Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, panagna ug pagsulti, ''Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Pagminatay, “Pagkaalaot sa umaabot nga adlaw.”
3Hapit na ang takna. Hapit na ang adlaw ni Yahweh. Mahimo kining adlaw sa panganod, ang takna sa kalaglagan alang sa kanasoran.
4Unya moabot ang espada batok sa Ehipto, ug adunay kaguol sa Cush sa dihang malaglag sa Ehipto ang gipamatay nga mga tawo— sa dihang gipanguha nila ang iyang bahandi, ug sa dihang naguba ang iyang mga patukoranan.
5Cush, Libya, ug Lydia, ug ang tanang mga langyaw, uban sa ilang katawhan nga nahisakop sa kasabotan—mangalaglag sila pinaagi sa espada.
6Miingon si Yahweh niini: Busa malaglag gayod ang nagtabang sa Ehipto, ug mahugno gayod ang garbo sa iyang kusog. Mangalaglag pinaagi sa espada ang ilang kasundalohan gikan sa Migdol hangtod sa Syene—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
7Makurat sila taliwala sa biniyaan nga kayutaan, ug mahisakop ang ilang mga siyudad sa tanang naguba nga mga siyudad.
8Unya masayran nila nga ako si Yahweh, sa dihang daoban ko ang Ehipto, ug sa dihang malaglag ang tanan nilang magtatabang.
9Nianang adlawa motungha kanako ang mga mensahero gikan sa mga barko aron lisangon ang kasigurohan sa Cush, ug adunay kaguol diha kanila sa adlaw sa kalaglagan sa Ehipto. Kay tan-awa! Moabot na kini.
10Nag-ingon niini si Yahweh nga Ginoo: Pagatapuson ko ang katawhan sa Ehipto pinaagi sa kamot ni Nebucadnezar, ang hari sa Babilonia.
11Siya uban ang iyang kasundalohan, ang kalisang sa kanasoran, moabot aron sa paggun-ob sa yuta; hulboton nila ang ilang mga espada batok sa Ehipto ug lukopon sa patayng katawhan ang ilang yuta.
12Pahubason ko ang mga suba, ug ibaligya ko ang yuta ngadto sa kamot sa daotang mga tawo. Himoon ko ang yuta ingon sa hingpit nga biniyaan pinaagi sa kamot sa mga dumuduong—Ako, si Yahweh, nagsulti niini.
13Nag-ingon niini si Yahweh nga Ginoo: Gun-obon ko ang mga diosdios, ug pagataposon ko ang walay pulos nga mga diosdios sa Memfis. Wala nay prinsipe sa yuta sa Ehipto, ug lisangon ko ang yuta sa Ehipto.
14Unya himoon ko nga biniyaan ang Patros ug sunogon ang Zoan, ug ipakanaog ko ang paghukom ngadto sa Tebes.
15Kay ipatagamtam ko ang akong kaligutgot sa Pelusium, ang salipdanan sa Ehipto, ug pamatyon ang kadaghanan sa Tebes.
16Unya daoban ko ang Ehipto; mag-antos sa hilabihan ang Pelusium, malumpag ang Tebes, ug matag-adlaw makiggubat ang Memfis sa ilang mga kaaway.
17Malaglag pinaagi sa espada ang batan-ong kalalakin-an sa Heliopolis ug sa Bubastis, ug mahimong binihag ang ilang mga siyudad.
18Sa Tapanhes, bakwion sa adlaw ang iyang kahayag sa dihang balion ko ang yugo sa Ehipto didto, ug matapos na ang garbo sa iyang kusog. Motabon kaniya ang panganod, ug maglakaw sa pagkabinihag ang iyang anak nga mga babaye.

19Ipakanaog ko ang akong paghukom sa Ehipto, aron nga masayran nila nga ako si Yahweh.”'
20Unya nahitabo kini sa ika napulo ug usa nga tuig, sa una nga bulan, sa ikapito nga adlaw sa bulan, miabot ang pulong ni Yahweh kanako nga nag-ingon,
21“Anak sa tawo, Gibali ko ang bukton sa Paraon, ang hari sa Ehipto. Tan-awa! Wala pa kini nabugkosan, o maalibyohan pinaagi sa pagbugkos, aron nga mahimo kining kusgan sa paggunit sa espada.
22Busa nagsulti niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tan-awa, nakigbatok ako sa Paraon, ang hari sa Ehipto. Tungod kay gibali ko ang iyang bukton, apil ang kusgan ug ang napiangan, ug itagak ko gikan sa iyang kamot ang espada.
23Unya katagon ko ang Ehipto taliwala sa kanasoran ug tibulaagon sila taliwala sa kayutaan.
24Lig-onon ko ang bukton sa hari sa Babilonia ug ipahimutang ang espada sa iyang kamot aron nga iyang laglagon ang bukton sa Paraon. Mag-agulo siya sa atubangan sa hari sa Babilonia sama sa pag-agulo sa tawo nga himalatyon.
25Tungod kay lig-onon ko ang mga bukton sa hari sa Babilonia, samtang mangalaglag ang mga bukton sa Paraon. Unya mahibaloan nila nga Ako si Yahweh, sa dihang ibutang ko ang akong espada ngadto sa kamot sa hari sa Babilonia; ug pinaagi niini sulongon niya ang yuta sa Ehipto.
26Busa katagon ko ang Ehipto taliwala sa kanasoran ug tibulaagon sila ngadto sa kayutaan. Unya masayran nila nga ako si Yahweh.”'