Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, vain auna ena namo ese au haida edia namo ia hereaia, a? Vain rigina ena namo ese uda auna ena rigina ena namo ia hereaia, a?
3Gau namona ta be vain rigina dekena amo oi karaia diba, a? Vain rigina dekena amo ikoko idia karaia noho, bona unai ikoko dekenai gau ta idia taua dae diba, a? Lasi, ani?
4Vain rigidia dekena amo lahi idia karaia. Ena rigi ena duduna duduna be lahi ese ia gabua ore, to iena huana be gida sibona dekenai ia lao murinai ia be mai ena gaukara, a?
5Lasi momokani, ia do gabua lasi neganai ia be mai ena gaukara lasi, bona lahi ese ia gabua vadaeni, bona gida sibona ia lao neganai ia be anina lasi gauna, ani?”
6Unai dainai, Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau: “Uda audia edia huanai dekena amo vain auna idia abia, bona lahi dekenai idia gabua hegeregerena, lau ese unai bamona danu Ierusalema taudia dekenai do lau karaia.
7Lau ese idia edia dika davana do lau henia. Idia be lahi ta dekena amo idia heau mauri vadaeni, to lahi ma ta ese do ia gabudia ore. Idia edia dika davana do lau henia neganai, do umui diba lau be Lohiabada.
8Idia ese lau dekenai kara momokani idia karaia lasi, unai dainai edia tano be anina lasi gabuna do lau halaoa.” Lohiabada Dirava ese ia hereva vadaeni.