Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dutun te edtengteng a, duen neehè ku he henduen be te pinuuwà te kedhadì he vatu he sepiru ziyà te zivavew te tambun he kristal he ziyà te zivavew te ulu zuen te menge kirubin.
2Migkeǥiyan te Nengazen sikan is etew he mibivisti te linu te, “Hendiyè ka te teliwazà keniyan te egketileng he menge ligid dizalem te menge kirubin, ne akup ka te menge vaǥa ne isimburè nu keniyan te inged.” Ne neehè ku he midseled sikandin.
3Midhitindeg sikan is menge kirubin diyà te egkezivavà he kilid duen te valey te Nengazen hein midhendiyà sikan is etew, ne zuen gapun he mid-eneb duen te lama te valey te Nengazen.
4Ne mid-awà is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen puun duen te menge kirubin ne midhalin diyà te ǥemawan te valey te Nengazen. Neeneb te ǥapun haazà is baley te Nengazen, ne mibmerayag sikan is lama te kerayag te mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen.
5Is rekubkub te menge pakpak duen te menge kirubin egkezineg minsan diyà te ǥawas duen te lama, iring heini te laǥeng te Mekeǥeǥehem he Megbevayà emun egkaǥi.
6Hein midsuǥù te Nengazen sikan is etew he mibivisti te linu he megkuwa te vaǥa ziyà te teliwazà te menge egketileng he menge ligid he ziyà te zizalem te menge kirubin, midhendiyà sikandin ne midhitindeg diyà te avey te sevaha he ligid.
7Ne is sevaha zuen te menge kirubin migkuwa te vaǥa zuen te hapuy ne induwal zin duen te etew he mibivisti te linu. Ne midawat duen te etew ne migawas.
8Diyà te zizalem te menge pakpak dutun te kirubin duen egkeehè ta he henduen be te velad te etew.
9Duen daan neehè ku he heepat he ligid, is sevaha ziyà te avey te kada kirubin. Ed-ilak-ilak heini iring te vatu he krisulitu,
10ne neked-iring is kegkeveeli kayi. Is kada ligid ne zuen pa sevaha he ligid din he nekebelevaǥà,
11umbe ebpekehendiyà heini wey haazà is menge kirubin te minsan hendei renged he kenè en kinahanglan he ebelikùkù etawa eberiyung.
12Is tivuuk he lawa zutun te menge kirubin, ragkes en is peka zan, belad dan, pakpak dan neeneb te menge mata, ne iring din ded daan sikan is menge ligid.
13Ne nezineg ku he migngezanan heini te, “egketileng he menge ligid.”
14Is kada kirubin, duen din heepat he vuked. Is dagwey te egkehuna dagwey te kirubin, ne is dagwey te ikezuwa dagwey te etew, ne is dagwey te iketelu dagwey te erimaung, ne is ikeepat dagwey te kulaǥu.
15Ne wazà meketanà diyà te tanà haazà is menge kirubin. Iyan heini sikandan kes uuyag he menge linimbag he neehè ku ziyà te Wahig he Kebar.
16Ke hendei ebayà haazà is menge kirubin, ne zutun daan ebayà haazà is menge ligid, emun edlayang sikandan ebpekelapik daan haazà is menge ligid.
17Emun ebpundu sikandan, ebpundu zaan haazà is menge ligid, ne emun ebpezivavew zan, ebpezivavew zaan haazà is menge ligid, su is mulin-ulin dan ne zutun te menge ligid.
18Ne sikan is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen mid-awà duen te ǥemawan te valey te Nengazen ne midhalin diyà te zivavew zuen te menge kirubin.

19Ne zutun te edtengteng a, midlayang haazà is menge kirubin, duma zuen te menge ligid. Ne midteren dan diyà te ǥemawan he zapit te edsilaan duen te valey te Nengazen, ne sikan is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Megbevayà te Israel ne ziyà te zivavew zan.
20Iyan heini sikan is uuyag he menge linimbag he neehè ku ziyà te dizalem te Megbevayà te Israel hein diyà a te Wahig he Kebar. Ne netuenan ku he menge kirubin sikandan.
21Is kada sevaha kandan, duen din heepat he vuked wey heepat he pakpak, ne ziyà te zizalem te menge pakpak dan duen henduen be te velad te etew.
22Is paras dan iring te zagwey zuen te uuyag he menge linimbag he neehè ku ziyà te Wahig he Kebar. Is kada sevaha kandan edhipanew he kenè en ebpenlililingey.