Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassikka GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He gallassaayyo, ‘Aayyee7ana!’ yaagidi zilaalite!
3Aissi giikko, he gallassai matiis! GODAA gallassai gakkiis! He gallassai shaarai sikkido gallassanne kawotettatu ubbaayyo meto gallassa gidana.
4Gibxxe bolli olai yaana; Toophphiyaa bollankka tuggai yaana. Daroti Gibxxe biittan haiqqana; he biittaa duretettai bonqqettana; a baasoikka bayana.
5He olai Toophphiyaa, Lidiyaa, Liibiyaa, Arabaanne olau maacettida biittaa asaa ubbaa Gibxxeera gattidi wurssana” yaagees.
6“‘GODAI hagaadan yaagees; “Gibxxe maaddiyaageeti kunddana; a otorettiyo wolqqai wurana. Migidoolappe biidi Asiwaane gakkanaashin, eti bisuwan haiqqana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
7Gibxxe biittai biitta ubbaappe aadhdhida baisa biitta gidana; a katamatikka hara kolettida katama ubbaappe aaruwaa kolettidi de7ana.
8Taani Gibxxe taman oittiyo wodenne a maaddiyaageeti ubbai haiqqi wuriyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana.
9“‘“He gallassi taani saro de7iya Toophphiyaa asaa daganttanau asata markkabiyan kiittana. Gibxxee qaxxayettiyo gallassi Toophphiyaa asaa bolli tuggai yaana. Be7ite, he gallassai gakkiis!” yaagees.
10“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora kushiyan taani Gibxxe duretettaa xaissana.
11Kawotettatu ubbaappe aadhdhidi, meqettaa iitiya olanchchata kaalettidi yiidi, i biittaa xaissana; eti Gibxxe asaa bollan bisuwaa shoddidi, biittan ahaa kunttana.
12Naile SHaafaa taani melissana; taani Gibxxe iita asatu kushiyan aattada immana; immin eti he biittaanne an de7iyaabaa muleera xaissana. Taani GODAI hagaa odaas” yaagees.
13“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Memppiisa kataman de7iya eeqatanne misileta ubbaa taani xaissana; Gibxxe biittan naa77antto halaqi de7enna; biitta ubbaa taani yashissana.
14Taani Patiroosa giyo tohossa bagga Gibxxe baisa kessana; huuphessa baggaara de7iya Xo7aane kataman tamaa yeddana; Teebisa katamaakka qaxxayana.
15Gibxxeyyo qato gidida Pelusiyaaman ta hanqquwaa gussana; Teebisa asaa ubbaa wurssana.
16Taani Gibxxen tamaa oittana; Pelusiyaamikka keehi tuggatana; Teebisa dirssaa gimbbee kolettana; Memppiisa kataman duuxxenna metoi gakkana.
17Oona katamaaninne Bibaasita kataman de7iya yelagai ubbai bisuwan wurana; maccaasatikka omoodettidi baana.
18Gibxxe wolqqaa taani mentterettiyo wode, Xaafinaasan gallassai qammana; i otorettiyo wolqqai wurana; Gibxxe shaarai kammana; katamatu ubban de7iya asai omooduwan baana.

19Taani Gibxxe hegaadan qaxxayana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
20Nuuni omoodettido tammanne isiinintta laittan, koiro aginan, laappuntta gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
21“Laa asa na7au, taani Gibxxe kawuwaa qesiyaa menttaas; a woishshaaninne curqqan xaaxi koolidi pattiya hiillikka baawa; hagaappe sinttanau i minotettaa ehiidi, biso oiqqanau danddayenna.
22Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani Gibxxe kawuwaayyo morkke. Au kase meqo qesiyaanne payya de7iya qesiyaa naa77aakka taani menttana; a bisoikka a kushiyaappe sa7an wodhdhanaadan oottana.
23Taani Gibxxeta kawotettatu giddooninne hara biittatun laalana.
24“‘Taani Baabiloone kawuwaa qesiyaa minttada, ta bisuwaa a oittana. SHin Gibxxe kawuwaa qesiyaa menttana; ba morkkiyaa sinttan i haiqqana haniyaabi ooliyoogaadan oolana.
25Ee, taani Gibxxe kawuwaa qesiyaa daafurssada, Baabiloone kawuwaa qesiyaa minttana. Taani Baabiloone kawuwaa ta bisuwaa oittiyo wodenne i Gibxxe bolli a denttiyo wode, Gibxxeti taani GODAA gidiyoogaa erana.
26Gibxxeta taani kawotettatu giddooninne biitta ubban laalana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana’ yaagees” yaagiiddi yiis.