीम रागी रागी ङा मुर आन शुक्‍शी पशो फाल्‍चा माल्‍तीनी’ देंत।
7मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘गो गे इन एर ओंथ बाक्‍ब रागी रागी ङा मुरपुकीम यो शुक्‍शी पाइक्‍चा पुंइसीनीम’ दे कसम जाइनुङ।
8तन्‍न गे इस्राएल ङा डांडापुकी, गेपुकीम चहिं इन राशी ङोन सम्‍म हाम्‍शा, आं मुर इस्राएली आन कली फल सिप्‍पाइक्‍नीनी। मारदे हना मेकोपुकी रीब पा आन खिं लेत्‍नीम।
9कोव़ङीन मुल गो इन कली कोव़नुङ। गो इन गे लेश्‍शा, इन कली दोपाइश्‍शा, वांचेर शोक्‍पाइक्‍नुङ।
10गो इ मुर आन कली सोपाइश्‍शा बोपाइश्‍शा शुश सेल्‍नुङ। इस्राएल आ खिं ङा मुर नेल्‍ल आन कली मोदेंशो पाइनुङ। मिनु सहरम लेंशा मुर बाक्‍नीम। मिनु ब्रेश्‍शो खिं नेल्‍ल लेंशा सेल्‍सीब।
11गो इन मुर नु इन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा शुश सेल्‍नुङमी। मिनु मेको शुश दुम्‍शा, शुश गिक्‍नीम। गो ङोंइती ङा खोदेंशो पा इन बाक्‍तीकेम मुर बाक्‍पाइक्‍नुङमी। मिनु गो इन कली ङोंइती ङा क्‍येङा रिम्‍शो पाइनुङ। मिनु गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी। लेवी २६:९
12गो आं मुर इस्राएली आन कली इ तार गाक्‍पाइक्‍नुङ। गे मेको आन के दुम्‍नीनी। मिनु गे मेको आन शोंप दुम्‍नीनी। गेपुकीम गेनायो मेको आन तमी तौ रोइश्‍शा मलाइक्‍नीनी” देंत।
13मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “मुरपुकीम इन पर्बम ‘गे मुर ब्‍वाइनीनी। मिनु आंम इन रागी ङा आल आन कली साइक्‍नीनी’ देंशो बाक्‍नीम” देंत।
14मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गेपुकीम मुल रे लेंशा गेनायो मुर मब्‍वाइनीनी। मिनु आंम रागी ङा तमी तौ मसाइक्‍नीनी।
15गो रागी रागी ङा मुरपुकीम इन कली शुक्‍शी पचा मगेनन्‍नी। मिनु मुरपुकीम इन कली दिप्‍शो फाल्‍चा ममाल्‍नीनी। मिनु इन रागी ङा मुर आन कली दाइल मपपाइक्‍नीनी” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत।
16मिनु लेंशा परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
17मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, इस्राएली आंम आन रागीमी बाक्‍शो बाक्‍मानु, मेकोपुकीम मेको रागी कली आन पतीक नु आन गेयम ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मेको आन मरिम्‍शो पशो मीश मुर आ रां ब्रोल्‍शो ग्रांग्रा खोदेंशो बाक्‍त। मेकोपुकीम रागीम हुश शाइक्‍पाइक्‍तीके नु आन मूर्तिम मेको रागी ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मेको आन पतीके आं ङोंइती रां ब्रोल्‍शो मीश मुर खोदेंशो ग्रांग्रा बाक्‍त। लेवी १८:२४-२५
18मारदे हना मेकोपुकी हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीके नु मूर्ति रे पा मेको रागी ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तीके गो आं चुरशो मेको आन तारी मोइक्‍ता।

19गो मेको आन कली रागी रागी ङा मुर आन दातेम ब्रपाइक्‍तामी। मिनु मेकोपुकी राज्‍य राज्‍यम एर ओंथ दुम्‍शा ब्राम्‍तेक्‍म। गो मेको आन पतीक नु मेको आन गेय खोदेंशो पा निसाफ पाता।
20मिनु मेकोपुकी रागी रागी ङा मुर आन दातेम जाक्‍शा, आं नें मरिम्‍शो सेल्‍तेक्‍म। मारदे हना मेको आन पर्बम ‘एकोपुकी दा परमप्रभु यावे आ मुर नम। मो हना यो आन रागी प्रोंइचा माल्‍तेक्‍म’ देंतेक्‍म। यसैया ५२:५
21तन्‍न गो आं का ला बाक्‍शो नें आ पर्बम मिम्‍ताक्‍ङ। मेको आं नें रागी रागी ङा मुर आन दातेम मरिम्‍शो सेल्‍शो बाक्‍तेक्‍म” देंत। इजीकीएल २०:९
22परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “मोपतीके इस्राएल आ खिं ङा मुर आन कली ‘ए इस्राएल आ खिं ङा मुर, गो इन पर्बम एको गेय मपाइनुङ। तन्‍न गो आं नें आ पर्बम गेय पाइनुङ। गे इन लतीक रागी रागी ङा मुर आन दातेम आं नें मरिम्‍शो सेल्‍तीनी। यसैया ४८:११; येरमीया १४:७
23गो आं ठेयब नें लेंशा रिम्‍शो सेल्‍नुङ। मेको रागी ङा मुर आन दातेम मरिम्‍शो सेल्‍शो बाक्‍त। मिनु रागी रागी ङा मुरपुकीम गोन परमप्रभु, परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम। मत्ती ६:९; इजीकीएल ३७:२८
24गो इन कली रागी रागी ङा मुर आन दाते रे ग्रुंइनुङ। मिनु राज्‍य नेल्‍ल रे इन कली खुप्‍शा, इन आंम रागीम चाक्‍नुङ।
25गो इन तार रिम्‍शो ब्‍वाक्‍कु ब्रुइक्‍नुङ। मिनु गे इन ग्रांग्रा दिशो गेय नु इन मूर्ति पूजा पतीक ताइश्‍शा रिम्‍शो दुम्‍नीनी। इन ग्रांग्रा दिशो दुम्‍शो नेल्‍ल रे ग्रांग्रा मदिशो सेल्‍नन्‍नी। जकरिया १३:१; हिब्रू १०:२२
26गो इन कली नक थुं का गेनुङ। मिनु गो इन थुंम नक सोक्‍त का कुर पाइनुङ। गो इन आगा रे फुल्‍लु के थुं ग्रुंइशा, मेको आ पा ङा श्‍ये के थुं कुर पाइनुङ। इजीकीएल ११:१९-२०; येरमीया ३१:३३
27गो आं सोक्‍ती इन आगाम वोइक्‍नुङ। मिनु आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आं निसाफ पतीक लोव़ होस पा पाइब सेल्‍नुङ। इजीकीएल ३९:२९; यसैया ४४:३; इजीकीएल ३७:२४
28मेना गेपुकी गो इन किकी पिपी आन कली गेशो रागीम बाक्‍नीनी। मिनु गे आं मुर दुम्‍नीनी। मिनु गो इन परमप्रभु दुम्‍नुङ। इजीकीएल ११:२०
29गो गे इन कली ग्रांग्रा दितीक रे प्रोंइनन्‍नी। गो शुश अन्‍न ग्रेल्‍पाइक्‍नुङ। मिनु गो गे इन कली अन्‍काल मपपाइक्‍नुङ।
30गो रवा आन फल नु रू ङा मारेइ मारेइ आन कली शुश सेल्‍नुङ। मोपा गेपुकी गेनायो रागी रागी ङा मुर आन दातेम अन्‍काल पा मुने मदोक्‍नीनी। इजीकीएल ३४:२९; योएल २:१९
31मेना गे इन मरिम्‍शो पशो गेय नु मरिम्‍शो पशो आ पर्बम मिम्‍नीनी। मिनु गे इन मरिम्‍शो पशो नु मूर्ति पूजा पतीके आन आन पर्बम आंमान ग्रांग्रा दीसीनीनी। इजीकीएल २०:४३
32गो इन पर्बम एको गेय पशो मनङ। मेको तुइक्‍चा माल्‍नीनी। ए इस्राएल आ खिं ङा मुर इन पशो गेयम पतीके मुने दोक्‍शा सुर्ता पन’ ” देंत।
33परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “मेको नाक्‍ती गो इन कली इन मरिम्‍शो पशो नेल्‍ल रे लेंशा रिम्‍शो सेल्‍नुङ। गो इन सहर आन कली लेंशा मुर बाक्‍तीक सेल्‍नुङ। मिनु ब्रेश्‍शो नेल्‍ल लेंशा सेल्‍पाइक्‍नुङ।
34लां गाक्‍ब मुरपुकीमी इन मशोक्‍शो रू तचा क्‍येङा ङोंइती मेकेर मार मार शोक्‍चा कली लेंशा दोइनीम।
35मिनु मेकोपुकीम ‘एको श्‍येत्‍थ रू एदेन आ फल फुल रू खोदेंशो दुम्‍शो बाक्‍ब। एको श्‍येत्‍थ दुम्‍शो मुर मबाक्‍शो नु ब्रेश्‍शो सहर मुल मुरपुकीम ब्रीशा गारो हिरशो बाक्‍नीम’ देंनीम।
36मेना इन एर ओंथ लीशो रागी ङा मुरपुकीम परमप्रभु यावेमी मेको ब्रेश्‍शो सहर कली लेंशा सेल्‍तु। मिनु श्‍येत्‍थ दुम्‍शो रागीम लेंशा मार मार वापाइक्‍तु, दे तुइक्‍नीम। गो परमप्रभु यावेमी मेको पाता। गो मेको यो पाइनुङ” देंत। इजीकीएल १७:२४; येरमीया १:१०; येरमीया १८:७-८

37मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गो इस्राएल आ खिं ङा मुर आन पुंइशो नेंशा, मेको आन मुर आन कली क्‍यारश भेडा खोदेंशो पा शुश सेल्‍नुङमी। मीका २:१२
38गो मेको आन कली यरूसलेम ङा चाडम चढ़ेतीक भेडा खोदेंशो पा शुश सेल्‍नुङमी। मोपा सहर लेंशा शुश मुरपुकीम ब्रीनीम। मिनु मेकोपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम” देंत।