Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, hahine rarua e nohova, hahine tamona natuna.
3Idia ese ariara karadia e karava, Aigupto ai; ulatodia ai ariara karadia e karava. Unuseni ai tatau haida ese kemedia e rosidia; bona ulato rami-heboudia ai ratadia e ḡiḡidia.
4Hane guna ladana na Ohola; ia tadina ladana na Oholiba. Lau ese na adavadia; bena idia ese natudia mamaruanedia bona hahinedia e havaradia. Ladadia anidia na iniheto: Ohola na Samaria, bona Oholiba na Ierusalem.
5Ohola na lau adavagu negana ai, ia ese ariara karadia e karava; e ura heniava taudia, Asuria taudia, na e mata dika henidiava.
6Idia na tuari taudia, dabua kakakakadia e hahedokilaiva; idia na hekwara taudia bona tuari lohiadia; iboudiai na eregabe taudia namo-hereadia, hosi ai e guiva taudia.
7Ia ese e kara lebulebu henidia; iboudiai na Asuria taudia ḡoeva-daedia; bona e mata dika henidia taudia iboudiai edia kaivakuku iboudiai ediai e hahemiro.
8Ena ariara karadia, Aigupto ai e nohova dinadia amo vada e kara, na se hadokodia; badina be ulatona ai tatau na ia ida e eno bou, bona ulato rami-hebouna ai idia ese ratana e ḡiḡidia; bona e kara lebulebu henia.
9Taunabunai, e ura heniava taudia, hari Asuria taudia, ia ese e mata dika henidia taudia, imadia ai na atoa.
10Idia ese ena geda e hamiroa; ia natuna mamaruanedia bona hahinedia na e dabaidia tao, a ia be dare amo e alaia mase; hahemaoro na ia latanai vada e haḡuḡurua negana ai, ia na gwaurai-gwaurai herevana ai ela hahine bogaragidiai.
11Ina kara na ia tadina Oholiba ese e itaia, ḡau tamona ia ese kakana e hereaia, ena mata dika ai bona ena ariara karadia ai; unu kara ai kakana na dika, a ia be dika herea.
12Ia ese Asuria taudia e mata dika henidia; hekwara taudia bona tuari lohiadia, edia auri dabuadia e hahedokilaiva taudia, edia hosi ai e guiva taudia, iboudiai na eregabe taudia namo-hereadia.
13Bena na itaia, vada e miro vaitani; idia raruosi na dala tamona ai vada e raka.
14A ia ese ena ariara karadia ma e habada; ia ese tatau laulaudia haba ai e raraidia, Kaldea taudia laulaudia, muramura kakakakana amo vada e tore ḡaudia,
15mai edia gaba ḡaudia koekoedia ai bona edia kwara dabuadia kwaradia ai, iboudiai ita-itadia na lohia taudia, Kaldea taudia, Babulono tanona ai e nohomu taudia, laulaudia.
16E itadia negana ai na e mata dika henidia; bena gwaukau taudia na dekedia e siaidia lao Kaldea ai.
17Bena Babulono taudia na ia dekena ela, ia ida e eno bou, ela bona edia lebulebu karadia amo e hamiroa. E hamiroa murinai, ia ese e rakatanidia mai hedadaraina ida.
18Ena ariara karadia e kara hedinarai bona tau-anina e heaḡilaia negana ai na na rakatania mai hedadaraigu ida, kakana na rakatania heḡereḡerena.

19To, ia ese ena ariara karadia e habada, hane-ulatona negana e laloa tao; una negana ai ia ese ariara karadia e karava Aigupto tanona ai;
20unuseni ai ia e ura heniava taudia, taudia reḡedia na doniki reḡedia na heheto bona natudia na hosi natudia na heheto taudia, na ia ese e mata dika henidia.
21Unuheto hane-ulato ai Aigupto taudia ese kememu e rosia bona ratamu e ḡiḡi negana ai lebulebu karadia o karava na oi ese o lalodia tao, mai lalo-hekisehekisemu ida.
22Taunabunai, Oholiba e, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, e ura henimumu taudia, mai hedadaraimu ida o rakatanidia taudia, na baina hatoredia isi, kaha iboudiai amo baina haboudia, oi ihadikamu totona:
23Babulono taudia bona Kaldea taudia iboudiai, Pekodo bona Soa bona Koa taudia, bona Asuria taudia iboudiai idia ida, iboudiai na eregabe taudia namo-hereadia bona hekwara taudia bona tuari biagudia, lohia taudia bona tuari taudia, iboudiai danu hosi gui taudia.
24Idia na oi ihadikamu totona mirigini kahana amo baema, mai edia kariota bona edia rerue bona edia orea taudia hutuma ida. Idia ese bae koumu heḡeḡe, mai edia keme auridia bona edia kesi bona edia kwara ḡaudia, bona siahu baina henidia bae hanemaoro, bena edia hahemaoro herevadia amo bae hahemaoro henimu.
25Bena egu badu na baina siai henimu, edia badu ḡaraḡara ai bae kara henimu totona. Idia ese udu-baubaumu bona taiamu bae utudia oho, bona emu roho-mauri taudia na dare ai bae mase. Idia ese natumu mamaruanedia bona hahinedia bae dabaidia tao, bona emu roho mauri taudia na lahi ese baine aradia ore.
26Idia ese danu emu dabua bae hadokidia oho, bona emu herahera nadidia namo-hereadia bae abidia oho.
27Unuhetomana lau ese emu lebulebu bona emu ariara karadia, Aigupto amo o mailai, na baina hadokodia; una dainai, Aigupto taudia na basio gaga dae henidia lou, bona basio lalodia tao lou.
28Badina be Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese o inai henidiamu taudia, mai hedadaraimu ida o rakatanidia taudia, imadia ai baina atomu;
29bena daḡedaḡe ai bae kara henimu, emu hekwarahi anina idoinai bae abia oho, gagaemu ai bae rakatanimu, bena emu ariara karadia anidia korikori bae hedinarai. Emu lebulebu bona emu ariara karadia ese
30ina kara na latamu ai vada e hadihoa, badina be bese idau-idau ida ariara karadia o kara, bona edia kaivakuku ediai o hahemiro.
31Kakamu ena dala ai vada o raka; taunabunai iena kehere na oi imamu ai baina atoa.
32Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Kakamu ena kehere amo ba inu, ia na bada bona dobu; bae kirikirilaimu, bae ḡonaḡonalaimu, badina be anina na bada;
33kekero bona lalo-hisihisi ese bae hahonumu. Kakamu Samaria ena kehere na gari-bada bona lauma-daure keherena;
34ba inua, anina ba ha-orea; huimu ba tapusia bona kememu ba kakasia. Badina be Ḡaubada Iehova na e tomu, Lau vada na hereva.
35Taunabunai, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Badina be vada o lalogu boio bona murimu ai vada o negegu, una dainai emu lebulebu bona emu ariara karadia davadia bavabi.
36Iehova ese e hamaorogu, eto, Taunimanima natuna e, Ohola bona Oholiba ba hahemaoro henidia a? Benaini, edia kara dika-rohorohodia ba gwaurai henidia.

37Badina be idia na vada e heuda hanai, bona rara na imadia ai; edia kaivakuku ida vada e heuda hanai; bona natudia mamaruanedia, lauegu amo e abidia memerodia, na boubou karana ai idia e henidia, adia.
38Ina danu vada e kara henigu: dina tamona ai egu gabu helaḡana bona egu dina helaḡadia vada e hamirodia.
39Badina be natudia e aladia mase, edia kaivakuku iboulaidia ḡaudia ai e halaodia, dinana lalonai idia ese egu gabu helaḡana lalonai e didi vareai, bae hamiroa totona. A itaia, egu dubu ai unu e kara toma.
40Idia ese danu gwaukau tauna ta e siaia lao, dauha amo tatau haida baema; bena vada ema. Idia daidiai o digu, matamu o ouda, bona taumu o haheraia;
41ege-diho patana namo-hereana ai o helai; ia vairanai pata ta o atoa, bona egu muramura mai bonana bona egu dehoro na pata latanai o atodia.
42Hutuma edia moale reḡedia na taiana ai; bona gunika taudia na tano ḡaḡaena amo e hakaudia mai, kekero taudia; bena vaḡivaḡi na hahine imadia ai e atodia, bona havava ḡaudia mai hairaidia na kwaradia e havavalaidia.
43Bena lau nato, Tatau na ia ida e eno boumu negadia ai, idia na asie heuda hanaimu a?
44Badina be idia na ia dekenai vada e raka vareai, haida ese ariara hahinena dekenai e raka vareaimu na heto. Ohola bona Oholiba dekediai unu e raka vareai toma, bae kara lebulebu totona.
45A ka a maoromaoro taudia ese bae hahemaoro henidia, heuda-hanai hahinedia bona rara ihahebubuna hahinedia davadia bae henidia; badina be idia na heudahanai hahinedia, bona rara na imadia ai.
46Badina be Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Tuari oreana ba hakaua mai, gari ihavarana ḡauna ai bona dadidadi ḡauna ai ba halaodia.
47Bena hari tuari oreana taudia ese nadi amo bae hododia bona edia date amo bae aladia mase; natudia mamaruanedia bona hahinedia danu bae aladia mase, bona edia ruma bae doudia.
48Unu amo lebulebu karadia na tano ai baina hadokodia, hahine ese nahuadia bae toho totona, bena lebulebu karadia basie kara, umui vada o kara heḡereḡeredia.
49Bena emui lebulebu davana do bavabia, bona emui kara dika ai kaivakuku o toma henidia diho na davadia bavabi; bena vada ba diba lau na Ḡaubada Iehova.