Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, GODAI gotiyaa giddoppe Iyyoobassi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Eri bainna haasayan ta zoriyaa tashsha7issiyaagee i hagee oonee?
3Ane neeni asadan ne xeessaa gixxa denddada, taani oichchiyoogaa taayyo oda.
4“Taani sa7aa medhdhiyo wode, neeni awan de7ai? Ane neeyyo akeekai de7ikko, taayyo yoota.
5Ha sa7ai ai keena gidanau bessiyaakko, he qofaa qachchidai oonee? Likkiyo wodoruwaakka sa7aa bolli yeggidaagee oonee? Hegaa zaaruwaa ubbaa erai?
6Sa7aa tuuqeta kunddennaadan mintti oiqqidabai aibee? Sa7aa baasuwau koiro shuchchaa wottidai oonee?
7He gallassi maallado xoolintteti issippe yexxidoogaanne kiitanchchati ubbai ufaissau ililidoogaa neeni erai?
8“Abbaa haattai, biittaa gomppaappe xuuqqidi kiyiyo gallassi, a penggeta gorddidaagee oonee?
9Abbaa shaaraa maizzidaagee, qassi xumankka xaaxa wottidaagee tana.
10Abbaayyo kanttenna zawaa medhdhidaagee, a penggiyaanne a hiraquwaa sohuwan wottidaagee tana.
11Taani, ‘Hagaa gakka; shin hagaappe aadhdhoppa; ne wolqqaama beetaikka hegan eqqo’ yaagaas.
12“Iyyoobaa, neeni yelettoosappe awai maallado guuraara kiyanaadan azaza erai?
13Biittaa xanxxan poo7uwaa bessana malanne iita asatakka eti qosettidosaappe qoncciyaa kessana mala, neeni wonttaa azaza erai?
14Gallassaa poo7oi zumatanne zanggaarata dakkoyidi wottido maayoi eqqidabaadan beettanaadan oottees; qassi urqqa miishshaa bolli wottido maatafaadan geeshshidi bessees.
15Iitati banttau poo7o gi wottido xumai xayees; eti makkalau denttiyo kusheekka meqqees.
16“Ciimma abbaa giddo gelada, pulttuwaa be7adii? Woikko asi gakki erenna abbaa gidduwaa paacca xeella erai?
17Haiquwaa penggeta nena oonakko bessidee? Woikko sakkana xumaa penggeta be7adii?
18Sa7ai ai keena gitakko erai? Hegaa ubbaa neeni eriyaabaa gidikko, taayyo yoota.

19“Poo7oi de7iyoosaa efiya ogee awan de7ii? Qassi xumai de7iyo sohoi awee?
20Eta neeni eta soo soo efaanau danddayai? Eti de7iyoosaa efiya ogeta neeni erai?
21Neeni sa7ai merettiyo wode yelettido gishshaunne daro laittaakka de7ido gishshau, hegaa erennan aggakka!
22“Suuppa shachchai minjjettiyoosaa geladii? Ordde shachchai doorettidosaakka be7adii?
23Taani eta meto wodiyaassi, ola wodiyaassinne toora gallassaassi minjja wottaas.
24Wolqqanttai kiyiyo sohuwaa efiya ogee awan de7ii? Woikko arshsho bagga carkkoi awappe kiyidi carkkii?
25“Wolqqaama irai wodhdhiyo loossuwaa giigissidaagee, dadaassi ogiyaa kessidaagee oonee?
26Asi de7enna bazzuwan iraa bukissiyai oonee?
27Mela bazzoi iraa haattan shuggidi, mul77o maataa mokkanaadan oottidaagee oonee?
28“Irau woikko xaazau aawi de7ii?
29Ordde shachchaunne burcce shachchau aaya de7ai?
30Kinchchoi haattaa shuchchaadan minttees; abbaa haattau bolla baggaakka shachcha kessees.
31“Piliyaadisa geetettiya xoolinttetu citaa issippe gattada qachchanau danddayai? Ooriyoona geetettiya xoolinttetu citai qashettido wodoruwaa birshshanau danddayai?
32Citan citan de7iya xoolintteta eta wodiyan wodiyan kessanau danddayai? Wogga Beeriyaanne Qeera Beeriyaa geetettiya xoolinttetu citata issippe kaalettanau danddayai?
33Saloti aqiyo higgiyaa neeni erai? Woikko he higgee sa7an haaranaadan oottanau danddayai?
34“Di7oi nena muukkanaadan iraa bukissanau, ne qaalaa xoqqu oottada, shaarata azazuutee?
35Wolqqanttati biidi yiidi, ‘Hekko, ha77i ai oottonii?’ gaana mala, neeni eta azazanau danddayai?
36Haatta kafuwaayyo aadhdhida eraa, kutto addiyaayyookka akeekaa immidai oonee?

37Ba eran shaarata qoodanau danddayiyai oonee? Baanaa munaqqidi, urqqa kessidi, minttanau saluwaa shaarata geddi oottidi, haattaa duge tigiyaagee oonee?
39“Gaammoti ubbai bantta geessuwan geessuwan zin77idaashin woikko zuggidi naagishin, neeni etayyo miyoobaa shankkatada immanau danddayai? Woikko namisetti uttida eta marata kalissanau danddayai?
41Quuroti namisetti bichchaariyo wode, eta maratikka miyoobaa demmanau taayyo, Xoossaayyo, waassiyo wode, etayyo miyoobaa immiyai oonee?