Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nayi, Alatala yi Yuba yabi wuluwulu gbeeni, a naxa,
2“Nde i tan na naxan n ma fe ragidixine yidimima a xaxilitareya falane xɔn?
3Keli, i yitɔn alo xɛmɛ wɛkilɛxina, n xa i maxɔdin, i yi n yabi.”
4“I yi minɛn yi n to yi bɔxɔn bɛtɛn sama? A yɛba n xa, xa i ɲɔndin kolon.
5Nde dunuɲa danne sa, i na kolon ba? Nde lutini bandun a yi a maliga?
6Bɔxɔ xɔnna bɛtɛn saxi nanse fari? Nde a tongon gɛmɛn dɔxi,
7xɔtɔn ma sarene to yi bɛtine bama, Alaa malekane to yi gbelegbelema sɛwani?”
8“Nde fɔxɔ igen balanxi alogo a xa a raxara a dɔxɔdeni, a to yi minima a dadeni?
9N yi kundaan findi a dugin na, n yi kunda fɔrɛn findi a mafilin dugin na,
10n nan n ma sariyan sa a ma, n yi a danne sa, n to yi dɛɛne nun balan seene sama a ma.
11N yi a fala fɔxɔ igen xa, n naxa, ‘I fama nɛn han be, i nama dangu be ra. I mɔrɔn gbeene danma be nin yati.’ ”
12“I bata yamarin fi xɔtɔnna ma i ya siimayani ba, hali sanɲa ma keden pe? I bata a miniden yita subaxan na ba,
13alogo a xa bɔxɔn suxu a danne ma, a yi a yimaxa, a yi ɲaxudene kedi?
14Sogen na te, a yi bɔxɔni yalan, a yigbɛ alo yii fɔxɔn bɛndɛni, a kɛnɛnna yi so dunuɲa xun na alo dugina.
15Koni, ɲaxudene kumama nɛn e waxatin na, e sɛnbɛn yi kala.”
16“I bata siga ba han fɔxɔ igen xunna? I bata i masiga ti fɔxɔ igen tilinna ma?
17Laxira so dɛɛne yita nɛn i ra ba? I sayaan so dɛɛne to nɛn ba?”
18“I bɔxɔna gboon yatɛn kolon ba? A fala n xa, xa i na feene birin kolon.

19I kɛnɛnna dɔxɔden kolon? I a kolon dimin konna dɛnaxan yi?
20I nɔɛ e bɛ e yirene yi? I e konna kiraan bayen kolon?
21I lan i yi a kolon, to mi i tan naxan da.”
22“I bata siga han ige xundin namaran dɛnaxan yi ba? I bata balabalan kɛsɛne ramaradene to ba?
23N ne dɔxi gbalon waxatine nan yɛɛ ra, e nun sɔnxɔ nun yɛngɛ lɔxɔne.
24I a kolon ba kɛnɛnna minin kiraan naxan xɔn? I a kolon ba sogetede foyen kelima dɛnaxan yi?”
25“Nde kiraan nabaxi tule igen xa? Nde kiraan yitaxi kuye sarinna ra?
26Nde tulen nafama bɔxɔn fari muxu yo mi dɛnaxan yi, e nun tonbonni muxe mi dɔxi dɛnaxan yi?
27Nde igen nafama yire xarene ma, alogo sɛxɛn xa sabati?”
28“Tulen fafe na ba? Nde xiila barixi?
29Ige xundina nga na ba? Nde xunbenla barixi?
30Igen xɔdɔxɔma alo gɛmɛna, ige xundin yi sa fufaan xun ma.”
31“Nde nɔɛ sare kuru Dii Tɛmɛ Soloferene yɔlɔnxɔnna tugunɲɛ? I tan nɔɛ sare kuru Donsona lutin fulunɲɛ ba?
32I nɔɛ sare kurune raminɛ e waxatini ba, i yi sare kuru Kanko Gbeen nun a diine rasiga ti?
33I a kolon ba yanban seene koreni sigama sariyan naxanye ma? I tan nan yanban seene sɛnbɛn nawalima bɔxɔn ma ba?”
34“I xuiin tɛ han kundane ma kore xɔnna ma ba, i yi e yamari a tulen xa fa i ma?
35I tan nan kuye sarinne rasigama ba, e yi a fala i xa, e naxa, ‘Nxu tan ni i ra?’
36Nde fekolonna saxi muxun bɔɲɛni? Nde xaxilimayaan fixi a ma?

37Nde nɔɛ kundaan yatɛ a xaxilimayaan xɔn? Nde nɔɛ ige sa seene xun sinɲɛ kore,
38gbangbanna yi findi boron na, bɔxɔn kobelene yi dɔxɔ e bode ra?”
39“I tan nan donseen soma yata gilɛn yii ba? I tan nan kamɛn bama yata sɛnbɛmane ma ba,
40e nɛma sa e yinla kui, hanma e nɛma luxunxi subene yɛɛ ra?
41Nde donseen soma xaxaan yii, a diine na e xuini te Ala ma, a na siga na xun xɔn donse fendeni?”