Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ bɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí di Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu bɛ̀ɛ kuɔ́ ndikúdɑbònnì kɛ dɔ̀: Eeyooyì! Diyiè dìì kèríní di kpɛ́í.
3Di tɔ̀ɔ́nnímu, m miɛkɛ kó diyiè duunnímu, dɛ kó diyiè yó ndɑ́ɑ́tí yɛwɛtisùɔ̀ nyɛ, diì yiè ndi n yóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ yɛbotɛ̀.
4Bɛ̀ bo do dìì yiè Esibiti tenkɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbo bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́dɛ́ítɛ́ kɛ́túótɛ́ bɛ kpɑ̀tì. Bɛnìtìbɛ̀ bo nduò dìì mɔ̀nnì Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ kɔ̃, Kuusi ɛì kɔbɛ yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀.
5Dɛ yiè Kuusi ɛì kɔbɛ nɛ̀ Puti ɛì kɔbɛ nɛ̀ Dudi ɛì kɔbɛ nɛ̀ Adɑbiibɛ tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ bɛ̀ bo bɛ̀ fìé kɛ́tɑunnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu n kɔbɛ.
6Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ cuɔ́ Esibiti bɛ̀ bo duó, muwɛ̃rímú bɛ̀ mɔ̀kɛ mù kɛ̀ mù bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ tɛfentɛ̀ mù bo deè, kɛ́túótɛ́ Mikidɔdi kɔbɛ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Siyɛnni kɔbɛ, bɛ̀ bo bɛ̀ fìé. Mí di Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
7Dɛ kó kɛtenkɛ̀ bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidobontì yɛ̀tɛyɛ̀ cuokɛ̀ m pùɔ nyɛ̀.
8M bo cɔ́u ndìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ò cuɔ́, dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
9Dɛ yiè m bo tɔ̃ nyɛtɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ dekɛ bɑ̀tóòbɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́do Kuusi ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri kɛ í yĩɛ̃̀kù, m bo pɔntɛ dìì yiè Esibiti kufɔ̃wɑɑ́ mbo bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí. Dɛ yiè tùɔ̀kɛmu kɛ dèè.
10Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: M bo duɔ́ nkɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kuɔ Esibiti tenkɛ̀ kó kunitisṹkù.
11Wenwe nɛ̀ o kɔbɛ, kubotí kùù yóù nkɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ itɛì bɛ̀ bo kɔtɛní kɛ́do dihɛì kɛ́kuɔ Esibiti kɔbɛ kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ píɛ ndihɛì miɛkɛ.
12M bo duɔ́ nkɛ̀ Niidi kó ikó nkṹṹ, m bo duɔ́ nhEsibiti kó kɛtenkɛ̀ bɛnitiyonkubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
13Míì bɛ́i nkɛ tú: M bo dɛitɛ bɛ bɔɔtenkɑɑnìi, dibɔɔ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo Nɔfu ɛì miɛkɛ, tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo Esibiti tenkɛ̀. M bo ɑ̃nnɛ́ Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ kufɔ̃wɑɑ́.
14Pɑtidoosi ɛì bo dɔúnko kɛ̀ Soɑ̃ɑ̃ kpɛrii cɔ́útɛ́, m bo potɛ́ Nɔɔ ɛì kɔbɛ.
15M miɛkɛ bo yɛ̀ Sinni ɛì dìì tu Esibiti kó dihɛì kperì, m bo kuɔ Nɔɔ ɛì kó kunitisṹkù.
16M bo cɔ́u nhEsibiti ɛì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ Sinni ɛì kɔbɛ, bɛ dootitɔbɛ̀ bo duutɛ Nɔɔ ɛì kó iduotí kɛ́ dì dɑ̀tínnɛ́ mɛniɛ nkɔ̃mɛ.
17Bɛ̀ bo fíé Ɔ̃ɔ̃ ɛì kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ Pii-Besiti kɔbɛ kɛ pĩ́mmu bɛsɔmbɛ kɛ́kònnɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì.
18M bo bɔ́ɔ́tɛ́ dìì mɔ̀nnì Esibiti kó fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀, kòo wɛ̃rímú mùù do ò ɑ̃ɑ̃̀ tɛfentɛ̀ kɛ̀ mùu deè. Yɛwɛtìsùɔ̀ bo dɑ́tínnɛ́ dɛ kó dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́mmú di nìtìbɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì.

19N yóó mɛ mpotɛ́ Esibiti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
20Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè diyiè yiénnì yiè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
21Onìtì fɔ̃́! N kèétɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑkù nku, òmɔù mɛ nyí ò tɑɑ̀ nkóò boú kòo bo miɛtɛ́ kɛ́nɑ kɛ fɑ̃ɑ̃ ndisiè.
22Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í nkɛ bo kéétɛ́ o bɑɑ̀ ndɛdɛ́, kùù kpɑɑ́ kpeńnì nɛ̀ kùù kèétɛ́, kòò do pikú dìì sièe do.
23M bo cíɛ nhEsibiti tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ.
24M bo kpénkùnnɛ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ̀ nkóò pií ndisiè, kòò bɔ́kɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ̀ nkòò nkɔ̃ nkɛ kuɔ̀ nho dootitɔbɛ̀ ììkɛ̀.
25N yóó kpénkùmmu Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ̀ nkɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛrɛɛ bɛìtɛ̀. M bo pii ndìì mɔ̀nnì Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì disiè kòò dì fɑ̃ɑ̃ nkɛ́nwetí Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ bo bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
26N yóó cíɛmmu Esibiti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì tenkɛ̀ miɛkɛ, m bo bɛ̀ cíɛ ndìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.