Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samtang nagtan-aw ako sa daw atop nga anaa sa ibabaw sa mga ulo sa mga kerubin; adunay mitungha ibabaw kanila nga daw sama sa usa ka safiro nga susama sa trono.
2Unya nakigsulti si Yahweh sa tawo nga nagbisti ug lino ug miingon, “Adto taliwala sa mga ligid ilalom sa mga kerubin, ug pun-a sa mga nagbaga nga uling ang duha nimo ka mga kamot gikan sa taliwala sa mga kerubin ug ikatag kini sa siyudad.” Unya misulod ang tawo samtang nagtan-aw ako.
3Nagbarog ang mga kerubin sa tuong bahin sa balay sa dihang misulod ang tawo, ug napuno sa panganod ang kinasulorang hawanan.
4Mikayab ang himaya ni Yahweh gikan sa kerubin ug mibarog ibabaw sa pultahan sa balay. Napuno niini ang balay sa panganod, ug napuno sa kahayag sa himaya ni Yahweh ang hawanan.
5Nadungog ang tingog sa mga pako sa kerubin hangtod sa gawas nga hawanan, sama sa tingog sa labing Gamhanang Dios sa dihang misulti siya.
6Nahitabo kini, sa dihang gimandoan sa Dios ang tawo nga nagbisti ug lino ug miingon, “Pagkuha ug baga gikan sa taliwala sa mga ligid nga anaa sa taliwala sa mga kerubin,” misulod ang tawo ug mibarog tapad sa ligid.
7Gikab-ot sa usa ka kerubin ang baga nga anaa taliwala sa mga kerubin, ug giisa ug gibutang kini ngadto sa mga kamot sa tawo nga nagbisti ug lino. Gikuha kini sa tawo ug mibalik.
8Nakita ko sa mga kerubin ang daw kamot sa tawo nga anaa sa ilalom sa ilang mga pako.
9Busa mitan-aw ako, ug tan-awa! Adunay upat ka mga ligid sa tapad sa mga kerubin—usa ka ligid tapad sa matag kerubin—ug sama sa beril nga bato ang hulagway sa mga ligid.
10Managsama ang hulagway niining upat ka mga ligid, sama sa ligid nga mitagbo sa lain pang ligid.
11Kung milihok sila, mosunod sila sa bisan asa sa upat ka dapit ug dili mosaylo sa bisan asang dapit. Hinuon, bisan asa moatubang ang ulo, gisunod nila kini. Wala sila misaylo sa bisan asang dapit samtang nagpadulong sila.
12Ang tibuok nilang lawas—lakip ang ilang mga likod, ilang mga kamot ug ilang mga pako—nalukop sa mga mata, ug nalukop usab sa mga mata ang palibot sa upat ka mga ligid.
13Samtang naminaw ako, gitawag ang mga ligid nga, “Nagatuyok.”
14Adunay upat ka mga panagway ang matag usa kanila; ang unang panagway mao ang panagway sa usa ka kerubin, ang ikaduhang panagway mao ang panagway sa usa ka tawo, ang ikatulo mao ang panagway sa liyon, ug ang ikaupat mao ang panagway sa agila.
15Unya mikayab ang mga kerubin—mao kini ang mga buhing binuhat nga akong nakita daplin sa Chebar Canal.
16Sa dihang milihok ang mga kerubin, moadto usab ang mga ligid sa tapad niini, ug sa dihang ibukhad sa mga kerubin ang ilang mga pako aron molupad gikan sa yuta, dili moliko ang mga ligid. Nagpabilin gihapon kini sa ilang tapad.
17Sa dihang mobarog ang mga kerubin, mobarog usab ang mga ligid, ug sa dihang mokayab sila, mokayab usab ang mga ligid uban kanila, tungod kay anaa sa mga ligid ang espiritu sa buhing binuhat.
18Unya migawas gikan sa ibabaw sa pultahan sa balay ang himaya ni Yahweh ug mibarog ibabaw sa mga kerubin.

19Sa akong atubangan gibukhad sa mga kerubin ang ilang mga pako ug mikayab gikan sa yuta sa dihang migawas sila, ug gibuhat usab kini sa mga ligid nga anaa sa ilang tapad. Mibarog sila sa sidlakan nga bahin sa pultahan sa balay ni Yahweh, ug mikunsad kanila ang himaya sa Dios sa Israel gikan sa kahitas-an.
20Mao kini ang mga buhing binuhat nga akong nakita ilalom sa Dios sa Israel kilid sa Chebar Canal, busa nakahibalo ako nga sila mga kerubin!
21Adunay upat ka mga panagway ug upat ka mga pako ang matag-usa kanila,
22ug nahisama ang ilang mga panagway sa mga panagway nga akong nakita sa panan-awon didto sa Chebar Canal, ug milakaw dayon ang matag-usa kanila.