Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na ba:loba, esalebe liligi ilia dialuma gado amo wagebei diasu figisu agoane dialebe, amoga gadodili fisu igi ida:iwane gala amoga hamoi dialebe ba:i.
2Gode da ahea:iai abula ga:i dunuma amane sia:i, “Di emo sisiga:i gilisi amo dibidi asili, lalu oso loboga gasa:le gaguma. Amalu, moilai bai bagadedi afagogolesima. Na da ea ahoabe ba:i.
3E da ganodini golili daloba, esalebe liligi ilia da Debolo diasu gadili (north) la:dili lelebe ba:i. Ganodini gagoi gaga:i sogebi amo da mu mobiga dedeboi dagoi ba:i.
4Hina Gode Ea nenemegi hadigi, esalebe liligi amo da:iya dialebe, amo da heda:le, Debolo logo holeiga aligila asi. Amalalu, mu mobi da Debolo diasu nabalesi, amola ganodini gagoi gaga:i sogebi da nenegala:i dialebe ba:i.
5Esalebe liligi ilia ougia ga:, amo hamega gadili lefulubi dunu huluane ilia da nabi. Amo ga: da Gode Bagadedafa Ea Sia: defele nabi.
6Hina Gode da ahea:iai abula ga:i dunu amoma lalu oso, amo esalebe liligi hagudu emo sisiga:i dibidi dialebe dama:ne sia:beba:le, e da golili sa:ili, emo sisiga:i afae amoga dafulili lelu.
7Esalebe liligi afae da ea lobo, emo sisiga:i adoba lalu amo ganodini sanasili, lalu oso gasa:le, ahea:iai abula ga:i dunu ea lobo da:iya ligisi. Amo dunu da amo lale, gaguli asi.
8Na ba:loba, esalebe liligi afae afae da ilia ougia hagududi, dunu lobo agoai diafulubi ba:i.
9Na da esalebe liligi biyaduyale gala ba:laloba, na da emo sisiga:i biyaduyale gala, amo afae afae da ili galu dafulili osoboga digila sa:i bai. Emo sisiga:i da defele agoai ba:i. Ilia afae afae ea hadigi da igi ida:iwane agoane ba:i. Amola amo sisiga:i emo afae afae amo ganodini emo sisiga:i eno bulufalegele dialebe ba:i. Amaiba:le, amo emo sisiga:i da la:dila la:dilale ahoasu dawa:i galu. Esalebe liligi ilia da:i hodo (baligi amola lobo amola ougia amola huluane) amola emo sisiga:i fe amoga si bagohame dedeboi dagoi ba:i. (Amo emo sisiga:i da na musa: esala ba:su ganodini ba:i defele ba:i.) Na da sia:be amane nabi, “Emo sisiga:i da sisiga:le ahoabe.” Amola amo esalebe liligi ilia odagi biyaduyale da hisu hisu ba:i. Midadini da dunu odagi agoane ba:i. Lobodafadili, da laione wa:me ea odagi agoai ba:i. Lobo fofadini da bulamagau gawali ea odagi agoai ba:i. Amola baligidi da buhiba ea odagi agoai ba:i. (Amo esalebe liligi da na musa: esala ba:su Giba Hano gadenene ba:i, amo defele ba:i.) Esalebe liligi da ahoanoba, emo sisiga:i amola da gilisili ahoanebe ba:i. Amola esalebe liligi da gado heda:loba, emo sisiga:i amola da gilisili heda:su. Esalebe liligi da ilia hanaiga ahoasu amola ilia hamobe defele emo sisiga:i da hamosu. Bai esalebe liligi da emo sisiga:i genonesisu. Amaiba:le, esalebe liligi da ahoanoba, o yolesilaloba, o gado heda:loba, emo sisiga:i da galu defele hamosu.
18Amalalu, Hina Gode Ea hadigi nenemegi da Debolo Diasu logo holei yolesili, amo esalebe liligi ilia esaloba amo gado gasi heda:i.
19Na da ba:loba, ilia da ougia dalegagili gale, osoboga gudunini hagili heda:i, amola emo sisiga:i amola gilisili heda:i. Ilia da Debolo diasu logo ga:i amo gusudili amogai aligisi, amola hadigi nenemegi da ilima digagala:i gadodili dialu.
20Na ba:loba, amo esalebe liligi da na musa: ilia Giba Hano bega: Isala:ili Gode Ea hadigi haguduga ba:i dagoi, dawa:i.
21Ilia afae afae da odagi biyaduyale gala amola ougia biyaduyale gala amola ilia ougia afae afae hagudu da dunu lobo agoai ba:i.
22Ilia odagi da odagi na da musa: Giba Hano bega: ba:i, amo defeledafawane ba:i. Ilia afae afae da midadinimusu fawane afia:i.