Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yobu

Yobu 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Dii yã́zãsì Yobuwa zàa'ĩana guu à mɛ̀:
2Démɛ lɛ́ ↄ̃nↄ ↄ̃̀ↄkpa ń yãfaasai oaoi?
3Sↄukɛ lán gↄ̃sawa, má n la yã́i, ní wea.
4Kɛ́ ma dṹnia kàlɛ, ń kú má ni? Tó ń a dↄ̃a vĩ, omɛɛ.
5Démɛ a kↄↄlɛ̀i? Démɛ ba yↄ̃̀wài? Ń dↄ̃ nolo?
6Wà a gbá pɛ̀lɛ bↄ́wa ni? Démɛ a ɛ̃ dàalɛ,
7gↄↄ pↄ́ gudↄlɛia saanaↄ lɛ́ gulakɛ, mɛ́ luabɛ gbãadeↄ kúkua dↄ píii?
8Kɛ́ ísia bↄ̀ a da gbɛɛu, démɛ kaa lìai à a zùukɛ̀i?
9Ma luabɛpuana dàɛ̀ pↄkasa ũ, ma sua fĩ̀wà ulada ũ.
10Ma a zɛkĩi lɛ́ dàɛ̀, ma zɛtàɛ̀ ma gbã́a dàu.
11Má òɛ̀: Nìli mↄ́ la, ńsu vĩao, n ikooa zↄ̃ↄↄ zɛ la.
12N yãdìlɛ kↄↄɛ yãae? N bↄkĩi ↄ̀lↄ gudↄaɛa?
13Gudↄa ì dṹnia kṹ a gola síiↄ̃wa, ì vãikɛnaↄ kpoɛ.
14Ì dṹnia lilɛ lán oo pↄ́ wà seelakɛ̀wàwa, sĩ̀sĩↄ ì bↄ gupuau lán ula kpóũkpoũna kɛawa.
15Ì gi vãikɛnaↄnɛ aa ń gusiayã kɛ, ì ń ↄ pↄ́ aa sɛ̀ musu ɛ́'ɛ.
16N gɛ e za ísia nibↄnaↄ kĩ́ia? N bɛbɛ ísipi nↄnau yãae?
17Wà ga gãmↄ ↄ̀lↄnɛa? N bɛda bĩ́ibↄlɛↄ èa?
18N dṹnia yàasa lɛ́ tàasikàa? Tó ń yã́ beeↄ dↄ̃ píi, omɛɛ.

19Gupua bɛn mái? Ń gusiakukĩi dↄ̃e?
20Ńyↄ̃ fↄ̃ gɛ́ńnↄ ń bùsuua? Ń ń bɛ zɛ́ dↄ̃o lé?
21Ń dↄ̃, asa wà n i gↄↄ bee nolo? N wɛ̃ lɛ́ vĩo nolo?
22N gɛ̃ làasi pↄ́ ma guniɛ kàlɛua? N ma lougbɛ dↄ̃ èa?
23Miↄ kũa taasikɛgↄↄ pↄ́ ũɛ, mi gbaɛ zĩkagↄↄ.
24Gupua ì ligua kpelewa ni? Ĩana ì bↄ à li tↄↄlɛa kpelewa ni?
25Démɛ ì loukwɛa dazɛwai? Démɛ ì zɛbↄ loupilɛaɛi?
26Ì to lou ma tↄↄlɛ pↄ́ gbɛ̃e kuou, baa sɛ̃gbãu gu pↄ́ gbɛ̃nazĩna vĩo.
27Ì bɛzia ń tàaao níni, ì to sɛ̃ bↄlɛ we.
28Lou de'ia vĩe? Démɛ dɛ sua pↄ́ ì kpa mae ũi?
29Dé nɛasakpɛ lougbɛ ì bↄui? Démɛ ì fíi i, ↄ̃ i gbasa kpai?
30Démɛ ì to í fee lán gbɛwa à to ísia musu gbãakũi?
31Ńyↄ̃ fↄ̃ saana pↄ́ kãaaoↄ kãaaa? Ńyↄ̃ fↄ̃ Saan kífɛ̃nɛnaↄ kɛ̃kↄ̃waa?
32Ńyↄ̃ fↄ̃ Saan nↄ̀ↄ'imina bilɛ a gↄↄwaa? Ńyↄ̃ fↄ̃ bↄ ń Saan ko nɛadeo ń a nɛ́ↄa?
33Ń musupↄↄ ikoyã dↄ̃a? Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ ń kpá kpalau tↄↄlɛa?
34Ńyↄ̃ fↄ̃ lɛzu louzi à sisi à ibↄ à n gbɛ̃a?
35Ni loupilɛaↄ gbaɛ aa dazɛu nɛe? Aaì mↄ onɛ wa làa yã̀?
36Démɛ ↄ̃nↄ dà kpↄbↄ'ilɛnaɛi? Démɛ dↄ̃a kpà kosawai?

37Dé ↄ̃nↄ mɛ́ kà à lounaaↄ naoi? Démɛ a fↄ̃ musu olaↄ yɛɛlɛi?
38Tó a ibↄ̀lɛ, bùsu giina ì gↄ̃ bɛ̀lɛ ũ, bùsukↄ̃ↄtɛ̃ↄ ì nanakↄ̃wa.
39Gↄↄ pↄ́ nↄ̀ↄmusuↄ naalɛa ń tòou, ge aalɛ nↄ̀ↄ kpakpa dào guu, ḿmɛ ni toekanɛ́a? Ḿmɛ ni to an nɛ́ↄ kãaa?
41Tó gbagbaa nɛ́ↄ lɛ́ liaaliaa, aalɛ lɛzumazi blɛkɛ̃sãama yã́i, démɛ ì pↄblea kpámái?