Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, woiniyaa turai bazzon de7iya hara mittaappe aibin kehii?
3Go77i de7iyo mitti turaappe qanxxetti erii? Aibakko kaqqiyo koca appe kessa erai?
4A oisettodan taman yeggin, ya baggainne ha baggai taman meetettin, gidduwan attida xiixinttai ai maaddanee?
5Xuugettennan de7iiddi, kase aikko maaddibeennaagee, tamai min eexxiichchidi aikko maaddenna.
6“Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani bazzo mittaa giddon de7iya woiniyaa turaa tamau oiseto oottada immidoogaadan, Yerusalaamen de7iya asaakka hegaadan oottana.
7Taani ta som77uwaa eta bollan zaarana. Eti issi tamaappe kiyikkokka, hara tamai eta maana. Taani ta som77uwaa eta bolli zaariyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana.
8Eti tanan ammanettennan aggido gishshau, taani eta biittaa baisa kessana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees” yaagiiddi yiis.