Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, vɛ̃ɛli líkɛ dɛ líↄla yã̀?
3Wì pↄe kɛ ń a lío yã̀? Wì kálo kɛ ń a lío wà pↄ́ loowàe?
4Wì kátɛu yàa ũɛ. Tó a vlã́ ń a mio tɛkũ̀ mɛ́ a guo tɛ́ lɛ̀, wa fↄ̃ zĩkɛòe?
5Gↄↄ pↄ́ a lɛ́so, wà zĩe kɛ̀òɛ, belenkɛ gↄↄ pↄ́ à tɛ́ lɛ̀ à gↄ̃̀ sín bèebeea?
6Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, lá líↄ guu vɛ̃ɛli má sɛ̀ yàa ũ má kàtɛu, màa má kɛ Yelusalɛũdeↄnɛ.
7Tó ma fɛlɛńnↄ, baa kɛ́ aa bↄ̀ tɛ́u, tɛ́ mɛ́ a ɛa kṹmá. Tó ma íbɛlɛsɛ̀ńnↄ, áↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
8Má tó an bùsu gↄ̃ bɛzia ũɛ, asa aa náaisaiyãkɛ̀mɛɛɛ. Ma Dii mámɛ má ò.