Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Efe da ifala abuli defebela:? Waini efe ea amoda da iwila ifala abuli defebela:?
3Amo efega liligi noga:i hamoma:bela:? Amoga liligi gosagimusa: ma:go hamoma:bela:?
4Waini efe da lalu didimu fawane defele gala. Amo ea bidi da nei dagoi amola dogoa da genosuia:i galea, amoga liligi hamomu ganoma:bela:?
5Amo liligi da hame neiya amolawane amoga liligi hamomu hamedei. Be laluga nebeba:le, baligiliwane hamedei ba:sa.”
6Wali, Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Dunu da efe amo iwilaga lale, gobesea, amo defele, Na da Yelusaleme fi dunu fadegale,
7amola ilima se dabe imunu. Ilia da lalu afae amoba:le hobea:i dagoi. Be amomane, lalu eno da ili nene dagomu. Na da ilima se bidi iasea, Na da Hina Gode dia da dawa:mu.
8Ilia da Nama fa:no bobogelalu yolesi. Amaiba:le, Na da ilia soge gugunufinisimu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.