Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai mai,
2“Tangada dangada, ma iai tagahaanau ahina dogolua i golo.
3Meemaa nogo noho i Egypt nau madagoaa nogo lligi, gei meemaa gu oho di nau madagoaa nogo madammaa iei ginaua, guu hai nia ahina huihui nau huaidina dogolua.
4Tangada madua e hagaingoo bolo Oholah (mee e pono Samaria) gei tangada dulii e hagaingoo bolo Oholibah (mee e pono Jerusalem). Au gu hai lodo gi meemaa dogolua, guu hai nau dama mai gi di Au.
5Ma e aha maa mee ni aagu, Oholah e haihai hua di huihui dono huaidina, gaa hidi ai di hiihai huaidu ang gi ono ehoo hagatenetene mai Assyria,
6go digau dauwa e ‘uniform’ nadau gahu hadunga halatee luuli, mo nia dagi o di buini dauwa, mo nia dagi oobidi. Digaula e dama daane ge e mmaadanga huoloo.
7Mee di ahina hai be di manu ang gi digau aamua o Assyria huogodoo, i lodo hua dono haihai huaidu gaa hidi ai iei mee guu bida hagamilimilia ia i dana hai daumaha gi nia ada balu ieidu o Assyria.
8Gei mee e haihai hua dono huihui dono huaidina ne daamada mai i Egypt, i di gowaa dela ne daamada gaa oho dono huaidina. Mai hua i dono dama ahina dulii, nia daane e kiikii i baahi o mee gaa hai a mee be di ahina huihui dono huaidina.
9Gei Au guu wanga a mee gi ono ehoo hagatenetene Assyria ala e hiihai ginai mee huoloo.
10Digaula gaa daa ono goloo gi daha, gaa lahi ana dama daane mono dama ahina be nia hege, ga daaligi gii made di ahina deelaa gi tulumanu dauwa. Nia ahina o nia gowaa huogodoo e helehelekai i di haadanga balua o di ahina deelaa.
11“Ma e aha maa dono duaahina ahina Oholibah gu gidee di hai deenei, gei dono hai di huaidu koia gu damanaiee huoloo i di hai o dono duaahina Oholah ala ne hai.
12Gei mee e hiihai huoloo e hai labelaa di huaidu ang gi digau aamua Assyria, digau dauwa ala e ulu nia gahu madammaa, mo nia dagi o di llongo dauwa, digaula huogodoo e dama daane ge e mmaadanga huoloo.
13Au gu gidee di hai o dono mouli huaidu huoloo, gei togolua la koia e huaidu huoloo gadoo be di hai o tangada matagidagi.
14“Mee gu mouli i di mouli koia e huaidu gei e hanadu hua i dono hai huaidu. Mee gu hiihai gi nia ada balu ieidu o digau aamua o Babylonia ala e hihi gi di abaaba hale, gaa hunu gi nia mee hunu mmee gono malama, gei e nnoo nadau huaidina gi nia duu nnoo gahu, ga haga ulu nadau libogo gi nadau heelua libogo.
16I dono gidee ia nia ada mee aalaa, geia guu honu i di hiihai huaidu, ga hagau ana gau kae hegau gi digaula i Babylonia.
17Gei digau Babylon ga lloomoi belee hai di hai o tagahailodo gi mee, gei digaula guu hai di huaidu gi mee ga hagamilimilia a mee huoloo, ga hidi mai ai di ahina deelaa guu buhi i digaula.
18Mee ga hagamodongoohia aga dono huaidina i mua nia daangada, gaa hai digaula gi iloo bolo ia di ahina huihui dono huaidina. Au gu dee hiihai huoloo gi mee be dogu dee hiihai gi dono duaahina madua.
19Dono hai di huaidu la koia gu damanaiee i mua, e haihai hua di hai nogo hai go mee i dono madagoaa nogo dama ahina ai, di hai dela nogo huihui dono huaidina i Egypt.

20Mee koia gu hiihai huoloo bolo e hai di huaidu ang gi nia daane ala e maaloo nadau hiihai gadoo be nia ‘donkey’ be nia hoodo daane.”
21(Oholibah, goe e hiihai e hai labelaa di mouli huaidu dela i mua, ala ne huaidu iei goe i do madagoaa nogo dama ahina iei goe i Egypt, i di madagoaa o nia daane ala nogo hai nadau dadaagala gi oo uu, gaa oho do huaidina.)
22“Deenei laa, Oholibah, aanei la nia mee ala e helehelekai iei Au, go Tagi go Yihowah adu gi di goe. Goe guu buhi i o ehoo hagatenetene aalaa, gei Au gaa hai digaula gi hagawelewele adu gi di goe, ga lloomoi ga hii mai goe.
23Au ga laha mai digau Babylonia mo Chaldea, nia daane mai i Pekod, Shoa, mo Koa, mo digau Assyria huogodoo. Au ga hagadagabuli mai digau aamua mo digau aamua dama daane, digau aamua hagalabagau mo nia dagi dauwa.
24Digaula ga heebagi adu gi di goe mai baahi ngeia. Digaula ga lloomoi di llongo dauwa damanaiee mo nadau waga dauwa, nadau kulumaa e logo. Digaula e abaaba ginaadou gi nia mee duuli mo nadau goobai baalanga, digaula ga haganiga mai oo daha. Gei Au gaa wanga goe gi digaula, gei digaula ga hagiaga goe gii hai be nadau haganoho.
25Idimaa i dogu hagawelewele adu gi di goe, Au ga dumaalia ang gi digaula gi hagaduadua ina goe i lodo nadau hagawelewele. Digaula gaa tuu gi daha doo uhi mo o dalinga, ga daaligi au dama gii mmade. Uaa, digaula gaa kae au dama daane mo au dama ahina gi daha mo goe, gaa dudu digaula mouli.
26Digaula ga hahaahi gi daha oo gahu gaa kae au hadu hagalabagau.
27Au ga hagalawa di hiihai huaidu mo di haihai huaidu ala ne daamada di haihai kooe i Egypt. Goe ga hagalee e daudali nia ada balu ieidu, be e hagamamaanadu Egypt.”
28Aanei nia mee Tagi go Yihowah e helekai: “Au gaa wanga goe gi digau ala e de hiihai ginai goe ge e buhi ai.
29Idimaa i di nadau dee hiihai adu gi di goe, digaula gaa kae au mee huogodoo ala ne ngalua ginai goe, ga daa gi daha o goloo, gaa hai goe be di ahina huihui ia. Do hiihai huaidu mo do huihui do huaidina,
30dela ga hidi mai ai nia mee aanei adu gi di goe. Goe guu hai di ahina huihui dono huaidina ang gi nia henua huogodoo, gu hagamilimilia goe gi nia ada balu ieidu digaula.
31Goe guu kabe di hai o do duaahina deelaa, dela ne hidi ai gei Au ga gowadu gi di goe di ibu o di hagaduadua o do duaahina gi inumia kooe.”
32Tagi go Yihowah ga helekai, “Goe ga inu i di ibu o do duaahina ahina, di ibu damana gei e mmala. Nia daangada huogodoo ga haga balumee goe ga haganneennee goe. Di ibu le e hontula,
33gaa hai goe gi huaidu, ge gi libaliba, di ibu e honu di madagu mo di hagahuaidu, di ibu ni do duaahina ahina go Samaria.
34Goe ga inu di maa gaa dui gii odi, gei goe ga hahaahi oo uu gi nia baahi mee ala ne mahaahaa. Ko Au go Tagi go Yihowah dela ne helekai.”
35Malaa, aanei la nia mee ala e helekai ai Tagi go Yihowah, “Idimaa go do de langahia e goe Au mo di huli gi daha mo Au, goe ga hagaduadua i do hiihai huaidu, mo di hai dela e huihui do huaidina.”
36Dimaadua ga helekai mai, “Kooe go tangada dangada, goe gu togomaalia e hagiaga Oholah mo Oholibah? Helekai hai baahi gi meemaa i nnagadilinga huaidu gulugulua ala ne hai go meemaa.
37Meemaa guu hai di huaidu hai be di manu, taaligi dangada. Meemaa guu hai di hai be di manu ang gi nia ada balu ieidu, mo di daaligi nia dama ala ne haanau go meemaa mai gi di Au. Meemaa gu tigidaumaha agu dama daane ang gi nau balu ieidu aalaa.

38Gei hagalee bolo aanei hua nau mee ala ne hai. Meemaa gu hagamilimilia di Hale Daumaha, mo di oho di Laangi Sabad dela guu lawa ai dagu haganoho.
39I di laangi hua dela meemaa ne tigidaumaha agu dama daane ang gi nia ada balu ieidu, gei meemaa ga loomoi gi lodo di Hale Daumaha ga hagamilimilia di maa!
40“Meemaa e hagahagau nau gau kae hegau i nia madagoaa huogodoo bolo gi gahi mai nia daane ala e noho mogowaa loo, gei nia daane aalaa la ne lloomoi. Gei tagahaanau aalaa ga gaugau mo di humu ginaua gi nia hadu hagalabagau.
41Gei meemaa gaa noho gi lala gi hongo nau lohongo maluu, gaa dugu nau hagadilinga mee humalia gi hongo teebele i nau mua, ala go nia mee beenei: nia ‘incense’ mono lolo olib ala ne wanga ko Au gi meemaa.
42Nia lee digau dogologo hagatenetene gu longono, di hagabuulinga daane gu laha mai i di anggowaa. Digaula gaa wanga nadau duu gi nia lima o nia ahina aalaa, mo nia hau hagalabagau gi hongo nia libogo meemaa.
43Gei Au ga helekai mai gi di Au bolo digaula e hai hegau gi meemaa be nia ahina huihui nau huaidina, go nia ahina ne mmaadua aga i lodo nau mouli hai be di manu.
44Digaula ga hulahula hagalogo gi baahi nia ahina huihui nau huaidina go Oholah mo Oholibah, nia ahina hai mee huaidu.
45Digau ala e hai mee donu ga hagiaga meemaa i di huaidu hai be di manu mo taaligi dangada, idimaa meemaa la ne hai di huaidu hai be di manu, gei nau lima guu hii gi nia dodo.”
46Aanei nia mee Tagi go Yihowah e helekai, “Laha mai dau hagabuulinga dangada dogologowaahee e hai meemaa gi mmaadagu, ga gaiaa meemaa.
47Dugu anga gi digau aanei gi dilidilia meemaa gi nia hadu, gi heebagi gi meemaa gi nia hulumanu dauwa, daaligidia nia dama meemaa, mo duungia nia hale meemaa.
48Au ga hagalawa nia haihai huaidu i nia gowaa huogodoo i lodo tenua hagatau, belee aago nia ahina huogodoo bolo ginaadou gi hudee heia di huaidu hai be di manu, gadoo be di hai nogo hai go meemaa.
49Gei goolua tagahaanau aanaa, Au ga hagaduadua goolua i gulu hai huaidu mo di gulu hai daumaha gi nia ada balu ieidu. Gei goolua ga iloo laa bolo ma ko Au go Tagi go Yihowah.”