Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva lou, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, do oi peroveta, bona do oi gwau, lau Dirava, Lohiabada egu hereva be inai! Inai egu hereva do oi boiboi: “Gari bada dinana ia mai noho!
3Inai dina be ia kahirakahira vadaeni. Lohiabada ena dina ia kahirakahira vadaeni. Ia be ori momo dinana, bese idauidau do ia hadikadia dinana.
4Aigupito dekenai tuari do ia vara, bona lalohisihisi bada, be Etiopia dekenai do ia vara. Aigupito lalonai taunimanima momo do idia alaia mase, bona Aigupito ena kohu, be bese ta ese do ia abia lao. Aigupito ena goada badina gabudia, be do idia makohia.
5“Etiopia bona Putu bona Ludia, Arabia bona Libia, Aigupito idia durua tano haida edia taudia danu, be Aigupito taudia danu tuari dekenai do idia mase.”
6Lohiabada Dirava ia hereva noho inai: “Aigupito idia durua noho taudia be do idia moru, bona Aigupito ena siahu, ia hekokorokulaia gauna be do ia manoka lao. Migidola dekena amo ia lao bona Asiwana dekenai, Aigupito ena durua taudia, be tuari dekenai do idia mase. Lau Lohiabada Dirava lau hereva noho inai.
7Aigupito be anina lasi tano, be tuari taudia ese do idia halaoa. Aigupito idia hagegea besedia, Aigupito idia durua besedia, edia tano danu be anina lasi gabu do idia halaoa. Unai edia tano ena hanua ibounai danu, be idia hadikaia ore hanua edia huanai do idia noho.
8Unai neganai lau ese Aigupito, be lahi dekenai do lau gabua, bona iena durua taudia ibounai be do idia mase. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.
9“Unai dina dekenai lau ese hereva gwauraia taudia Etiopia dekenai do lau siaia haraga, idia do lau sisiba henidia, bona edia noho namo dekena amo do lau hagaridia totona. Aigupito ena sivarai idia kamonai neganai, Etiopia taudia edia lalodia do idia hisihisi bada herea. Badina unai dina be ia mai noho momokani!”
10Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho: “Nebukanesa, Babulonia ena king ena siahu dekena amo, lau ese Aigupito ena kohu momo do lau haorea.
11Nebukanesa, mai ena tuari orea, edia dagedage ese, bese idauidau ibounai edia dagedage ia hanaia noho. Inai Babulonia tuari orea, be Aigupito hadikaia ore totona do lau mailaia vareai.
12Lau ese Naila ena sinavai ibounai do lau hakaukaua, bona Aigupito tano, be tau dikadia dekenai do lau hoia. Idau bese taudia edia imadia dekena amo, lau ese Aigupito tano, mai ena anina ibounai do lau hadikaia ore. Lau Lohiabada lau hereva vadaeni inai.”
13Lohiabada Dirava be inai bamona ma ia hereva noho: “Kaivakuku bona dirava koikoidia, Memepisi idia noho gaudia, be do lau hadikaia ore momokani. Aigupito tano dekenai king ta do ia noho lou lasi. Unai dekena amo lau ese gari bada, be Aigupito ena tano dekenai do lau havaraia.
14Pataro be anina lasi gabuna do lau halaoa, bona Soana be lahi dekena amo do lau gabua. Tebe hanua ena dika davana do lau henia.
15Pelusio, Aigupito ena gabu aukana ena latanai, egu badu mai siahu bada danu do lau bubua diho, bona Tebe ena kohu momo do lau haorea.
16Aigupito be lahi dekenai do lau gabua, bona Pelusio taudia ese, hisihisi bada herea do idia abia. Tebe ena magudia be do idia makohia parara, bona tuari orea do idia vareai. Memepisi be dina ibounai tuari ese do ia hagaria bada.
17Heliopolisi bona Bubasitisi hanua edia eregabe taudia, be tuari kaia dekena amo do idia mase, bona unai hanua ruaosi, edia taunimanima be hesiai mai guia danu taudia do idia halaoa.
18Tehapenehe dekenai dina be do ia dibura. Aigupito ena siahu do lau hamakohia dinana dekenai, iena siahu, ia heagilaia noho gauna, be do ia ore. Tehapenehe be ori ta ese do ia koua, bona iena hahine taudia, be hesiai mai guia danu totona do idia abidia lao.

19Unai bamona kara dekenai, Aigupito ena dika davana do lau henia neganai, idia be do idia diba lau be Lohiabada.”
20Aiemai hesiai mai guia danu negana, ena lagani namba 11, hua ginigunana, ena dina namba 7 dekenai, Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau:
21“Tanobada tauna e, lau ese Aigupito ena king ena imana lau hamakohia vadaeni. Oi itaia, iena imana hanamoa totona dabua dekenai do idia kumia be namo, do ia auka lou, tuari kaia be ma do ia davea lou diba. To tau ta ese ia kumia lasi.
22“Unai dainai, lau Lohiabada Dirava ese inai bamona lau hereva, lau gwau: Lau ese Farao, Aigupito ena king do lau hadikaia gwauraia. Iena imana ruaosi do lau hamakohia, mai goadana gauna, bona ia makohia vadaeni gauna danu. Tuari kaia be iena imana dekena amo do ia moru.
23Aigupito taudia be bese idauidau momo edia huana dekenai do lau luludia lao.
24Lau ese Babulonia ena king ena imana do lau hagoadaia, bona egu tuari kaia be iena imana dekenai do lau atoa. To Aigupito ena king ena imana do lau hamakohia. Ia be do ia tai mai boiboi danu, bona do ia mase Babulonia ena king ena vairana dekenai.
25“Io, Babulonia ena king ena imana be do lau hagoadaia, to Aigupito ena king ena imana be do idia manoka lao. Momokani, lau ese egu tuari kaia be Babulonia ena king ena imana dekenai do lau atoa, bona Aigupito kahana dekenai tuari kaia ia duduia neganai, taunimanima be do idia diba lau be Lohiabada.
26Lau ese Aigupito taudia do lau lulua lao, bese idauidau edia huanai do idia lao. Tano idauidau edia huana dekenai do lau siaidia lao, idau taudia bamona unuseni do idia noho. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.”