Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esekiel

Esekiel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim mi olsem,
2“Man bilong graun, diwai wain i no gutpela tumas, olsem ol arapela diwai.
3Em i no gutpela long wokim wanpela samting. Ol i no save kisim hap bilong diwai wain na wokim wanpela liklik samting olsem pin bilong hangamapim ol sospen samting.
4Em i gutpela bilong wokim paia tasol. Na sapos paia i kukim tupela arere bilong wanpela diwai wain na hap namel bilong en i paia liklik tasol, bai husat inap wokim wanpela samting long en?
5Taim paia i no kukim yet, wain em i rabis diwai. Na taim paia i kukim pinis, dispela diwai i kamap rabis tru.
6“Orait mi God, Bikpela, mi tok olsem. Diwai wain i no gutpela olsem ol arapela diwai bilong bikbus. Olsem na mi makim em bilong paiawut tasol. Na mi bai mekim wankain pasin long ol manmeri bilong taun Jerusalem.
7Mi bai birua long ol na mekim save long ol. Tru, namba wan paia i no kukim ol, tasol nau narapela paia bai i kamap na kukim ol tru. Na taim mi mekim save long ol pinis, orait yu wantaim ol Israel i stap wantaim yu, bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
8Ol Jerusalem i no bin bel tru long mi, olsem na mi bai mekim graun bilong ol i kamap olsem ples nating. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”