Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ wɛ̃ mbɛ yɔ̃.
3Bɛ̀ do kpɑɑ́ kɛ bɛmmu kɛ́yúúkú nkɛ́yɑ nhEsibiti, dɛndɛ bɛ̀ kɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ cĩ̀ncĩ̀rɛ̀ kɛ wɛ̃ṹ mbɛ miɛsɛrɛ̀.
4Oketiwè yètìrì tu Oodɑɑ, kòo nɑntɛ̀ kpɛri tú Oodibɑɑ, kɛ̀ m bɛ̀ tiekɛ, kɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́nɛ̀ ibí initidɑɑì nɛ̀ initipòì. Oodɑɑ bɛnkú Sɑmmɑrii nwe, kòo nɑntɛ̀ Oodibɑɑ bɛnkú Sedisɑdɛmmu.
5Kɛ̀ Oodɑɑ n yetɛ kɛ́wɑmmú yɛdɑcĩɛ̃̀ nhAsidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀,
6bɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀wũɔ̃tì, kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ diɛbɛ̀, bɛdɑpùnsɑ́ɑ́tìbɛ̀, mɛyɛǹcɑ́tímɛ̀ yɛmbɛ̀, bɛsɑ̃ndèèbɛ̀.
7Kòo yie nhAsidii bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛmɔu kɛ́sɑ̃ũ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ o kɔ̃̀ntì yɑ̀ùti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
8Kɛ̀ bɑɑ nsɔkɛ́ kɛ dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ ò do ketɛ́ dɛ̀ Esibiti bɛ̀ do kɑ̀kɛ́ dɛ̀ o cĩ̀ncĩ̀nnì kɛ́wɛ̃ṹ o miɛsɛrɛ̀, kóò bɛnkɛ mùù fòmmu yɛimu.
9Mɛm̀mɛ nh ò ɑ̃nnɛ́mɛ̀ o dɑcĩɛ̃̀ nhAsidii kɔbɛ ò dɔ́ bɛ̀ nɔu miɛkɛ.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɑ̀tɛ́ kɛ́cónnɔ́ɔ o tetìrì kɛ́fietɛ o bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì kóò kùɔnɛ̀ disiè kóò yietí o yɛi, nkòò bo ndò mmɛbɛnkùmɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ kpɛ́í.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ do dɔɔri o nɑntɛ̀ nuɔ mmiɛkɛ nkɛ, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kòo ncĩ́ɛ̃́kɛ́ nɛ̀ o kó kukɔ̃nyɑutoo miɛkɛ kɛ́ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o kóo kótì kpɛrɛ do dòmmɛ̀.
12Kòo bɛnkɛ Asidii kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ o kɔ̃̀ntì yɑumɛ̀, kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀wũɔ̃tì nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀, bɛdɑpùnsɑ́ɑ́tìbɛ̀ bɛmɔu.
13Kɛ̀ nni nsɔ̃́ mbɛ̀ sɑ̃ũ mbɛmɑ́ɑ̀ ndi bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ borimɛ do mmɛ̀mɑ́ɑ̀.
14Kòo sɑ́m̀pɔ́ù kpɛrɛ dɛɛ̀ dɔ̀kɛ tontɛ́ kòo yɑ̀ bɛ̀ wɑ̃̀rinɛ̀mɛ̀ mɛwũɔ̃̀ mBɑbidɔnni kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kó tifèntì.
15Kɛ̀ bɛ̀ boú yɛnɑɑ̀kũ̀ɔ̃̀ mbɛ kɑ kɛ boú tiyɑɑ̀bomboúntì bɛ yɔ, kɛ̀ bɛ nuɔ ntònnì bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ kpɛyi kɔ̃mɛ, kɛ dònnɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ dòmmɛ̀ bɛ ciɛ.
16Kòo bɛ̀ kɔ̃ṹ fɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ pɑ̃̀nkɛɛ bɛ̀ dɔkɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀nkoo mudɔummu.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ didɔ́ù kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑ̀kɛ kóò sĩ̀nkùnnɛ kɛ́deè kòo bɛ̀ pɛ̃̀.
18Kòo bɛ̀ bɛnkɛ ò dɔuti dɔutinɛ̀mɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ o fɛi, dɛ mɔ̀nnì ndi nh ò pɛ̃̀mmɛ̀ n do pɛ̃̀ mmɛ̀ɛ̀ botí o kóo kótì.

19Kòò nɛ́ dɔkɛ sɔɔtɛ́ kɛ cɑ̃́nnì cɑ̃́nnì ò do dɔɔrimɛ̀ Esibiti o sɑpɑ̀ntì mɔ̀nnì.
20Ò do bɛ̀ dɔkɛmu kɛ́ mbɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ iwũɔ̃ tɛ̃mɛ̀, sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ dɛ kɔ̃mɛ.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ò do wɛ̃̀tɛ kɛ́ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ mbɛ ò do dɔɔrimɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì Esibiti bɛ̀ do kɑ̀kɛ́ dɛ̀ o cĩ̀ncĩ̀nnì kɛ́wɛ̃ṹ o miɛsɛrɛ̀.
22Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nhOdibɑɑ kɛ tú: N yóó duɔ́ nkòo dɑcĩɛ̃̀ nhò pɛ̃̀ nyɛ̀, yɛɛ̀ wɛ̃ɛ̃tɛní o bíɛ́kɛ̀ tipíìtì timɔu kóò kpɑnnɛ̀.
23Bɑbidɔnni kɔbɛ bɛmɔu, Kɑndee omɔu kɔbɛ, Pekɔdi ɛì nɛ̀ Soɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Koɑ nɛ̀ Asidii kɔbɛ, bɛmɔu bɛdɑpùnsɑ́ɑ́tìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ bɛ miɛkɛ yóó ò yɛ̀mu.
24Kɛ̀ kubɑkù yoú kɔbɛɛ ítɛ́nní nɛ̀ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ sidiɛsì nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tipíìtì timɔu kɔbɛ nɛ̀ tidɔpììtì nɛ̀ yɛpìkɛ̀, kɛ dɑ do mudoò kɛ̀ m bɛ̀ ndɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dɑ bekɛ́nɛ̀ bɛ kuɔ́ dòmmɛ̀.
25M miɛkɛ bo dɑ yɛ̀ kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dɑ pĩ́ nnɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ kéétɛ́ ɑ ɔ̃nnì nɛ̀ ɑ to, ɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ fìé kɛ́pĩ́mmú ɑ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì, bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ̀ cɔ̀útɛ́.
26Bɛ̀ bo dɑ́tɛ́ ɑ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɛitɛ ɑ sɑ̃tì.
27Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ yóu mufòmmu yɛimu nɛ̀ ɑ bo ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ ɑ do ketɛ́mɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ ɑ nɔ̀nfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo bɛ bíɛ́kɛ̀, ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndenniní Esibiti tenkɛ̀ kpɛ́í.
28Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú n yóó dɑ duɔ́ nhɑ í dɔ́ bɛ̀mbɛ ɑ pɛ̃̀ mbɛ̀.
29Kɛ̀ bɛ̀ dɑ bɛnkɛ mɛpómmɛ̀ kɛ́fietɛ dɛ̀ɛ̀ do tú ɑ kó mucɔ̃́ntimu, kɛ dɑ cónnɔ́ɔ ɑ tetìrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ɑ fɛi, kɛ́ dɑ wentɛ́ mufòmmu yɛimu yiɛ̀, onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀.
30Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ yóó dɑ tuɔkɛní ɑ cɑ̃́nnì cɑ̃́nnì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɛ tɑunnɛ̀ ibotí tɛì, kɛ fìé bɛ bɔkɛ̀.
31A tũ̀nnɛ ɑ kóo kótì kó kucɛ nku, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó dɑ niinnɛ̀ ò yɑ̃̀nnɛ̀ fɛ̀ɛ̀ bòòfɛ̀.
32Dɛ kó fɛbòòfɛ̀ cũmpúrìmu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̃kɛ̀ nɛ̀ fɛ kpɛ́í mbɛ̀ bo dɑ dɑɑ́ kɛ yɛ̃́ fɛ̀ pìɛ́kɛ́mɛ̀ fɛ́i! Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
33A yóó fɛ̀ yɑ̃̀ kɛ́muɔ́ mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nnɛ̀ kɛisɔ̀ùkɛ̀, ɑ kóo kótì Sɑmmɑrii fɛ nyɑ̃̀.
34A yóó fɛ̀ yɑ̃̀mu kɛ́kúótóo pɑ́íí kɛ́ fɛ̀ dɔmmú nɛ̀ ɑ nìì nkɛ wɛ́rí, kɛ́túótɛ́ dɛ kó yɛwɛ́tiyɛ̀ kɛ yɔ́rínɛ̀ ɑ mɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
35Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: A n yɛ̃̀mmu kɛ m bùtínnɛ́, dɛɛ̀ te kɛ̀ n tú mufòmmu yɛimu nɛ̀ ɑ cɑ̃́nnì cɑ̃́nnìmɛ̀ dɛ̀ doti ɑ yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ.
36Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Míì tu ɑ bekɛ́nɛ̀ Oodɑɑ nɛ̀ Oodibɑɑ kɛ́ bɛ̀ kpɑnnɛ̀ isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ì kpɛ́í.

37Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ cɑ̃́nnì cɑ̃́nnìmɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kɔ̃mɛ mmɛ kɛ kùɔ bɛnìtìbɛ̀, kɛ fìé yɛbɔkɛ̀, kɛ yɛ̀ fìé bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ bɛ̀ do m pɛitɛ́nɛ̀ ì kɛ ì cɔ́u.
38Kɛ nɛ́ dɔkɛ yìɛ́ kɛ sĩ̀nkùnnɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ kó diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ wèńtɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè dɛtetìrɛ̀ kpɛri.
39Bɛ̀ feu dìì yiè bɛ bí yɛbɔkɛ̀, dɛ yiè ndi bɛ̀ tɑmɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ. Bɛ̀ dɛ ndɔ̀ɔ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ!
40Kɛ̀ nù ntɔ̃nnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yùní bɛnìtìbɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɔbɛ, bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ í nwuɔkɛ́ní kɛ́nsɔ̃́ mbɛ̀ wùɔ kɛ ɑ̃nnɛ́ còróò kɛ sɑ̃̀ri.
41Kɛ kɑ̀ri dɛtɛ̃ĩ̀ nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ tidiitì ĩ̀ĩ́kú nɛ̀ tihúúntì nɛ̀ mɛkùɔ̀ n do bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀.
42Kɛ̀ kunitisṹkù nwékíí kɛ í yĩɛ̃kù tìmɑtì, kunitisṹkù kùù yɛ̀nní dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri bíɛ́kɛ̀ ku kpɛ́í, kɛ bɛ̀ ũ̀ńnɛ́ sinɛí kɛ bɛ̀ òó nyɛpìkɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀.
43Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ sɔ̃ɔ̃tɛ́ bɛɛ̀ kpɑɑ́ kɛ sɔkɛ́ bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɑ̀ɑ̀?
44Kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rì dɛ kó bɛnitipòbɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀ borɛ̀, bɛ̀ kɔ̀rì mɛ̀ɛ̀ botí bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ borɑ̀ɑ̀?
45Bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni bɛ̀ yóó bekɛ́nɛ̀mu dɛ kó bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ bekùnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ mbɛ kɛ kɔù bɛnìtìbɛ̀.
46Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú, bɛ̀ɛ tíí ndibeéntĩ̀nnì kɛ́ bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo miɛkɛ kɛ́fekɛ bɛ kpɛrɛ.
47Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́ bɛ̀ fìé kɛ́kuɔ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì kɛ cɔ́u mbɛ cɛ̃́ĩ.
48Dɛ mɔ̀nnì m bo dennɛ isɔkɛ kpɛrɛ bɛ tenkɛ̀ kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɔɔri dɛ kó isɔkɛ.
49Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ìì sɔ̀kɛ doti bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. Bɛɛ̀ yóó tɔ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ fìé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ mɛ kó tiyeti, kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.