Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
2“Anak sa Tawo, adunay duha ka babaye, nga anak sa usa ka inahan.
3Namuhat sila ingon nga mga babayeng nagabaligya ug dungog didto sa Ehipto sa panahon sa ilang pagkabatan-on. Gikumot ang ilang mga dughan ug gihapuhap ang ilang mga atngal didto.
4Ang ilang ngalan mao si Ohola—ang magulang—ug si Oholiba—ang manghod. Unya naasawa ko sila ug nanganak ug mga lalaki ug mga babaye. Mao kini ang pasabot sa ilang ngalan: Si Ohola nagpaila sa Samaria, ug si Oholiba nagpaila sa Jerusalem.
5Apan namuhat si Ohola ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog bisan sa dihang asawa ko pa siya; nanguwag siya ngadto sa iyang mga hinigugma, ngadto sa taga Asiria nga mao ang nagdumala,
6sa mga gobernador nga nagsul-ob ug tapol nga bisti, ug ngadto sa iyang mga opisyal, nga mga kusgan ug ambongan, silang tanan mga mangangabayo.
7Busa gitugyan niya ang iyang kaugalingon ngadto kanila ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog, ngadto sa tanang labing maayong kalalakin-an sa taga Asiria, ug gihugawan niya ang iyang kaugalingon uban sa matag usa nga iyang gipanguwagan—ug uban sa tanan nilang mga diosdios.
8Tungod kay wala niya biyai ang pagbaligya ug dungog didto sa Ehipto, sa dihang nakigdulog sila kaniya sa dalaga pa siya, sa dihang una nilang gisugdan ang paghapuhap sa iyang dughan, sa dihang una nilang gibubo ngadto kaniya ang ilang kaulag.
9Busa gitugyan ko siya ngadto sa kamot sa iyang mga hinigugma, ngadto sa taga Asiria nga iyang gipanguwagan.
10Gihuboan nila siya. Gikuha nila ang iyang mga anak nga lalaki ug babaye, busa gihukman nila siya, ug gipatay pinaagi sa espada, ug nahimo siya nga kaulawan alang sa ubang kababayen-an.
11Nakita kini sa iyang igsoon nga si Oholiba, apan hilabihan ang iyang kauwagon ug namuhat siya ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog labaw pa sa iyang igsoon.
12Nanguwag siya ngadto sa mga taga Asiria, sa mga gobernador ug sa mga opisyal nga nagdumala ug nagsul-ob ug maanindot nga bisti, mga kalalakin-an nga mangangabayo. Mga kusgan ug ambongan silang tanan.
13Nakita ko nga gihugawan niya ang iyang kaugalingon. Managsama lang sila sa iyang igsoon.
14Gidugangan niya ug mas labaw pa ang iyang pagbaligya ug dungog. Nakita niya ang kinulit nga hulagway sa kalalakin-an diha sa mga pader, hulagway sa mga Caldeahanon nga gibulit sa kolor pula,
15gibakusan ang ilang mga hawak, uban sa tag-as nga mga purong diha sa ilang mga ulo. Ang tanan kanila sama sa hulagway sa mga opisyal sa kasundalohan nga nagkarwahe, susama sa panagway sa mga lalaking anak sa Babilonia, nga nagpuyo sa yuta sa Caldea.
16Sa pagkakita gayod niya kanila, nanguwag siya, busa nagpadala siya ug mga mensahero alang kanila ngadto sa Caldea.
17Unya nangadto kaniya ang mga taga Babilonia ug nakigdulog, ug gihugawan nila siya uban sa ilang kaulag. Nahimo siya nga hugaw tungod sa iyang gibuhat, busa mibiya siya kanila sa pagkamalaw-ay.
18Gipakita niya ang iyang mga buhat sa pagbaligya ug dungog ug gipakita niya ang hubo niyang lawas, busa gitalikdan siya sa akong kalag, sama nga gitalikdan sa akong kalag ang iyang igsoon.

19Unya naghimo siya ug daghang pang buhat sa pagbaligya ug dungog, ingon nga gihinumdoman ug gisunod niya ang mga adlaw sa iyang pagkabatan-on, sa dihang namuhat siya ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog didto sa Ehipto.
20Nanguwag siya ngadto sa iyang mga hinigugma, kansang mga kinatawo sama kadagko sa kinatawo sa mga asno, ug kansang mga tagoangkan sama kadagko sa tagoangkan sa mga kabayo.
21Mao kini ang paghimo nimo sa makauulaw nga mga buhat sa imong pagkabatan-on, sa dihang gihapuhap sa mga Ehiptohanon ang imong atngal ug gikumot ang imong dughan.
22Busa, miingon niini si Yahweh nga Ginoo ngadto kang, Oholiba, 'Tan-awa! Himoon kong makigbatok kanimo ang imong mga hinigugma. Kadtong imong gitalikdan, pagadad-on ko sila batok kanimo sa tanang bahin:
23ang mga taga Babilonia ug ang tanan nga mga Caldeahanon, Pekod, Shoa, ug Koa, ug ang tanang taga Asiria uban kanila, kusgan, ambongan nga mga lalaki, mga gobernador ug mga pangulo sa kasundalohan, silang tanan mga opisyal ug mga kalakin-an nga dungganon, ug mga mangangabaryo.
24Mangabot sila batok kanimo uban sa mga hinagiban, ug uban sa mga karwahe ug mga karomata, ug uban sa dakong panon sa katawhan. Magbutang sila sa inyong palibot ug dagkong mga taming, gagmay nga mga taming, ug mga helmet batok kaninyo. Hatagan ko silag kahigayonan sa pagsilot kaninyo, ug silotan kamo nila pinaagi sa ilang mga gibuhat.
25Tungod kay ipahamtang ko kaninyo ang akong kasuko sa pangabubho, ug silotan kamo nila uban ang kasuko. Pamutlon nila ang inyong mga ilong ug dalunggan, ug ang mga makaikyas malaglag pinaagi sa espada. Panguhaon nila ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye, ug ang makaikyas kaninyo pagalamyon sa kalayo.
26Huboan ka nila sa imong mga bisti ug panguhaon ang imong mga alahas.
27Busa wagtangon ko ang makauulaw nimong binuhatan ug ang imong mga buhat sa pagbaligya ug dungog gikan sa yuta sa Ehipto. Dili ka na moyahat sa imong mga mata sa paghandom kanila, ug dili ka na maghunahuna pa sa Ehipto bisan kanus-a.'
28Tungod kay mao kini ang gisulti ni Yahweh nga Ginoo, 'Tan-awa! Itugyan ko ikaw ngadto sa kamot sa imong gakasilagan, balik ngadto sa kamot sa usa nga imong gitalikdan.
29Silotan ka nila nga masuk-anon gayod; kuhaon nila ang tanan nimong mga kabtangan ug biyaan ka nga hubo ug walay saput. Madayag ang hubo nga kaulawan sa imong pagbaligya ug dungog, ang imong makauulaw nga buhat ug ang imong pagkauwagon.
30Pagabuhaton kining mga butanga diha kanimo tungod sa imong pagpamuhat ingon nga babayeng nagabligya ug dungog, pagpanguwag ngadto sa mga nasod nga nakapahugaw kanimo uban sa ilang mga diosdios.
31Naglakaw ka diha sa dalan sa imong igsoong babaye, busa ibutang ko ang kupa sa pagsilot diha sa imong kamot.'
32Miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Moinom ka sa lalom ug dako nga kupa sa imong igsoong babaye. Mahimo kang kataw-anan ug tumong sa pagyagayaga—dako ang sulod niining maong kupa.
33Mapuno ka sa pagkahubog ug kasubo, ang kupa sa kalisang ug pagkagun-ob; ang kupa sa Samaria nga imong igsoong babaye.
34Imnom nimo kini ug hutdon; unya buk-on nimo kini ug samaran ang imong dughan sa mga tipik niini. Tungod kay gipamulong ko na kini—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.'
35Busa, miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tungod kay gikalimtan mo ako ug gitalikdan, busa masinati mo usab ang mga sangpotanan sa imong makauulaw nga binuhatan ug ang mga buhat sa malaw-ay nga pagpakighilawas.”'
36Miingon si Yahweh kanako, “Anak sa Tawo, hukman mo ba si Ohola ug si Oholiba? Busa ipakita kanila ang malaw-ay nilang mga binuhatan,

37tungod kay nakahimo sila ug pagpanapaw, ug tungod kay anaay dugo sa ilang mga kamot. Nakapanapaw sila uban sa ilang mga diosdios, ug gisunog gani nila sa kalayo bisan ang ilang mga anak nga lalaki, ingon nga pagkaon alang sa ilang mga diosdios.
38Unya magpadayon sila sa pagbuhat niini nganhi kanako: Hugawan nila ang akong sagradong dapit, ug pasipad-an ang akong mga adlaw nga Igpapahulay sa samang adlaw.
39Kay sa dihang gipatay nila ang ilang mga anak alang sa ilang mga diosdios, unya miadto sila sa akong sagradong dapit sa samang adlaw aron sa pagpasipala niini! Busa tan-awa! Mao kini ang ilang gibuhat diha taliwala sa akong balay.
40Gipadala nimo ang kalalakin-an nga naggikan sa layo, nga gipadad-an sa mga mensahero—karon tan-awa. Mianhi gayod sila, kadtong inyong gipangandaman pinaagi sa pagkaligo, pagkolor sa inyong mga mata, ug pagdayandayan sa inyong kaugalingon pinaagi sa alahas.
41Naglingkod ka diha sa maanindot nimo nga higdaanan ug diha sa lamesa nga giandam atubangan niini kung diin imong gibutang ang akong insenso ug ang akong lana.
42Busa ang dahunog sa masaba nga katawhan nagpalibot kaniya; lakip ang tanang matang sa kalalakin-an, bisan ang mga taga Sebean gidala gikan sa kamingawan, ug gibutangan nilag mga pulseras ang ilang mga kamot ug maanindot nga mga korona diha sa ilang mga ulo.
43Unya miingon ako ngadto kaniya nga nagulang sa pagpanapaw, 'Karon magmakighilawason na gayod sila uban kaniya, ug maingon man usab siya ngadto kanila.'
44Nangadto sila kaniya ug nakigdulog ingon nga ang kalalakin-an mangadto ug makig-uban sa babayeng nagabaligya ug dungog. Niini nga paagi nakigdulog sila kang Ohola ug Oholiba, ang makighilawason nga mga babaye.
45Apan hukman ug silotan sila sa mga matarong nga kalalakin-an ingon nga mga mananapaw, ug silotan nila sila uban ang paghukom alang niadtong mamumuno, tungod kay mga mananapaw sila ug anaa sa ilang mga kamot ang dugo.
46Busa misulti niini si Yahweh nga Ginoo: Mopatungha ako ug pundok batok kanila ug itugyan ko sila aron sakiton ug tulison.
47Unya ang maong pundok mobato ug mopatay kanila pinaagi sa mga espada. Pamatyon nila ang mga anak nga lalaki ug mga babaye ug sunugon ang ilang mga balay.
48Kay wagtangon ko ang makauulaw nga binuhatan gikan sa yuta ug pantonon ang tanang kababayen-an aron dili na gayod sila mamuhat ingon nga mga babayeng nagabaligya ug dungog.
49Busa ipahiluna nila ang inyong makauulaw nga buhat batok kaninyo. Matagamtaman ninyo ang inyong mga sala uban sa inyong mga diosdios, ug mahibaloan ninyo sa ingon niini nga paagi nga ako si Yahweh nga Ginoo.”