Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, nabiya falan ti, i naxa, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ gbelegbele, ɛ naxa, ‘Ee! Ɲaxankata lɔxɔn fama!’
3Amasɔtɔ lɔxɔn bata maso, Alatalaa lɔxɔn bata maso, kundaan nun gbalon lɔxɔn siyane xa.
4Yɛngɛn soma nɛn Misiran yamanani. Kɔntɔfinla soma nɛn Kusi yamanani. Muxune faxama nɛn Misiran yi, e nafunle yi xali, e banxine yi rabira, sese mi luma.”
5Misiran kaane nun Kusi kaane nun Puti kaane nun Ludu kaane nun Arabi kaane nun Libiya kaane nun n ma yamaan muxuna ndee faxama nɛn silanfanna ra e bode xɔn.
6“Alatala ito nan falaxi, a naxa: Misiran yamanan xɔyine kalama nɛn, a wason nun sɛnbɛn yi ɲan. Keli Migidoli ma siga han Sinimi yamanana muxune faxama nɛn silanfanna ra e konni. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
7A taane findima nɛn yamana rabeɲinxine yire rabeɲinxin na, a taane yi lu taa xɔnne yɛ.
8Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na, n na tɛɛn so Misiran yamanan na waxatin naxan yi, a fɔxɔ ra birane birin yi gan.”
9Na lɔxɔni, n ma xɛrane sigama nɛn kunkine kui, e sa Kusi yamanani maxa a bɔɲɛ xunbenli. E kuisanma nɛn Misiran yamanana gbalon lɔxɔni, amasɔtɔ na lɔxɔna a lima nɛn yati!
10“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N Misiran yama gbeen naxɔrima nɛn Babilɔn mangan Nebukadanesari xɔn.
11A tan nun a ganla naxanye ɲaxu siyane birin xa, ne nan nasigama yamanan kaladeni. E sa e silanfanne botinma nɛn Misiran yamanan xili ma e yi yamanan nafe faxa muxune ra.
12N Nila baa igen xɔrima nɛn, n yi yamanan mati muxu ɲaxine ma. N tinma nɛn xɔɲɛne yi yamanan kala, e nun seen naxanye birin a yi. N tan Alatala nan falan tixi.”
13“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N suxurene halagima nɛn, n yi batu seene ɲan Nofi taani. Kuntigi yo mi fa luma Misiran yamanani, n yi gaxun naso yamanan birin yi.
14N Misiran yamanan faxa binna raxɔrima nɛn, n yi tɛɛn so Soyan taan na, n yi n ma kiti ragidixine rakamali No taan ma.”
15“N na n ma xɔlɔn nagodoma nɛn Sin taani, Misiran yamanan taa makantanxina, n yi No taana gali gbeen birin halagi.
16N tɛɛn soma nɛn Misiran yamanan na, Sin taan yi yimaxa gaxuni. No taan nabilinna yinna rabirama nɛn, yaxune yi Nofi taan tongo yanyin na.
17Hon taan nun Pi-Beseti taan banxulanne faxama nɛn silanfanna ra, taan muxune yi xali konyiyani.
18Lɔxɔ yidimixin na a ra Tapanese taan xa n na Misiran yamanan sɛnbɛn kala lɔxɔn naxan yi, a wasoma a fangan naxan yi, na yi ɲan. Kundaan soma nɛn taan xun na, a banxidɛne muxune yi xali konyiyani.

19N na n ma kiti ragidixine rakamalima nɛn Misiran ma, e yi a kolon a Alatala nan n na.”
20Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fu nun kedenden kike singen xi soloferede lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
21“Adamadina, n bata yi Misiran mangan yiini gira. Muxu yo munma a dandan singen, a yiin munma maxidi alogo a xa yalan, a fangan sɔtɔ, a fa nɔ silanfanna tongɛ.
22Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata keli Misiran mangan xili ma, n mɔn a yiine yigirama nɛn, a yiin naxan fan, e nun a yigiraxina, n yi a silanfanna rabira a yii.
23N Misiran kaane raxuyama ayi nɛn siyane yɛ, n yi e rayensenɲɛ ayi yamanane xun xɔn.
24Koni n Babilɔn mangan yiine sɛnbɛ soma nɛn, n yi n ma silanfanna so a yii, n yi Misiran mangan yiine yigira, a yi lu kutunɲɛ a yɛtagi alo muxu maxɔlɔxin faxamatɔna.
25N Babilɔn mangan yiine sɛnbɛ soma nɛn, koni Misiran mangan tan sɛnbɛn ɲanma nɛn. Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na, n na n ma silanfanna so Babilɔn mangan yii waxatin naxan yi, a yi a yite Misiran yamanan xili ma.
26N Misiran kaane raxuyama ayi nɛn siyane yɛ, n yi e rayensenɲɛ ayi yamanane xun xɔn. Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.”