Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taani xeelliyo wode sampperiyaa giyo inqquwaappe oosettida kawotaa araatai kiruubetu huuphiyaappe bolla baggaara de7iya salo gufantto milatiyaagan de7iyaagaa be7aas.
2Liinuwaa maayida bitaniyaa GODAI hagaadan yaagiis; “Kiruubetuppe garssa baggaara irzzotu giddoora kanttada ba; baada hegaappe xiixinttaa bonqquwaa ne kushiyan kophpheta ekkada, katamaa bolli laala” yaagiis. Yaagin taani xeellishin, tamaa ekkanau geliis.
3Bitanee soo geliyo wode, kiruubeti Beeta Maqidasiyaappe tohossa baggaara eqqidosona; giddo dabaabaakka shaarai kumiis.
4GODAA bonchchoi kiruubetu bollappe denddidi, Beeta Maqidasiyaa pengge biis. SHaarai Beeta Maqidasiyaa kumiis; dabaabaikka GODAA bonchchuwaa phoolettan kumiis.
5Kiruubetu qefiyaa giirettai Ubbaa Haariya GODAA cenggurssaadan, kare dabaaban siyettees.
6Liinuwaa maayida bitaniyaa GODAI, “Kiruubetu garssa bagga irzzotu giddoppe tamaa ekka” yaagidi azazin, i gelidi issi irzzuwaa miyyiyan eqqiis.
7Kiruubetuppe issoi bantta giddon de7iya tamaakko ba kushiyaa yeddidi, appe guuttaa ekkidi, liinuwaa maayida bitaniyaa kushiyan wottin, ikka ekkidi kiyiis.
8Kiruubetu qefiyaappe garssa baggaara asa kushe milatiyaagee de7ees.
9Taani xeelliyo wode, kiruubetu miyyessan oiddu irzzoti de7oosona; issi issi kiruubiyaa miyyiyan issi issi irzzoi de7iyaagaa be7aas; he irzzoti inqquwaadan phooloosona.
10Eti oiddaikka issoi issuwaa malatoosona; issi irzzoi naa77u irzzo gididi merettiis; merettidi issoi issuwaa giddoora kantti uttiis.
11Kiruubeti biyo wode, oiddu baggaukka yaanne haanne simmennan boosona; issi irzzoi biido geeduwaa hankko irzzoti yaanne haanne simmennan tollu giidi boosona.
12Eta kumetta bollan, hegeenne eta zokkuwan, eta kushiyan, eta qefiyaaninne eta oiddu irzzotun xeelliya aifee kumiis.
13Taani siyishin, irzzoti Bichchaariya Irzzota geetetti xeegettidosona.
14Issi issi kiruubiyau oiddu som77oi de7ees. Issi som77oi kiruubiyaa som77uwaa, naa77anttoi asa som77uwaa, heezzanttoi gaammuwaa som77uwaanne, oiddanttoi argganttaa som77uwaa.
15Hegaappe guyyiyan, kiruubeti pude denddidosona. Hageeti taani Kabaara SHaafaa matan be7ido paxa de7iya meretata.
16Qassi kiruubeti biyo wode, eta miyyessan de7iya irzzotikka bululoosona; qassi kiruubeti biittaappe pude denddanau bantta qefiyaa micciyo wodekka irzzoti eta miyyiyaappe shaahettokkona.
17Eti eqqiyo wode, irzzotikka eqqoosona; qassi eti biittaappe pude denddiyo wode, etikka denddoosona. Hegeekka paxa de7iya meretatu ayyaanati etan de7iyo gishshaassa.
18Hegaappe guyyiyan, GODAA bonchchoi Beeta Maqidasiyaa penggeppe denddidi, kiruubetuppe bolla baggan eqqiis.

19Taani xeellishin, kiruubeti bantta qefiyaa miccidi, irzzotuurakka issippe biittaappe pude denddidosona. Eti GODAA Beeta Maqidasiyau arshsho bagga penggiyaara eqqidosona; Israa7eela Xoossaa bonchchoikka etappe bolla baggaara de7ees.
20Hageeti Kabaara SHaafan taani Israa7eela Xoossaappe garssa baggaara be7ido paxa de7iya meretata; qassi eti kiruubeta gidiyoogaa taani eraas.
21Etau ubbaukka oiddu oiddu som77otinne, oiddu oiddu qefeti de7oosona; eta qefetuppe garssa baggaara asa kushe milatiyaagee de7ees.
22Eta som77oti Kabaara SHaafaa matan taani be7ido som77ota milatoosona. Eti ubbaikka tollu giidi, sinttau boosona.