Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama bu amane sia:i,
2“Dunu egefe! Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: dunu huluane nabima:ne, amane wele sia:ma, ‘Beda:igia:su eso da mana.
3Hina Gode Ea hamomu eso da gadenesa. Amo esoga, soge fifi asi gala da se nabasu ginamei mobi agoai ba:mu.
4Idibidi soge da gegesu ba:mu. Sudane soge da se nabasu bagade ba:mu. Idibidi soge ganodini, dunu bagohame da medole legei dagoi ba:mu. Ilia liligi huluane amo enoga gegenana lai dagoi ba:mu. Amola ilia soge huluane, wadela:lesi dagoi ba:mu.
5Amo gegesu ganodini, bidiga lai dadi gagui dunu ilia da eno sogega hiougi (amo soge da Sudane, Lidia, Libia, Ala:ibia, Bade amola Na fi dunu Isala:ili) amo da medole lelegei dagoi ba:mu.’”
6Hina Gode da amane sia:i, “Idibidi gaga:su dunu huluane, Migidole ga (north) soge amogainini asili, Asawane doaga:le, huluane da medole lelegei dagoi ba:mu. Idibidi hidasu dadi gagui gilisisu da wadela:lesi dagoi ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
7Idibidi soge da wadela:lesi dagoi, eno soge huluane ilia wadela:su baligisawane ba:mu. Ea moilai huluane da wadela:lesidafa ba:mu.
8Na da Idibidi soge laluga ulagisia, amola ea gaga:su dunu huluane medole legei dagoi ba:sea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.
9Amo eso doaga:sea, amola Idibidi soge da wadela:lesi dagoi ba:sea, Na da Sudane mae dawa:le esalebe dunu ilima dusagai da:iya sia: adola ahoasu dunu asunasimu. Ilia sia: nabasea, beda:ga fofogadigimu. Amo eso da mana.”
10Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Ba:bilone hina bagade, Nebiuga:denese, ema e da Idibidi doagala:le, ea bagade gagui hou dagolisima:ne sia:mu.
11E amola ea nimi bagade dadi gagui wa:i da soge wadela:musa: misunu. Ilia da gegesu gobihei bagade gaguli, Idibidi doagala:mu. Idibidi soge da bogoi da:i hodo amoga nabai ba:mu.
12Na da Naile Hano hale hafoga:lesili, Idibidi fi amo wadela:i dunu amoga iagamu. Ga fi dunu da soge huluane gugunufinisimu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
13Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Memefisi moilai bai bagade ilia loboga hamoi ‘gode’, amola ogogosu ‘gode’ huluane wadela:lesimu. Idibidi ouligisu dunu da hame ba:mu, amola Na da dunu huluane beda:gia:ma:ne hamomu.
14Na da Idibidi ga (south) soge wadela:lesimu, amola Soua:ne moilai bai bagade gadili (north) diala amo laluga ulagisimu. Na da Idibidi bisilua moilai bai bagade amo Dibisi, amoma se bidi imunu.
15Idibidi gagili sali moilai bai bagade, amo Belusiame da Na ougi ba:mu. Na da Dibisi ea gagui liligi wadela:lesimu.
16Na da Idibidi laluga ulagisimu, amola Belusiame da se bagade nabimu. Dibisi gagoi da mugului dagoi ba:mu, amola moilai da hanoga dedeboi dagoi ba:mu.
17Hilioubalisi amola Bibisede moilai bai bagade ayeligi dunu da gegesu ganodini bogogia:mu, amola dunu oda da afugili oule asi dagoi ba:mu.
18Na da Idibidi ilia gasa fili gasa hou wadela:sea, Daha:banisi gagili sali moilai da gasi fawane ba:mu. Mobi ginamei da Idibidi soge dedebomu, amola ea moilai fi dunu huluane da afugili oule asi dagoi ba:mu.

19Na da Idibidi fi ilima se bidi agoane iasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
20Eso fesu amola oubi age amola ode gida amoga ninia mugululi misi, Hina Gode da nama amane sia:i,
21“Dunu egefe! Na Idibidi hina bagade ea lobo gasa fi dagoi. Dunu afaega ea lobo ili gadole abulaga hame la:gilisi. Amaiba:le, amo uhini amola gegesu gobihei bu gegemusa: gagumu da hamedei.
22Amalu, wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Na da Idibidi hina bagade ema ha lai. Na da ea lobo aduna filisimu - musa: fi lobo amola ele galu filisimu. Amasea, gegesu gobihei bagade da ea lobo gagui habonane sa:imu.
23Na da Idibidi fi dunu amo fifi asi gala huluane amoga afagogolesimu.
24Amasea, Na da Ba:bilone hina bagade ema gasa iawane, Na gegesu gobihei ea lobo da:iya ligisimu. Be Na da Idibidi hina bagade ea lobo fifilisimu. Amola ea ha lai dunu ea midadi, e da gogonomonanu bogomu.
25Dafawane! Na da ea gasa wadela:lesimu, be Ba:bilone hina bagade ema gasa imunu. Na da ema Na gegesu gobihei iasili, amola e da amoga Idibidi fi dunuma sosiagasea, dunu huluanedafa da Na da Hina Gode dawa:mu.
26Na da Idibidi fi dunu amo gadili se fasili, ili fifi asi gala huluane amo ganodini esaloma:ne afagogolesimu. Amasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”