Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa iki, a naxa,
2“Adamadina, ɲaxalan firin yi na nun, naxanye nga keden yi a ra.
3Ne findi yalundene nan na Misiran yamanani, e yalunyaan liga fɔlɔ e foningeya waxatin nin. Muxune e xiɲɛne masuxu na nin, e yi e sungutun xiɲɛne rasa.
4Forimaan yi xili Ohola, xurimaan yi xili Oholiba. E yi findi n gbeene ra, e dii xɛmɛne nun dii tɛmɛne bari. Misaali ito yi, Ohola luxi nɛn alo Samari taana Oholiba yi lu alo Yerusalɛn taana.”
5“Koni Ohola yalunyaan liga nɛn hali n gbeen to yi a ra. A yi kunfa a yangane xɔn, Asiriya kaane, a dɔxɔ bodene,
6naxanye yi maxidixi dugi mamiloxine yi, yamana kanne nun kuntigine. Banxulan faɲine nan yi e birin na, e nun soo ragine.
7A yalunyaan liga nɛn Asiriya yɛɛratine birin xɔn, a yi n yanfa, a na muxune birin ma suxurene batu a kunfa naxanye xɔn.
8A yi lu yalunyaan ligɛ xabu a sa naxan fɔlɔ Misiran yamanani, bayo e nun mɛn xɛmɛne bata yi kafu a foningeya waxatini, e yi a sungutun xiɲɛne rasa, e yi yalunyaan liga a xɔn.
9Nanara, n na a lu a yangane yii, Asiriya kaane, a kunfa naxanye xɔn.
10Ne yi a mageli fefe, e yi a dii xɛmɛne nun a dii tɛmɛne tongo, e yi a tan faxa silanfanna ra, a yi findi misaala ra ɲaxanle xa bayo Asiriya kaane bata a kitin sa.”
11“A xunyɛ Oholiba yi na birin to, koni a tan kunfa nɛn, a yi tinxintareyaan liga dangu a tada Ohola ra, a yalunyaan liga a xa.
12A fan yi kunfa Asiriya kaane xɔn, yamana kanne nun kuntigine, a dɔxɔ boden naxanye marabɛri baxi ki faɲi, e nun soo ragine. Banxulan faɲine nan yi e birin na.
13N yi a to fa fala a fan bata a yɛtɛ raxɔsi, e firinna birin bata lu kira kedenna xɔn.
14Anu, a tan mɔn yi a yalunyaan nadangu ayi. Lɔxɔna nde, Oholiba yi muxu sawurane to banxi kankena nde ma. Babilɔn kaane nan sawura yi ne ra naxanye dugiye gbeeli,
15tagi xidine yi ne tagi, namu faɲina e xunni. E birin yi maliga Babilɔn sofa mangane ra naxanye barixi Babilɔn yamanani.
16A to ne to, a yi kunfa e xɔn, a xɛrane rasiga e ma Babilɔn yamanani.
17Nayi, Babilɔn kaane yi fa a konni, e yi e sa, e kafu. E yi a raxɔsi e yalunyani. A to yelin naxɔsɛ e xɔn, a yi e raɲaxu.
18A bata a yalunyaan mayita, a yi a ragenla lu, n tan Ala yi n masiga a ra, alo n na n masiga a tada ra kii naxan yi.

19Koni a yi lu a yalunyaan fari sɛ alogo a sungutun waxatin yalunyana fe xa rabira a ma, a naxan liga a yi Misiran yamanani waxatin naxan yi.
20A yi kunfaxi a yangane xɔn mɛnni naxanye xɛmɛyaan luxi alo sofanla gbeena, naxanye yi sɔbɛ soxi kafuɲɔxɔyani alo soone.”
21“Nayi, i mɔn bata a liga fɔlɔ alo i ya foningeya yagitareya waxatina, i to yi a luma Misiran kaane yi i xiɲɛne masuxu, e yi i sungutun xiɲɛne rasa.
22Nanara, i tan Oholiba, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na i yangane rakelima nɛn i xili ma, naxanye bata raɲaxu i ma. N ne rafama nɛn i xili ma sa keli yiren birin yi,
23Babilɔn kaane birin nun Pekodo kaane nun Sowa kaane nun Kowa kaane nun Asiriya kaane birin, banxulan faɲin naxanye birin findixi yamana kanne nun kuntigine nun sofa mangane nun yɛɛratine ra. Soo ragine nan e birin na.
24E fama nɛn i xili ma yɛngɛ so seene ra e yii, e nun yɛngɛ so wontorone nun gi seene e nun gali gbeena. E i rabilinma nɛn yɛngɛni, e yɛ masansan wure lefa xungbeen nun a xurini te i xili ma, e yɛngɛ so wure kɔmɔtin so e xunna. N na i luma nɛn e sagoni alogo e xa i makiti fata e sariyan na.
25N na n ma xɔlɔ gbeen nagodoma i xili ma nɛn, i to bata n yanfa, n yi a lu e fitinaxin yi i ɲaxankata. E i ɲɔɛɛn nun i tunle xabama nɛn na, e yi i yixɛtɛne faxa silanfanna ra. E i ya dii tɛmɛne nun i ya dii xɛmɛne suxuma nɛn, tɛɛn yi i yixɛtɛne gan.
26E i ya dugine tongoma nɛn, e nun i ya maxidi se faɲine birin.
27Nayi, n danna sama nɛn i ya yagitareyaan nun i ya yalunya feene ra i naxanye fɔlɔxi Misiran yamanani. I mi fa i xaxili tima ne ra sɔnɔn. Misiran ma fe mi fa rabirama i ma sɔnɔn.”
28“Amasɔtɔ Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Naxanye raɲaxu i ma, i masiga naxanye ra, n na i sama nɛn ne sagoni.
29E i suxuma nɛn maraɲaxuni, e yi siga i wali xɔnne birin na. E yi i ragenla lu marabɛnni, e yi i rayarabi i ya xaxilitareyaan nun i ya yagitareyaan nun i ya yalunyani.
30Na ligama i ra nɛn, masɔtɔ i bata n tan Ala yanfa, i yalunyaan liga siyane birin xɔn, i yi e suxurene batu.
31I bata bira i tadaa kiraan fɔxɔ ra, nayi, n xɔlɔ igelengenna naxan so a yii, n na soma nɛn i fan yii.”
32“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: I tada a minxi xɔlɔ igelengenna naxan na, i fan i minma nɛn na ra. Igelengen gbeen na a ra naxan kui tilin. Muxune gelema nɛn i ma, e yi i magele amasɔtɔ a rafexi ken!
33Sununa i xun magima i ra nɛn alo i na dɔlɔn min. Yigitɛgɛn nun halagin igelengenna nan a ra, n naxan so i tada Samari taan yii.
34Koni i a minma nɛn i yi a kui geli, i yi a xin, i a yibɔ, i yi i kanken mabɔ a fɛrɛnne ra. Amasɔtɔ n tan bata na fala, Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
35“Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Amasɔtɔ i bata ɲinan n xɔn, i yi n nawoli ayi i xanbi ra, i ya yagitareyaan nun i ya yalunyaan goronna tongoma nɛn.”
36Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Adamadina, i Ohola nun Oholiba makitɛ ba? Nayi, e kɛwali xɔsixine yita e ra.

37Amasɔtɔ e bata n yanfa, e yalunyaan liga, e yi faxan ti, e yi suxurene batu. E diin naxanye barixi n xa, e bata ne gan saraxane ra suxurene xa, e lu alo suxurene donseene.
38A mato e mɔn naxan ligaxi: E bata n ma yire sariɲanxin naxɔsi, na waxati kedenni, e yi n ma Matabu Lɔxɔn nayelefu.
39E e diine ba saraxan na e suxurene xa lɔxɔn naxan yɛtɛni, e yi siga n ma yire sariɲanxini, e yi sa na raxɔsi. E na nan ligaxi n ma banxini.
40E mɔn xɛrane rasiga nɛn muxune fendeni sa keli yire makuyeni, e yi fa, i yi i yɛɛne rayabu, i yi i maxidi e xa.
41I yi dɔxɔ sade faɲini, tabanla yi dɔxi naxan yɛtagi, i yi n ma wusulanna nun n ma turen dɔxɔ a fari.”
42Yama gbeen xuiin yi minima ɲaxanli ito rabilinni, naxanye bɔɲɛ xunbelixi. Muxu ganla nun Sabe kaane yi fa, sa keli tonbonni naxanye yiirasone sa sungutun firinne yiin na, e yi mangaya kɔmɔtin so e xun na.
43Nayi, n yi a fala na ɲaxanla xa naxan bata a yɛtɛ raxadan yalunyani, n naxa, “Awa, iki a xa lu e yalunyani, bayo yalunden nan a tan na!
44Xɛmɛne fama a ma alo yalunde ɲaxanla. Muxune fama Ohola nun Oholiba ma na kii nin, na yagitare ɲaxanle.
45Koni tinxin muxune e makitima nɛn alo ɲaxalan yalunxine makitima kii naxan yi, alo muxun naxanye faxan tixi, amasɔtɔ yalunden nan e ra e nun faxa tiine.”
46Amasɔtɔ Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Yamaan xa siga e xili ma, e yi e rayarabi, e yi e yiiseene tongo.
47Na yamaan xa e magɔlɔn, e yi e faxa silanfanna ra. E e dii xɛmɛne nun e dii tɛmɛne faxama nɛn, e yi e banxine gan.
48Na kiini, n danna sama nɛn yamanan muxune yagitareyaan na. Nayi, ɲaxanle birin xaxinla sɔtɔma nɛn, e mi fa ɲaxalan firinni itoe yalunyaan sifan ligɛ sɔnɔn.
49Ɛ fama ɛ yagitareyaan saranna nan sɔtɔdeyi. N na ɛ yulubine nun ɛ suxure batu feene goronna dɔxɔma nɛn ɛ xun ma. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Marigina Alatala nan n na.”