Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaura Tayta Diosga shucucuy wayrapita Jobta nimuran:
2«¿Pitaj gamga canqui yarpashäcunata manacajman churanayquipaj, mana tantiyashayquicunata rimanayquipäga?
3Canan mä rasunpa runano camaricuy. Cananmi willamanqui llapan tapushäcunata:
4¿Maychötaj caycarayqui cay pachata camashä öra? ¡Mä nimay, rasunpa yachaj cashpayquega!
5Gam ¿musyanquichu ima tamäñu cay pacha cananpaj pï nishantapis? ¿Musyanquichu pï curdilta chutashantapis?
6Munduga ¿ima janancunachötaj tacyaraycan? ¿Pitaj churaran juc rumita chayta tuncaränanpaj
7pacha yur'gaycaptin shanariypa shanarir goyllarcuna cantaycaptin, syëlucho sirbimajcuna fiyupa cushicurcaycaptin?
8«Allpa chaupinpita lamar yacu pashtamuptin ¿pitaj churasha puncucunata chay uchcuta chapananpaj?
9Nogami camacächishcä pucutay cay pachapa röpanno cananpaj, yanamaraycaj pucutaytapis churapashcä inchananpaj.
10Nogami señalapashcä lamar maycamalla chayananpäpis. Yacu llojshimunan puncuntapis lläbiwan lläbircushcä.
11Nircur nishcä: ‹Caycamallami chayamunqui. Caypita mastaga mananami wichanquipänachu. Wayra apamushuptiqui bötiypa-bötishayquipis cayllachömi quëdanqui.›
12«¿Imayllaga gam mandashcanquichu pacha yur'gämur waränanpaj?
13¿Mandashcanquichu intëru allpa jananpa pacha achicyänanpaj, chaynöpana fiyu runacunapis gueshpir pacacunanpaj?
14Chauraga jircacuna imano cashanpis musyacämun. Nircur culurnincunapis röpa-jinaraj ricacämun.
15Chaura fiyucunaga mayman pacacuytapis mananami camäpacunnachu. Mana allicunata ruraytapis manana puydinnachu.
16«¿Gam yaycushcanquichu pacha rurin uchcuman? Chayno ¿ricashcanquichu lamar yacu maypita pashtaycämushantapis?
17¿Tarishcanquichu wañojcuna chayashan pachata? ¿Ricashcanquichu wañuyman chayana manchacuypaj puncu maycho caycashantapis?
18¿Musyanquichu mundu ima tamäñu caycashantapis? Rasunpa musyaj cashpayquega mä nimay ari.

19«¿Mayninpitataj näni llojshiycan achicyajman chayanapaj? ¿Maychötaj chay achicyäga caycan?
20¿Gam musyanquichu chaycunata juc cuchuncama imanöpa chayachiytapis, nircur cashganman yapay cutichimuytapis?
21Gamga achca watayojna canquipis. Chaycunataga llapantapis musyaycanquichari. Chay örapäga maynachari yurisha caycarayqui.
22«¿Gam chayashcanquichu rashtawan runtu churaräcunan cajman?
23Chaytaga churaraycächë llaquicuy captin, pillyacuna captin, guërracuna captin cachamunäpämi.
24¿Imanöpataj achicyayga mashtacan? ¿Imanötaj intëru mundupa mashtacan urapita shamoj wayra?
25¿Pitaj juc pachallapa fiyupa tamyananpaj uchcuta quichapan? ¿Pitaj löcu tamyata tamyachimun rejsisha pachallaman,
26pipis mana tiyashan jircacunallapa, chunyajllapa,
27fiyupa chaquisha caycaj jircacunata pargunanpaj, chaypita guewa wiñamunanpäga?
28Tamyapawan shullaypaga ¿pitaj taytan?
29Gasapapawan yacu tintishapaga ¿pitaj maman?
30¿Pitaj yacuta tintichir ticrachin rumimannöraj? ¿Pitaj lamarpa janancunatapis tintichin?
31«¿Gamchu shuntacasha caycächinqui ‹Pléyades› jutiyoj goyllarcunata, ‹Orión› jutiyoj goyllarcunatapis shuyni-cama?
32¿Gamchu pacha waray yagamoj warajta llojshichimunqui? ¿Gamchu pusharanqui ‹Osa Mayor› y ‹Osa Menor› goyllarcunata?
33¿Gam musyanquichu janaj pachapa imano laynin cashantapis? ¿Gamchu ninqui chay laycuna nishanno cay pachachöpis rurananpaj?
34¿Pucutaycunata mandanquimanchu gamman tamyachimunanpaj?
35Räyu mayninmanpis chayananpaj niptiqui ¿gamta wiyashunquichu ‹Caychömi caycä gam nimashayquita ruranäpaj› nir?
36¿Pitaj äbicunata yachayta gosha timpu imano cashantapis musyananpaj? ¿Pitaj yachayta gosha pacha waränanpäna gällu tantiyananpaj?

37¿Pitaj sumaj yachaj caycan ayca pucutay cashantapis musyananpaj? ¿Pitaj syëlucho caycaj ishtanquicunata cacharaycamunman tamyamunanpaj,
38chaynöpana ñuchu allpa mituman ticracurir curpacunaman ruracänanpaj?
39«¿Gamchu aychata ashinqui maman liyuncunapaj? ¿Liyuncuna yargaycaj
40pacacunancho jitarpaycajta, shatacunacho llupurpaycajta sacsachinquichuraj?
41¿Pitaj micuyta tarichin cuervo äbicunapa wawancuna micuyta ashir purishan öra, fiyupa yargaypita gaparpashpan mañacamashan öra?