Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻIsikieli

ʻIsikieli 30

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Naʻe toe hoko foki ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē,
2“Foha ʻoe tangata, kikite, pea ke pehē, ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua; Tangi kalanga, ʻOiauē, ʻoiauē ʻae ʻaho!
3He kuo ofi mai ʻae ʻaho, ʻio, kuo ofi ʻae ʻaho ʻo Sihova, ko e ʻaho fakapoʻupoʻuli ko e kuonga ia ki he hiteni.
4‌ʻE hoko mai ʻae heletā ki ʻIsipite, pea ʻe ai ʻae mamahi lahi ʻi ʻItiopea, ʻoka tō hifo ʻae kakai mate ʻi ʻIsipite, pea te nau ʻave hono kakai tokolahi, pea ʻe maumauʻi ʻa hono ngaahi tuʻunga.
5“Pea ʻe hinga fakataha mo kinautolu ʻi he heletā ʻa ʻItiopea, mo Lipea, mo Litea, pea mo e kakai muli kehekehe, mo Kupa, mo e kakai ʻoe fonua ʻoku nau kau taha.”
6‌ʻOku pehē ʻe Sihova; “ʻE hinga foki ʻakinautolu ʻoku tokoni ki ʻIsipite; pea ʻe fakatōkilalo ʻae fielahi ʻo ʻene mālohi: te nau tō ʻi he heletā ʻi ai ʻo fai mai mei he fale leʻo māʻolunga ʻo Saiini, ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua.
7Pea te nau lala, ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi fonua ʻoku lala, pea ko hono ngaahi kolo ʻe ʻi he lotolotonga ia ʻoe ngaahi kolo kuo fakaʻauha.
8Pea te nau ʻilo ko au ko Sihova, ʻo kau ka tutu ʻae afi ʻi ʻIsipite, pea ʻoka fakaʻauha ʻa hono kau tokoni kotoa pē.
9‌ʻI he ʻaho ko ia te u fekau atu meiate au ʻae ngaahi vaka ke fakamanavahēʻi ʻae kau ʻItiopea ʻoku fakafiemālie, pea ʻe hoko ʻae mamahi lahi kiate kinautolu, ʻo tatau mo ia ʻi he ʻaho ʻo ʻIsipite: he vakai, ʻoku haʻu ia.”
10‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua; “Te u fakaʻosi ʻa hono tokolahi ʻo ʻIsipite ʻe he nima ʻo Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone.
11‌ʻE ʻomi ia, pea mo ʻene kakai mo ia, ʻae kau toʻa ʻoe ngaahi puleʻanga, ke nau fakaʻauha ʻae fonua: pea te nau toho ʻenau heletā ki ʻIsipite, pea ʻe fonu ʻae fonua ʻi he kakai mate tāmateʻi.
12Pea te u fakamōmoa ʻae ngaahi vai, pea te u fakatau atu ʻae fonua ki he nima ʻoe angakovi: pea te u ngaohi ke lala, ʻae fonua, mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai, ʻi he nima ʻoe kau muli: ko au Sihova, kuo u lea ki ai.”
13‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua; “Te u fakaʻauha foki ʻae ngaahi tamapua, pea te u fakaʻosi meia Nofe ʻae ngaahi fakatātā; pea ʻe ʻikai toe ai ha tuʻi ʻoe fonua ko ʻIsipite: pea te u ʻai ha manavahē ki he fonua ko ʻIsipite.
14Pea te u ngaohi ke lala ʻa Patalosi, pea te u fakatupu ʻae afi ʻi Soani, pea te u fai ʻae tautea ʻi Nō.
15Pea te u lilingi hoku houhau ki Pelusiumi ko e mālohi ʻo ʻIsipite; pea te u motuhi ʻae tokolahi ʻi Nō.
16Pea te u tuku ʻae afi ʻi ʻIsipite: ʻe mamahi lahi ʻa Pelusiumi, pea ʻe hae ua ʻa No, pea ʻe mamahiʻia ʻa Nofe ʻi he ʻaho kotoa pē.
17‌ʻE tō hifo ʻi he heletā ʻae kau talavou ʻo ʻAveni, pea mo Pupasite: pea ʻe ʻalu ʻae ongo kolo ko ia ki he pōpula.
18‌ʻE fakapoʻuliʻi foki ʻae ʻaho ʻi Tafanisi, ʻo kau ka maumauʻi ʻi ai ʻae haʻamonga ʻo ʻIsipite: pea ʻe ngata meiate ia ʻae fielahi ʻo ʻene mālohi: pea koeʻuhi ko ia ʻe ʻufiʻufi ia ʻaki ʻae ʻao, pea ʻe ʻalu ki he pōpula ʻa ʻene fānau fefine.

19‌ʻE pehē pe ʻa ʻeku fai ʻae fakamalaʻia ki ʻIsipite: pea te nau ʻilo ko Sihova au.”

20Pea ʻi heʻene hoko ki hono hongofulu ma taha ʻoe taʻu, ʻi he ʻuluaki māhina, pea mo hono fitu ʻoe ʻaho ʻi he māhina, naʻe hoko mai ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē,
21“Foha ʻoe tangata, kuo u fesiʻi ʻae nima ʻo Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite; pea vakai, ʻe ʻikai nonoʻo ia ke fakamoʻui, pea ʻe ʻikai lafosi ia ke toe mālohi ke puke ha heletā.
22Ko ia ʻoku pehē ai ʻe Sihova ko e ʻOtua; Vakai, ʻoku ma fai mo Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, pea te u fesiʻi hono nima, ʻaia ʻoku mālohi, pea mo ia kuo mafesi; pea te u fakahomo ʻae heletā mei hono nima.
23Pea te u fakamovete ʻae kakai ʻIsipite ki he ngaahi puleʻanga, pea te u fakahēʻi ʻakinautolu ki he ngaahi fonua.
24Pea te u fakamālohi ʻae nima ʻoe tuʻi ʻo Papilone, pea te u ʻai ʻeku heletā ki hono nima: ka te u fesiʻi ʻae nima ʻo Felo, pea te ne toʻe ʻi hono ʻao ʻo hangē ko e toʻe ʻo ha tangata kuo lavea ke mate.
25Ka te u fakamālohi ʻae nima ʻoe tuʻi ʻo Papilone, pea ʻe tō hifo ki lalo ʻae nima ʻo Felo; pea te nau ʻilo ko Sihova au, ʻo kau ka ʻai ʻeku heletā ki he nima ʻoe tuʻi ʻo Papilone, pea te ne mafao atu ia ki he fonua ko ʻIsipite.
26Pea te u fakamovete ʻae kakai ʻIsipite ki he ngaahi puleʻanga, pea fakahēʻi ʻakinautolu ki he ngaahi fonua; pea te nau ʻilo ko Sihova au.”