Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teipa sampa nitlachixqui huan ipan nopa tlamantli tlen eltoya queja elhuicactli tlen eltoya inintzonatipa nopa elhuicac ehuani tlen inintoca querubines, niquitac tlahuiyaya se hueyi tetl tlen yejyectzi queja nopa azultic tetl tlen itoca zafiro. Huan nesiyaya nopa hueyi tetl queja elisquía se siya para se tlanahuatijquetl.
2Huan TOTECO quinotzqui nopa tlacatl tlen moyoyontijtoya ica yoyomitl tlen lino huan quiilhui: “Xiya huan xicalaqui inintzala nopa ruedas tlen momalacachohuaj tlatzintla nopa querubines huan xijcui ica moma se quentzi tlicoli tlen xahuantoc tlen eltoc tlatlajco nopa querubín elhuicac ehuani. Huan xiquijtzelo nopa tlicoli ipan nopa altepetl.” Huan quema noja nijtlachiliyaya, nopa tlacatl calajqui huan quichijqui queja TOTECO quinahuatijtoya.
3Huan quema calajqui nopa tlacatl, nopa querubines moquetztoyaj ica tlani ipan nopa tiopamitl huan itlatlanex TOTECO quitemitiyaya nopa tlamapamitl tlen eltoc tiopan calijtic.
4Huajca itlatlanex TOTECO motlalanqui tlen inintzonatipa nopa querubines huan motlalito itzonpac nopa tiopamitl ipuerta. Huan queja nopa, nopa tiopamitl temic ica nopa mixtli tlen itlatlanex huan nojquiya nopa tlamapamitl tlen nopa tiopamitl tlahuiyaya ica itlatlanex TOTECO.
5Huan quema nopa querubines quioliniyayaj inieltlapal, caquistiyaya hasta campa nopa tlamapamitl tlen mocahua icalixpa tiopamitl. Huan caquistiyaya queja itos Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli camatiyaya.
6Quema TOTECO quinahuati nopa tlacatl tlen moyoyontijtoya ica lino yoyomitl ma yohui inintzala nopa querubines huan ma quicui nopa tlicoli tlen eltoc campa nopa ruedas, nopa tlacatl yajqui huan moquetzato nechca se tlen nopa ruedas.
7Huan sesen tlen nopa querubines quipixtoya se tlamantli queja elisquía ima itzintla ieltlapal. Huan se tlen nopa querubines quixitlajqui ima huan quicuic se quentzi tlicoli xahuantoc tlen eltoya tlatlajco yajuanti huan quitenqui ipan ima nopa tlacatl tlen moyoyontijtoya ica lino yoyomitl. Huan yajaya quicuic huan yajqui.
9Huan sesen nopa nahui querubines quipixqui se rueda inechca huan nopa ruedas petlaniyaya queja nopa yejyectzi tetl crisólito.
10Huan nochi nopa nahui ruedas tlen eltoyaj nechca nopa nahui querubines nesiyayaj san se. Nesiyaya queja sesen nopa ruedas quipiyayaya seyoc rueda ica iijtic tlen quicruzmacatoya.
11Nopa querubines hueliyayaj yohuij ica iniarraves, ininnejmatl, iniica o iniixpa huan ax monequiyaya moicancuepase para yase ipan sejcoyoc pampa nochipa yohuiyayaj iixmelac se ixayac.
12Huan nochi nopa querubines huan nopa ruedas quinpiyayayaj iixtiyolhua campa hueli. Nopa querubines quinpixque ixtiyoli campa hueli ipan inintlacayo, ipan inincuitlapa, ipan iniicxi, ipan ininma huan ipan inieltlapal.
13Huan nijcajqui para nopa ruedas quintocaxtíaj “Ruedas tlen Momalacachohuaj Chicahuac.”
14Huan sesen querubín quipiyayaya nahui ixayac. Tlen achtohui eliyaya se toro 10:14 O querubín ixayac. ixayac, nopa ompa eliyaya queja se tlacatl ixayac, nopa expa eliyaya queja se león ixayac huan nopa najpa eliyaya queja se cuajtli ixayac.
15Huan teipa nopa querubines motlalanque. Ni querubines eliyayaj nopa nahui tlen yoltoque tlen niquinitac achtohuiya nechca nopa atemitl Quebar.
16Huan quema nopa querubines quitlalanque inieltlapal para yase ajacatipa, nopa ruedas tlen mocajque ininnechca nojquiya motlalanque huan yajque ininhuaya. Huan nopa ruedas ax quema mohuejcatlalijque tlen yajuanti tlen yoltoque. Nochipa nejnemiyayaj san sejco.
17Huan quema nopa querubines moquetzque, nopa ruedas nojquiya moquetzque pampa inintonaltzitzi nopa querubines itztoyaj ipan nopa ruedas.
18Huan teipa itlatlanex TOTECO motlalanqui tlen campa ipuerta nopa tiopamitl huan yajqui motlalito inintzonatipa nopa querubines.
19Huan quema noja nijtlachilijtoya, nopa querubines patlantejque ininhuaya nopa ruedas huan moquetzatoj campa nopa puerta tlen mocahua ica campa quisa tonati ipan itiopa TOTECO. Huan itlatlanex Toteco Dios yajaya tlen toTeco tiisraelitame, motlalijtoya inintzonatipa.

20Ni nahui tlamantli tlen yoltoque huan tlen eltlapalejque eliyayaj yajuanti tlen achtohuiya niquinitac itzintla Toteco Dios tlen toTeco tiisraelitame nechca atemitl Quebar. Huajca niquinixmatqui para eliyayaj querubines.
21Sesen tlen yajuanti quipiyayaya nahui ixayac, huan nahui ieltlapal huan se tlamantli itzontla ieltlapal tlen nesiyaya queja ima se tlacatl.
22Huan ininxayac eliyaya ihuical ica nopa nahui tlen niquinitac nechca atemitl Quebar. Huan yajuanti yohuiyayaj san xitlahuac iniixmelac ica iniixpa.