Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ nní nwúó nkɛ́yɑ̀ n sòò yɑ̀ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò ntiwɛtì kɛ ɑ̃nkɛ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀, kɛ dò nditɑ̃́sɑ̀ɑ̀rì bɛ̀ tu dì sɑ̀fíì kɛ̀ dɛ cómmɛ̀ dò ndikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ onìtì wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ dùɔ̀kɛnɛ̀ tì mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ dɔ̀: Kɔtɛ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ tɛ borɛ̀, kɛ́koutɛ́nɛ̀ ɑ nɔu yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nkɛ́yɑɑtɛ́ dihɛì. Kòo kétɛ́ kɛ̀ nní nhò wùó.
3Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bo Kuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑkù yoú kɛ̀ diwɛtirìi píɛ ntɛ miɛkɛ kó kudɑ̀nkù.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi ítɛ́ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀ kɛ́kɔtɛ ku bòrì borɛ̀, kɛ̀ diwɛtirìi píɛ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì kó kuwennikuu píɛ ntɛ dɑ̀nkù kɛ́ndò kuhɑ̃ɑ̃wenniku.
5Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ fìɛ̀ti nɑmpú, bɛ̀ɛ̀ bo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku kɛ̀ bɛ̀ yo. Kɛ̀ dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ dònnɛ̀ muwɛ̃rímú yiɛ̀ nKuyie nkɔ̃mɛ.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ onìtì wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ dɔ̀ wèe kɔtɛ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ miɛkɛ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ cuokɛ̀ kɛ́dɛitɛní muhɑ̃ɑ̃́, kòò kɔtɛ kɛ́ncómmú tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃̀tirì tɑkɛ́.
7Kòo ĩ́nkɛ̀mbɑ̀rì mɔùu youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù do bo bɛ cuokɛ̀ nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ́yɛ̃tɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nkɛ́ɑ̃nnɛ́ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì yiɛ̀ nnɔu miɛkɛ, kòo yɛ̀ cɔutɛ́ kɛ́yɛ̀.
8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ mɑtɛ̀ɛ yɛ̀nní bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ fìɛ̀ti fɔ̃̀ kɛ dònnɛ̀ tɛnitinɔ̀ùtɛ̀.
9Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ̀ yɛ̀ còḿmú bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ tɑkɛ́, dicɛ̃̀ɛ̃̀tirì dìmɑ́ɑ̀, bɑ́ wè borɛ̀, kɛ miɛti kɛ dò nyɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ kìdìsòdítì.
10Kɛ dò nyɛtɔbɛ̀ yɛmɔu, kɛ wɛ̃ nkɛ sɛu yɛtɔbɛ̀ miɛkɛ.
11Kɛ totɛ́ yɛ bíɛ́kɛ̀ yɛ bíɛ́kɛ̀ tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀ kɛ́nkérí kɛ wetí yɛ ììkɛ̀ bɑ́ yɛ̀ í wɛ̃kii.
12Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kɔ̃̀ntì timɔu bɛ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ bɛ nɔu nɛ̀ bɛ fìɛ̀ti, bɛ kɔ̃̀ntì timɔu kɛ̀ tì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ pĩnti kɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ mɛ ndò.
13Kɛ̀ n keè bɛ̀ yumɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ kɛ dɔ̀: Fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀.
14Bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɛmbɛ bɑ́ wè kòò mɔ̀kɛ kɛyììkɛ̀ kɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ kɛketikɛ̀ dònnɛ̀ oĩ́nkɛ̀mbɑ̀rì kɔkɛ, kɛ̀ kɛdɛ́ríkɛ̀ dònnɛ̀ kɛnitikɔkɛ, kɛ̀ kɛtɑ̃ɑ̃́nkɛ̀ dònnɛ̀ kɛcirícìrìkɔkɛ kɛ̀ kɛnɑɑnkɛ̀ dò nkɛtúkɔkɛ.
15Kɛ̀ dɛ kó bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ɛ ítɛ́, kɛ̀ nní nsɔ̃́ ndɛkpɑ́kpɛrɛ n sòò yɑ̀ dɛ̀ ndɛ kukó nKebɑɑ kó mɛpɛɛ́mmɛ̀.
16Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kétɛ́, yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ɛ kétɛ́ bɛ píìtì, kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ntɛ bɛ fɛ̀tì kɛ yòutɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ múnkɛɛ bɛ̀ nɛinɛ̀ kɛ́ítɛ́ní.
17Kɛ̀ bɛ̀ còḿmú yɛ̀ɛ cómmú, kɛ̀ bɛ̀ ìtɛ́ yɛ̀ɛ ítɛ́, kɛ yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bo bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀, mɛɛ̀ bomɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀.
18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi ítɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì kɛ́kɔtɛ kɛ́cómmú bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀.

19Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ɛ youtɛ bɛ fìɛ̀ti kɛ́hɑ̃ɑ̃tɛnní kɛtenkɛ̀, kɛ̀ nní mbɛ̀ wùó nkɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ bɛ̀ nɛínɛ̀ kɛ cómmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù kó tikpetì bo bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀.
20Dɛkpɑ́kpɛrɛ n sòò yɑ̀ dɛ̀ ndɛ kukó nKebɑɑ pɛɛ́mmɛ̀, kɛ̀ m bɑntɛ́ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛmbɛ kɛ̀ bɛ̀ tɔ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
21Kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ bɑ́ wè kɛyììkɛ̀ kɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ ifìɛ̀ti ìnɑ̀ɑ̀, bɛ fìɛ̀ti fɔ̃̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ bo kɛ dò nsinitinɔu.
22Kɛ̀ bɛ ììkɛ̀ dònnɛ̀ n sòò yɑ̀ dɛ̀ kukó nKebɑɑ mpɛɛ́mmɛ̀ dɛ kɔkɛ, bɑ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kèrí dɛ̀ ììkɛ̀ co kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.