Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, issi aayeeppe yelettida naa77u maccaasati de7oosona.
3Eti Gibxxen de7iiddi, bantta yelagatettaappekka doommidi, shaaramuxa gididosona. He biittan eta xanttan attumaasai kaa7iis; eta geela7otettaikka ekettiis.
4Etappe bairee sunttai Ohoolo; qassi i michchee kaalee sunttai Ohoolibo. Eta naa77aakka taani machchin, taayyo attumanne macca naata yelidosona. Ohoola Samaariyo; Ohooliba qassi Yerusalaamo.
5“Ohoola taayyo machcho gidada de7aiddakka shaaramuxaasu; a bana laggettiya Asoore wotaaddarata minttada siiqaasu.
6Eti salo milatiya maayuwaa maayida olanchchata, biittaa haariyaageetanne ola gadaawata; eti ubbaikka amoyiya, yelaga attumaasatanne paraa toggiya paraasata.
7A bana shaaramuxa oottada, ubbaappe lo77iya Asoore attumaasatuyyo immaasu. I shaaramuxatettai Asoore biittaa eeqatussi goinnada, tunanaadan o oottiis.
8A Gibxxen doommido shaaramuxatettaa ha77ikka aggabeikku; i yelagatettaappe doommidi, attumaasati i xanttaa kaa7oosonanne iira shaaramuxoosona.
9“Hegaa gishshau, a minttada siiqiyo Asoore biittaa laggettotuyyo taani o aattada immaas.
10Eti o qaaridi kalloyidosona; i attumanne macca naata omooddi oiqqidosona; okka bisuwan woridosona. Bana gakkida pirddaa gaasuwan, maccaasatu giddon qilliicciyoobaa gidaasu.
11“I michchiyaa Ohooliba hagaa be7aasu; be7ikkonne a ba amuwaaninne ba shaaramuxan ba michcheeppe tunaa daraasu.
12Akka qassi Asoore biittaa haariyaageeta, ola gadaawata, lo77o maayuwaa maayida olanchchatanne paraa toggiya paraasata, ubbatikka amoyiya, yelaga asata minttada siiqaasu.
13Akka bana tunissidoogaa be7aas; eti naa77aikka issi ogiyaa boosona.
14“A ba shaaramuxatettaa yaa darissaasu; a attumaasatu misilee godaa bollan, zo7o qalamiyan meretti uttidaagaa be7aasu.
15Eti bantta xeessan zinnaariyaa gixxidaageetanne bantta huuphiyankka lo77iya carqqiyaa xaaxidaageeta. Eti ubbaikka Baabiloone biittaa halaqata milatoosona.
16A eta misileta be7osaarakka daro siiqada, eta xeeganau Baabiloone biitti asa kiittaasu.
17Yaatin, Baabilooneti ikko yiidi, iira shaaramuxidi, o tunissidosona. Tunidoogaappe guyyiyan, a etakka shenetada, wora simmaasu.
18A ba shaaramuxatettaa qoncciyan oottido wodenne ba kalluwaa qaara bessido wode, taani i michcheeppe wora simmidoogaadan, ippekka shenetada wora simmaas.

19SHin a Gibxxen shaaramuxa gidada de7iyo, ba yelagatettaa wodiyaa hassayada, ba shaaramuxaa kaseegaappe yaa darissaasu.
20Eta attumatettai hariyaagaa mala, etappe kiyiya zerettaikka paraagaa mala gidido ba laggettota minttada siiqaasu.
21(Nenoo, Ohoolibee, ne yelagatettaa wode, attumaageeti ne xanttan kaa7ishin, ne geela7otettaakka ekkishin, neeni polido shaaramuxatettaa zaaradakka ha77i oottanau amottaasa.)
22“Hegaa gishshau, Ohoolibee, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani ne laggettota, he neeni shenetada wora simmidoogeeta ne bolli denttana; taani eta ne bolli ubbasaara ehaana.
23Etikka Baabiloonetanne Kaladaaweta ubbaa, Paqooda, SHoo7anne Qo7aana attumaasata, Asooreta ubbaa, amoyiya yelaga asata, biittaa haariyaageeta, ola gadaawata, olanchchata, halaqatanne paraa toggiya paraasata.
24Eti ola paraa gaaretuura, caana gaaretuuranne daro olanchchatuura huuphessa baggaappe intte bolli yaana. Eti wogga gonddalliyaanne qeeri gonddalliyaa oiqqidi, birata qophiyaa wottidi, ne yuushuwan salppana. Taani nena etan pirddissana; etikka nena bantta wogaadan pirddana.
25Taani hanqquwaa ne bolli yeddana; etikka nenaara hanqquwaa suuluwan gaittana. Eti ne siiriyaanne ne haittaa qanxxana; neeppe attidaageetikka bisuwan busakettana. Eti ne attuma naatanne ne macca naata oiqqana; neeppe attidaageetakka taman xuuggana.
26Eti ne maayo ubbaa neeppe qaari ekkana; ne alleeqo ubbaakka neeppe kessi ekkana.
27Hegaadan oottada, neeni Gibxxeppe ehiido shaaramuxatettaa qaaqqaanne ne shaaramuxatettaa ubbaa taani nena agissana. Neeni naa77antto Gibxxetu eeqa misileta xoqqu gaada xeellennaadan, woikko eta hassayennaadan, taani nena oottana’ yaagees.
28“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani nena neeni ixxiyoogeetuyyo, neeni shenetada, etappe wora simmidoogeetuyyo aattada immana.
29Eti nena ixxananne neeni daafurada demmidobaa bonqqirggidi, nena kallo xiire ashshana. Ne shaaramuxatettaa pokkoi qonccanaadan oottana. Ne ziitainne ne shaaramuxatettaa amoi,
30hagaa ne bolli ehiis. Aissi giikko, neeni kawotettatuura shaaramuxadasa; eta eeqatun nena tunissadasa.
31Ne michchiyaa biido ogiyaa neenikka baadasa. Hegaa gishshau, nenakka taani i xuu7aa ushshana’ yaagees.
32“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Neeni ne michchee xuu7aappe uyana; he xuu7aikka gitanne cin77a. I tigin, daruwaa ekkiyo gishshau, ne bolli qiriyaanne miichchaa ehaana.
33Neeni mattuwaa jiilaawananne azzanana. Hegee he ne michchee Samaaree xuu7ai dagamaanne bashshaa xuu7aa.
34Ne a cinggada uyana; uyada xuu7aakka menttana; menttido kon77ankka ne xanttaa gaarana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees.
35“Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Neeni tana dogido gishshaunne taayyo zokkuwaa zaarido gishshau, neeni ne ziitaanne ne shaaramuxuwaa waagaa ekkana’ yaagees” yaagiiddi yiis.
36GODAI tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, Ohooli bollinne Ohoolibi bolli pirdduutee? Pirddikko, eti oottido tuna oosuwaa etayyo oda.

37Eti naa77aikka shaaramuxidosonanne shemppuwaa woridosona. Eti bantta eeqau goinnidosona. Harai attin, eti taayyo yelido bantta attuma naatakka bantta eeqatuyyo quma oottidi yarshshidosona.
38Hegaappekka harabaa eti ta bolli oottidosona; eti ta Beeta Maqidasiyaa tunissidosona; ta Sambbataakka shaaridosona.
39Eti bantta naata eeqatussi yarshshido gallassi, he gallassi eti ta Beeta Maqidasiyaa gelidi tunissidosona. Eti ta keettan oottidoogee hagaa.
40“Hegaadankka qassi, eti haahosaappe attumaasati yaanaadan, asa kiittidosona; kiittin etikka yiidosona. Yin intte naa77u michcheti intte bollaa meecettideta; intte aifiyaakka qalamiyaa tiyideta; alleequwaakka wottideta.
41Xaraphpheezai sinttan de7iyo lo77o arssaa bolli uttideta; intte he xaraphpheezzaa bollan ta ixaanaanne ta wogaraa zaitiyaa wottideta.
42Hirggi bainna asaa cenggurssai intte achchan siyettees; mattottidaageetikka maari bainna asaara bazzoppe yiidosona. Yiidi intte kushiyan sagaayota wottidosona; qassi lo77iya kallachchatakka intte huuphiyan goxxidosona.
43“Taani ta wozanan, ‘Hageeti attumaasati ha bollai wuriichchido maccaasatuura shaaramuxana giidi haniyoonaa?’ yaagaas.
44Attumaasai shaaramuxeera shaaramuxiyoogaadan, eti etaara shaaramuxidosona. Ee, eti he shaaramuxanau qaaqqatiya Ohooliiranne Ohoolibiira shaaramuxidosona.
45Eti shaaramuxa gidiyo gishshaunne shemppuwaa woriyo gishshau, xillo asati shaaramuxatu bollinne shemppuwaa woriyaageetu bolli pirddiyo pirddaa eta bolli pirddoosona” yaagiis.
46Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Eta shabbiriyaanne etabaa bonqqiya asata denttetta ekkada ya.
47Ha shabbiriya asati yiidi, eta shuchchan caddonanne bisuwan busakkona; eti eta attumanne macca naata worona; eta keettaakka taman xuuggona.
48Maccaasai ubbai inttena qullennaadan duuttanau, taani biitta ubbaappe shaaramuxatettaa xaissana.
49Intte naa77u michcheti intte shaaramuxatettaa qixaatiyaanne eeqatussi intte goinnido nagaraa waagaa ekkana. Taani Ubbaa Haariya GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees.