Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, nↄɛↄ ku gbɛ̃ↄn pla dadoũdeↄ ũ,
3ↄ̃ aa káaluakà Egipi, aa dɛ káaluaↄ ũ za ń wɛ̃́ndiagↄↄɛ. Wekĩi wà ↄ bìibiiu ń yↄ̃́ↄwa, wekĩi wà ↄmàma ń nɛnↄnkɛyↄ̃ↄwa.
4Vĩ̀i tↄ́n Ɔↄla, dãuna tↄ́n Ɔↄliba. Aa gↄ̃̀ ma nↄↄ ũ, ↄ̃ aa nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ ì'i. Ɔↄla mɛ́ Samali ũ, Ɔↄliba mɛ́ Yelusalɛũ ũ.
5Kua ma pↄ́ ũ Ɔↄla sì káaluakaau, à lùa a gↄ̃pↄsɛ Asiliↄzi.
6Ampii bùsu dↄaanaↄnɛ ń gbãadeↄ, ɛ̀waaso maa pↄ́ di sↄ̃́ kpɛ ń ula gàaluladeↄ daa.
7À azĩa kpàmá káalua ũ, ampii Asili gbɛ̃́ bɛɛɛdeↄnɛ. Ɔ̃ à gbãsĩkɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ à lùańzipiↄ tã́aↄ.
8I káaluakaa pↄ́ á dàda Egipi too. We wà wùlɛwulɛuaànↄ a wɛ̃́ndiagↄↄ, wà ↄ bìibii aà nɛnↄnkɛyↄ̃ↄwa, wà ń pↄeã kɛ̀aànↄ.
9Ɔ̃ ma aà nà a gↄ̃pↄsɛpiↄnɛ ń ↄzĩ, Asili pↄ́ à lùańzipiↄ.
10Aa tò wà aà puizi è, aa aà nɛgↄ̃ɛↄ ń aà nɛnↄɛↄ nàaa, ↄ̃ aa aà dɛ̀ ń fɛ̃ndao. Kɛ́ aa ĩadàwà màa, ↄ̃ à gↄ̃̀ yãa ũ nↄɛↄnɛ.
11Kɛ́ aà dãuna Ɔↄliba è màa, ↄ̃ à lùańzi a ↄ̃̀ↄkpà dɛaàla, à káaluakà dɛ a vĩ̀ipila.
12À lùa Asiliↄzi lↄ se, an bùsu dↄaanaↄ ń ń gbãadeↄ, ɛ̀waaso maa pↄ́ di sↄ̃́ↄ kpɛ ń ula wɛdeↄ daa ḿpii.
13Má è à gbãsĩkɛ̀ sↄ̃, an pla ḿpii aa zɛ́ doũ sɛ̀ɛ.
14Aà káaluakaa gɛ̀ aɛ lↄ. A è wà gↄ̃ɛↄ taa kɛ̀ gĩwa ń pↄ́ tɛ̃ao, Babiloni bùsudeↄnɛ,
15pↄ́ↄ dↄdↄa ń pi, aa tulu gbã̀aↄ didia, aa bↄ̀ lán Babɛli zĩgↄ̃ kíaↄwa lán Babiloni bùsudeↄwa.
16Kɛ́ à wɛsìɛ, ↄ̃ à lùańzi, ↄ̃ à gbɛ̃́ zĩ̀ ń sísii Babiloni bùsuu.
17Babɛlideↄ mↄ̀ aà kĩ́i wúlɛiaànↄ, aa tò à gbãsĩkɛ̀ an luaaaàzi guu. Kɛ́ aa tò à gbãsĩkɛ̀ màa, ↄ̃ aà nisĩna ye ń yã́i lↄo.
18Kɛ́ aà káaluakaa kpálɛa vĩ lↄo, mɛ́ aà puizi bↄ̀ gupuau, ↄ̃ ma nisĩna ye aà yã́i lↄo, lá ma nisĩna ye aà vĩ̀i yã́i lↄowa.

19Aà káaluakaa Egipi a wɛ̃́ndiagↄↄ yã́ dↄ̀aàgu, ↄ̃ à a káaluakaa kã̀fĩ.
20We à lùau a gↄ̃pↄsɛↄzi. An gↄ̃ɛkɛbↄ dɛ lán zàa'ĩn pↄ́wa, aaì í zu lán sↄ̃́wa.
21À a wɛ̃́ndiagↄↄ dↄ́ɛ'ĩi bɛɛkɛ̀, gↄↄ pↄ́ wà ↄ bìibii aà yↄ̃́ↄwa Egipi, mɛ́ wà ↄmàma aà nɛnↄnkɛyↄ̃piↄwa.
22Ayãmɛto Ɔↄliba, ma Dii Lua ma mɛ̀, má tɛ́kpa ń gↄ̃pↄsɛ pↄ́ ń nisĩna ye ń yã́i lↄopiↄgu, má tó aa bↄ gupiiu, aa mↄ lɛ́lɛma.
23Babɛlideↄ ń Babiloni bùsudeↄ píi ń Pekodiↄ ń Soaↄ ń Koaↄ ń Asiliↄ lↄ. Ɛ̀waaso maaↄnɛ, bùsu dↄaanaↄnɛ ń gbãadeↄ ḿpii, zĩgↄ̃ kíaↄ ń tↄdeↄ dia sↄ̃́ↄ kpɛ.
24Aa bↄ gugbãntoo oi aa mↄ lɛ́lɛma ń gↄ̃kɛbↄↄ ń zĩkasↄ̃goↄ ń zugoↄ ń gbɛ̃nazĩnaↄ dasidasi ń sɛ̀ngbaoↄ ń mↄ̀ fùaↄ, aai koezↄ̃nzi. Má n nanɛ́ ń ↄzĩɛ, aai yã́kpalɛkɛnnↄ lá aaì kɛwa.
25Ma pↄ a fɛ̃nziɛ, mí tó wà yã́yiama ń pↄkũmao. Aa n ní ń n swã́ↄ golɛ, n gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ i gaga zĩ guu. Aa n nɛgↄ̃ɛↄ ń n nɛnↄɛↄ naaa, n gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ i tɛ́kũ.
26Aa n pↄkasaↄ woloma, aai n nↄamblebↄↄ sɛ́lɛ.
27Má n dↄ́ɛ'ĩi midɛ ń n káaluakaa pↄ́ n nawà Egipio. Ńyↄ̃ wɛsi yã́piↄlɛ lↄo, ńyↄ̃ ɛa làasookɛ Egipi yã́wao.
28Ma Dii Lua ma mɛ̀ má n na n zangudeↄnɛ ń ↄzĩɛ, gbɛ̃́ pↄ́ n nisĩna ye ń yã́i lↄopiↄ.
29Aa zangu aa yãkɛnɛ, aa n àizɛɛↄ sɛ́lɛ píi, aai n to puizi wáiwai, n káaluakaa wisaiyã i bↄ gupuau.
30N vãikɛa ń n káaluakaao mɛ́ mↄ̀onɛ, kɛ́ n lua buiↄzi n gbãsĩkɛ̀ ń ń tã́aↄ yã́i.
31Kɛ́ n n vĩ̀i zɛ́ sɛ̀ yã́i, pↄkũma í pↄ́ má kàkaɛ̀ ↄ̃ má kákanɛ.
32Ma Dii Lua ma mɛ̀ ńyↄ̃ í pↄ́ má kàka n vĩ̀iɛ miɛ. N imibↄ yàasa mɛ́ a ɛ zã̀, gbɛ̃́ↄ n láanikɛ aa n yáalↄ í zↄ̃ↄ pↄ́ imibↄpi ì si yã́i.
33Ípi a n dɛ, pↄsia i danla, gↄ̃a bɛzia ũ wáiwai í pↄ́ n vĩ̀i Samali mipi yã́i.
34Ńyↄ̃ ípi mi píiɛ wululu, ní n imibↄpi wíwi, ní n yↄ̃́ↄ lili ń a kasoo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
35A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀ lá pↄ́ ma yã́ sã̀ngu, n ma kpa kpɛ, ńyↄ̃ n dↄ́ɛ'ĩi ń n káaluakaao gbɛ'eɛ.
36Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛ ń Ɔↄlao ń Ɔↄlibaoo lé? Bↄbↄńnↄ ń ń yãbɛ̃ɛkɛaↄ.

37Asa aa gbãsĩkɛ̀ mɛ́ aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ. Aa gbãsĩkɛ̀ tã́aↄ yã́ musu, ↄ̃ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òmá ń ń nɛ́ pↄ́ aa ìmanↄↄ tã́apiↄ pↄblea ũ.
38Aa yã́ɛ bee kɛ̀mɛɛ lↄ, gↄↄ bee ↄ̃ aa ma kpɛ́ gbãlɛ̀, aa kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛnɛ́ ↄ̃̀ↄkpà.
39Kɛ́ aa sa'ò ń tã́aↄwa ń ń nɛ́ↄ, zĩ́ bee aa gɛ̃̀ ma kpɛ́u aa a gbãlɛ̀. Yã́ pↄ́ aa kɛ̀ ma kpɛ́un we.
40Baa se wì gbɛ̃́ↄ zĩ gↄ̃ɛↄ sísiinɛ zã̀zã aa mↄ́. N zu'ò, ńlɛ ń dã́, n kio kà, n n nↄamblebↄↄ dà.
41N zↄ̃lɛ wúlɛkĩi kɛfɛnawa, pↄ́ↄ kálɛa táabũnuwa n aɛ ń ma tulaletio ń ma nísio.
42Bíla pↄ́ kú aà kĩ́iↄ yã'o dↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbáau aa mↄ̀ↄ. Aa zã dàɛ̀ ń aà dãunao, aa fùa kɛfɛnaↄ kpàkpanɛ́.
43Ɔ̃ ma làasookɛ̀ ma mɛ̀: Nↄɛ pↄ́ yàa gbãsĩkɛa yã́i dɛ a gbɛ̃doa mɛ́ lɛ́ si káaluakaau lↄa?
44Ɔ̃ aa gɛ kɛ̀aànↄ lá wì gɛ kɛ ń káaluaowa. Màa aa gɛ kɛ̀ ń dↄ́ɛ'ĩideɛ beeↄ Ɔↄla ń Ɔↄlibao.
45Gbɛ̃maaↄ yã́kpalɛkɛńnↄ, aai káaluakaa ń gbɛ̃dɛao yã́ wínɛ́ ń musu, asa aa káaluakà aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ.
46Ma Dii Lua ma mɛ̀, to dasi mↄ lɛ́lɛimá, aai to gili gɛ̃ńgu, aai ń pↄ́ↄ naaa.
47Aa ń pápa ń gbɛoɛ, aai ń zↄ̃ɛzↄ̃ɛ ń fɛ̃ndao. Aa ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ dɛdɛ, aai tɛsↄ̃ ń kpɛ́ↄwa.
48Má dↄ́ɛ'ĩi midɛ ń bùsuu, kɛ́ nↄɛↄ e aaↄ laai vĩ, aasu dↄ́ɛ'ĩi kɛ láńwao.
49Nↄɛpiↄ dↄ́ɛ'ĩi a wi ń musuɛ, aa ń duunakɛa tã́aↄ yã́ musu gbɛ'e, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii Lua.