Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Ezequiel

Ezequiel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tayta Dios yapay nimaran:
2«Runa, juc cutichömi ishcay warmicuna caran chay mamapa wawallan.
3Chay warmicunaga wamra jipash cashanpita-pachami Egiptucho jucwan-jucwan cacuran. Chaychömi chuchuncunata yatapaptinpis dëjacuran. Chaynöpami donsëlla caynintapis pirdichiran.
4Mayur cajpa jutin caran Ahola. Shullcanpanami jutin casha Aholiba. Aholaga caycan Samariami. Aholiba cajnami caycan Jerusalén. Nogaga paycunawan majachacarä. Paycunachömi casha wamräcuna ollgupis warmipis.
5«Aholaga nogapa maquëcho caycar mana rispitamashpan waynancunata fiyupa cuyacurcusha. Waynancunaga casha guërracho pillyayta yachaj Asiria runacuna,
6murädu röpan jatisha, llapanpis paycunaga capitanlla, mandajcunalla, camaraj mösucuna, cawalluta muntasha purejcunalla.
7Paycunaga casha Asiriacho mas mijurnin caj runacunami. Aholaga paycunawan cacusha. Chayno caycällarmi juc-lä runacuna adurashan ïduluncunatapis cuyacurcusha.
8Egiptucho caycällarnami pï-maywanpis cacuyta yachacuycuran. Chaytaga manami gongashanachu. Jipash cashanpita-pachami achcajwan cacusha. Chayno cashpanmi donsëlla cayninta pirdiycachir mañösa cayman ticrasha. Pï-maywanpis cacoj warmina ricacusha.
9Chaymi waynan Asiria runacunapa munayninman cachapaycushcä. Payga chaycunatami fiyupa cuyacurcusha-casha.
10Nircorga Asiria runacunami jinayllatana cachaycusha. Wamrancunata warmita ollgutapis guechusha. Quiquintana wañuchisha sabliwan cuchuypa. Chaynöpami Samariapäga may-chaychöpis rimay caycaran.
11«Chayno castigashanta ñañan Aholiba ricaran. Chaypis ñañanpita mas piyur-raj jucwan-jucwan puricusha.
12Paypis ñañannömi fiyupa cuyacurcuran guërracho pillyay yachaj Asiria runacunata. Chay runacunaga caran capitancunalla, mandajcunalla, pillyajcuna cuyayllapaj röpan jatishalla; cawalluta muntasha purejcunalla, camaraj mösucunalla.
13Chaura tantiyacurirä paypis ganrayaycashanta, ñañan rurashannölla ruraycashanta.
14Pay ichanga ñañanpitapis mas piyur-raj pï-maywanpis cacusha. Payga ricaran Babilonia runacunapa dibüjuncuna pergacunacho pucawan pintasha caycajta,
15chegllancunapa cuyayllapaj wachcusha caycajta, turwanticunata umancunachöpis watasha caycajta. Llapanpis chaycunaga caran mandajcunata dibujashallan, Caldea runacunalla.
16Babiloniacunata chayno dibujashata ricaycurmi paycunata fiyupa cuyacurcuran. Chaymi Babiloniaman cachata cacharan.
17Chaura Babiloniacuna shaycamur paywan cacuran. Chaymi payga jucwanpis-jucwanpis cacur fiyupa ganrayaran. Chayno ganrayächiptin ushanantaga Babiloniacunata melanäcuranna.
18Chaypitanaga pï-maypis ricaycaptinna jucwan-jucwan cacuran. Galapächulla cuerpunta pï-maytapis ricachiran. Chayno captin nogapis ñaupata ñañanta melanäcushänöna melanäcushcä.

19Payga mas piyur mana pengacuypana pï-maywanpis cacuran. Jipash cashpan Egiptucho piwanpis cacushanta yarpärir piyurna ruracäcuran.
20Chaychöga waynan Egipto runacunata fiyupa cuyacurcuran. Paycunaga cacushan öra bürrucunanöraj, cawallucunanöraj cacojpis.
21Chayno rurashpanmi payga rurasha wamra jipash cashanno. Wamra jipash cashan wichanmi Egipto runacuna chuchuncunatapis llapchipar-ushaj.»
22Aholiba, chaypitami Tayta Diosga nishunqui: «Canan melanäcuycashayqui waynayquicuna contrayqui ricacunanpämi ticrachishaj. Intërupitami gamman shamonga.
23Shamonga Babiloniacuna, Caldeacuna, Pecodcuna, Soacuna, Coacuna, intëru Asiriapitapis. Paycunaga llapanpis caycan camaraj mösucunallami, capitancunallami, mandajcunallami, jinyu runacunallami, pillyay yachajcunallami. Llapanpis caycan muntädu purejcunallami.
24Gampa contrayquimi shamonga aypalla carrëtacunawan, aypalla suldärucunawan. Intërupa curalapaycushunquipaj, armancunawan, fyërru cascusha, chapacuna escüduncunawan. Noganami paycunata munaynëta goshäpaj imanöpis jusgashunayquipaj. Chaura paycunanami jusgashunquipaj laynincuna niycashanno.
25Chaynöpami fiyupa rabyasha caycashäta gamcho päsacächishaj. Paycunanami fiyupa ñacachishunquipaj. Sengayquicunata, rinriquicunata rogurgärenga. Cawaycar quëdajcunatanami cuchuypa wañuchishunquipaj. Wamrayquicunata ollguta warmitapis guechushunquipaj. Chayno caycaptillayquimi cawaycar quëdaj cajcunataga nina rupar ushacurcushunquipaj.
26Röpayquicunata guechushunquipaj. Bälej aläjayquicunatana apacongapaj.
27Chaynöparämi Egiptucho pï-maywan cacushayquitapis jamachishayqui. Chaypitaga mananami ricärinquipänachu ni yarpanquipänapischu Egipto runacunataga.»
28Tayta Diosmi cayno nin: «Chiquishayqui melanäcushayqui nasyun runacunapa munayninmanmi cachaycushayquipaj.
29Paycunaga fiyupami chiquishunquipaj. Ñacar arur chasquishayquicunatapis guechushunquipämi. Galapächullatana cachaycushunquipaj. Chauraga pï-maywanpis cacushayqui pengayniqui alayrimi ricaranga. Pï-maywanpis mana pengacuypa cacushayquipitami
30cananga castïgu chayaycäshunqui. Gamga chay nasyuncho tiyajcunawanmi cacushcanqui. Ïdulucunata adurashantapis aduräshishcanqui.
31Ñañayqui rurashannöllami gampis rurashcanqui. Chaypitami ñañayquita upuchishä castïgu cöpalläpita gamtapis upuchishayqui.
32«Noga Tayta Diosmi cayno në: «Ñañayquita upuchishä cöpallapitami upunquipaj. Chay cöpaga caycan jatun, anchu, ucrumi. Chauraga pï-maypis asipäshunquipämi, manacajmanmi churashunquipaj.
33Ushajpaj illgächisha ragällanmi canquipaj. Chayta upurcorga ricacunquipaj machasha fiyupa nanapäcushami. Chayga ñañayqui Samaria upushan cöpami.
34Gonchuntinta ushajpämi upucurcunquipaj. Nircorga chay cöpata sajtarinquipämi. Chuchuyquitana gashargärinquipaj. Noga Tayta Diosmi chayno cananpaj rimashcä.
35Chaypitami noga Tayta Dios në: Nogata gongaycamashayquipitami, cacharisha pï-maywanpis puricushayquipitami castïguwan fiyupa ñacanquipaj. Chaynöga ñacanquipaj llapan juchayquicunapitami.»
36Tayta Dios yapay nimaran: «Runa, Aholawan, Aholiba juchanpita imano cananpaj cashantapis willay. Melanaypaj ganracunata rurashanta mana pacaypa niy.

37Paycunaga nogata cachaycamashpanmi ïdulucunata adurasha. Jinachöpis paycunaga wañuchicojmi caycan. Wamräcunatami ïdulucunapaj rupachisha.
38Mastapis caynöraj rurasha: Rispitädu Templöta ganrachisha. Säbadu jamay junajcunacho rispitamänan junajcunatapis manacajman churasha.
39Ïdulucunata adurashpan quiquinpa wamrancunata rupachishan junajllami rispitädu Templömanpis shaycamur ganrachisha. ¡Quiquëpa wasëchörämi chayno rurashapis!
40«Carupita runacuna shamunanpaj cachancunawan gayachiran. Willachiptin chay runacunaga shamuran. Chaura ishcan ñañana chayajcunata jamachinanpaj bäñacuran, ñawincunata pintacuran, camarächinanpaj bälej aläjacunata jaticuran.
41Nircur fiyupa alli jamacunamanna jamacaycäriran. Mësaga camarishana caycaran. Insinsutawan nogallapaj acrasha caycaj alli asyaj asëtitapis chayman churaran.
42Chaypitana wiyacaran aypalla runacuna fistacho gaparpashan. Chayga chunyajpita shamoj runacunami caran. Paycunaga camaränanpaj warmicunata adurnaran. Ricrancunaman brasalëtacunata jatiparan. Umanmanpis corönata jatiparan.
43Chaura nogaga yarpaynillächo nirä: ‹Cananga chay jucwan-jucwan cacoj warmicunawanmi cacoj-aywan. Ichanga chay warmicuna pasaypa pirdicashanami caycan. Ni jucwan-jucwan cacunanpäpis manami bälinnachu› nir.
44Nishänöllami chay runacunaga jucwan-jucwan cacoj warmicunawanno cacusha. Chaynömi cacusha mana pengacoj warmicuna caycaj Aholawan y Aholibawan.
45Ichanga juc junaj alli runacunami jusganga majayojcunawan cacoj wañuchicoj warmicunataga. Chay warmicunaga caycan majayojcunata guechupacojmi. Wañuchicushan yawarllami maquincunapis caycan.»
46Tayta Diosmi cayno nin: «Paycunapa contranmi aypalla runacunata cachashaj. Chay runacunaga mancharachengami, ima-aycantapis guechongami.
47Chay aywaj runacunaga sajmaycällar wañuchichun. Sablincunawanpis tucsirgärichun. Wamrancunata wañuchichun ollguta, warmitapis. Wasincunatapis rupaycärachichun.
48Nogami cay nasyunpita illgächishaj melanaypaj mana alli ruraycunata. Chaynöparämi llapan warmicuna ricaconga. Chauraga mananami chay warmicuna rurashannöga ruranganachu.
49Chay ishcay warmicunaga castigashami canga pï-maywanpis cacushpan juchata rurashanpita, ïdulucunata adurar juchata rurashanpita. Chaynöpami musyanquicunapaj noga Tayta Dios cashäta.»