Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau Esekiela dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Israela ena ororodia dekenai oiemu vairana do oi henia, bona egu peroveta hereva idia dekenai do oi gwauraia,
3do oi gwau, ‘Israela ena ororodia e, Lohiabada Dirava ena hereva do umui kamonai, ia gwau: Lau Lohiabada Dirava ese ororo badadia bona maragidia, koura dobudia bona koura maragidia inai bamona lau sisiba henidia noho: Lau ese tuari kaia ta do lau siaia diho, ia ese emui ataiai idia noho tomadiho gabudia, dirava koikoi tomadiho gabudia do ia hadikaia ore.
4Emui boubou patadia, bona emui muramura gabua patadia do lau hamakohia. Unuseni idia tomadiho noho taudia ibounai be do lau alaia mase, edia kaivakuku edia vairana dekenai.
5Israela taudia edia mase tauanidia bona edia turiadia be unai boubou patadia edia vairanai bona unai gabu ena kahana ibounai dekenai do idia hekure kava, hekure kava.
6Israela ena hanua ibounai be do lau hadikaia ore. Vadaeni edia boubou patadia bona edia kaivakuku ibounai be do lau hamakohia ore, bona edia bonana namo muramura gabua patadia be do lau hamakohia maragimaragi. Idia ese edia imadia dekenai idia karaia gaudia ibounai be do idia boio ore momokani.
7Gabu ibounai dekenai taunimanima do idia alaia mase, bona unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
8“ ‘To umui haida do lau alaia lasi, vadaeni do idia mauri noho. Inai do mauri taudia be lau ese bese idauidau edia huanai do lau luludia lao.
9Unai gabudia dekenai mai guia danu idia noho neganai idia ese lau Lohiabada do idia laloatao. Unai neganai do idia diba lau ese idia lau matakani henia, bona idia lau hahemaraia, badina edia kara koikoi dekena amo idia ese lau idia rakatania, bona dirava koikoidia idia tahua. Edia kara dika, dika rohoroho gaudia dainai do idia hemarai bada, mai lalohisihisi momokani danu.
10Do idia diba momokani lau be Lohiabada, bona do idia diba danu egu sisiba herevadia be hereva kava lasi.’ ”
11Lohiabada Dirava ia gwau, “Israela taudia e, emui imadia do umui abia isi, emui aedia dekenai tano do umui moia tao auka. Mai lalohisihisi danu do umui taitai, Israela taudia edia kara dika, bona dika rohoroho idia karaia dainai. Idia be tuari, o hitolo, o hanaia gorere dekena amo do idia mase.
12Gabu daudau idia noho taudia be hanaia gorere dainai do idia mase, bona kahirakahira idia noho taudia be tuari dainai do idia mase, bona do mauri taudia be hitolo dekena amo do idia mase. Idia ese egu badu ena mamina do idia abia momokani.
13Israela taudia edia mase tauanidia be edia kaivakuku edia huanai bona edia boubou patadia edia vairanai do idia hekure kava, hekure kava noho. Ororo ibounai edia ataiai, au mauridia bona ouki audia ibounai edia henunai unai mase tauanidia do idia noho, edia kaivakuku dekenai bonana namo muramura idia gabua vadaeni gabudia ibounai dekenai. Unai neganai, taunimanima ibounai do idia diba lau be Lohiabada.
14Io, egu imana do lau abia isi, bona edia tano do lau hadikaia ore. Edia noho gabudia ibounai be anina lasi tano do lau halaoa, diho kahana ena tano kaukau dekena amo ia lao bona Ribila dekenai. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.”