Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ:
2«Adamadi, wɛni bili fan fɔtɔnyi wuri salonyi bɛ?
3Wɛni bili wuri rawalima a xa findi se gbaku se ra, xa na mu a ra se gbɛtɛ naxan tide na na?
4Na wuri mɔɔli na gan, keli a xunyi ma han a sa dɔxɔ a xɔrɛ ra, a nɔma rawalide se nde ra fa?
5Xa a mu nu nɔma rawalide se nde ra a to nu sixi, a na gan, tide yo mu luma a ma sɔnɔn.»
6«Na kui, wo Marigi Alatala xa masenyi nan ya: N fe rabama nɛ Darisalamukae ra, alɔ n fe naxan naba na wɛni bili wuri ra n naxan ganxi.
7N tima nɛ e kanke. Hali e mini tɛ i, na tɛ fanma e donde. N na ti e kanke ma, wo a kolonma nɛ a n tan nan na Alatala ra.
8N e xa bɔxi xun nakanama nɛ, barima e bara n yanfa. Alatala xui nan na ki.»