Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
2मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, गे इस्राएल ङा पहाड गे कोव़शा, मेको आन पर्बम नोले दुम्‍ब लोव़ पावो। इजीकीएल ३६:१; मीका ६:१
3गे ‘ए इस्राएल ङा पहाड परमप्रभु, परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन। पहाड नु डांडा खोल्‍सा नु बेंसी आन कली परमप्रभु यावेमी, गो इन तार तरवार का चाक्‍नुङ। मिनु गो इन डांडा ङा थान आन कली खतम पोक्‍‍नुङमी।
4इन थान श्‍येत्‍थ दुम्‍नीम। मिनु इन धूप चोतीक ब्रोल्‍नीम। मिनु गो इन साइश्‍शो मुर आन कली आन मूर्ति आन ङोंइती ताइक्‍नुङमी। लेवी २६:३०
5गो इस्राएल ङा मुर आन बेक्‍शो रां मेको आन मूर्ति आन ङोंइती वोइक्‍नुङ। मिनु इन रुश इन चढ़ेतीक आन ङोंइती एर ओंथ फ्राइ‍नुङमी। २राजा २३:२४
6गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, इन सहर श्‍येत्‍थ दुम्‍नीम। इन डांडा ङा थान नेल्‍ल खतम दुम्‍नीम। मोपा इन चढ़ेतीक श्‍येत्‍थ दुम्‍शा नु इन मूर्ति ब्रोल्‍शा खतम दुम्‍नीम। इन धूप चोतीक जिक्‍नीम नु इन गेय जाम्‍शा लाइब।
7इन दातेमी मुर साइक्‍चा पुंइसीशा गोल्‍नीम। मिनु गेपुकीमी गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी।
8तन्‍न गो गे इन दाते ङा का निक्‍शी आन कली ब्रोंइचा गेनुङमी। रागी रागी आन दाते ङा का निक्‍शी साइक्‍चा मपुंइसीनीम। मेकोपुकी रागी रागीम ब्रशा लाइनीम। यसैया ६:१३
9मिनु मोदेंशो रागी रागीम ब्रोंइशा लीशोपुकी ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो रागीम आं कली मिम्‍नीम। मिनु मेकोपुकीम आन दला दाक्‍स पशा, आं रे दिल्‍शा लशा, आन मूर्ति आन नोले खोइक्‍नी‍म। मेको आन पशो मरिम्‍शो नु ग्रांग्रा दिशो गेयम आंमा मुने दोक्‍नीम।
10मिनु मेकोपुकीम गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम’ देंचा माल्‍नेवे। गो मेको आन कली मोदेंशो श्‍येत मोशा मगेङमी” देंत।
11मिनु परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “इन गुइ पोक्‍कीन। मिनु इन खोइल थाइक्‍तीन। इस्राएल आ खिं ङा मुर आन ग्रांग्रा दिशो गेय आ पर्बम ‘आबी आबी’ देनीन। मारदे हना मेकोपुकी तरवार, अन्‍काल नु मुर बेक्‍तीक रोइम बेक्‍नीम।
12मेको ङोन बाक्‍बपुकी मुर बेक्‍तीक रोइम बेक्‍नीम। मिनु मेको आन नेक्‍था बाक्‍बपुकी तरवारम साइक्‍चा पुंइसीनीम। मिनु लीशो प्रोंइचा पुंइसीशोपुकी अन्‍कालम बेक्‍नीम। मोपा गो आं गाइश्‍शो मेको आन तार मोइक्‍नुङ।
13मेको आन साइश्‍शो मुर आन मूर्ति आन दाते आन चढ़ेतीक आन एर ओंथ बाक्‍नीम। नेल्‍ल डांडा ङा थानम, नेल्‍ले पहाडम, नेल्‍ल रवा आन पुंम, शुश गिग रवा आन पुंम, नु मूर्ति आन कली धूप चोतीके नेल्‍लेम मोदेंशो बाक्‍ब। १राजा १४:२३
14गो आं गुइ मेको आन पर्बम क्‍युक्‍नुङ। मिनु आन रागी रे श्‍येत्‍थ नु मुर मबाक्‍तीक सेल्‍नुङ। मेको गोरशो रागी रे रिब्‍ला सम्‍म मोदेंशो पाइनुङ। मेना मेकोपुकीमी गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम” देंत। २राजा २५:२१