Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Isaili bùsu gbɛ̀sĩsĩↄwa, ní ãnabikɛkɛ a yã́ musu
3ǹ mɛ: Isaili bùsu gbɛ̀sĩsĩↄ, à Dii Lua yãma. Dii Lua ò gbɛ̀sĩsĩↄnɛ ń sĩ̀sĩↄ ń swadↄↄↄ ń guzulɛↄ, à mɛ̀ álɛ mↄ́wá ń zĩo, i á gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩ.
4Wa á sa'okĩiↄ gboo, wi á tulaletikatɛakĩiↄ wíwi, mí á gbɛ̃́ↄ dɛdɛ á tã́aↄ aɛ.
5Isailiↄ, má á gɛↄ kálɛ á tã́aↄ aɛ, mí á wáↄ fãaa mà lia á sa'okĩiↄzi.
6Wɛ̃́lɛ pↄ́ á kúu a gↄ̃ bɛzia ũ píiɛ. Wa gulɛsĩ pↄ́ á bòↄ daaĩɛ, wi á sa'okĩiↄ gboo aaↄ da wáiwai. Wa á tã́aↄ wíwi aaↄ ku lↄo, wi á tulaletikatɛakĩiↄ gboo, wi pↄ́ pↄ́ á kɛ̀piↄ míↄnzↄ̃.
7Gbɛ̃́ pↄ́ wà fɛ̃nda tↄ̃̀má á guuↄ i kwɛ́, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
8Ń beeo má tó á gbɛ̃́ kↄ̃naↄ gↄ̃ɛ́ɛ. Tó ma á fãaa buiↄ guu, á gbɛ̃eↄ bↄ fɛ̃nda lɛ́zĩ bùsu pↄ́ á kúu,
9ma yãyìamá an náaisai pↄ́ tò an sↄ̃ kua lↄo yã́ musu ń ń gbãsĩkɛwɛ pↄ́ aaì tã́aↄ gwaò yã́o. Aaↄ ye ńzĩa gĩyãio vãi pↄ́ aa kɛ̀ yã́i ń ń yãbɛ̃ɛkɛaↄ yã́o,
10aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. Mi lɛ́'ĩana gba no, má yã́pi yíamáɛ.
11Ma Dii Lua ma mɛ̀, ↄplaa da zɛɛu, ní gbápãlɛ ǹ mɛ: Agya! Zĩ ń nↄanao ń gagyão a Isailiↄ dɛdɛ an yãvãi pↄ́ má ye a gĩyãioↄ yã́i.
12Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku zã̀ↄ gaga ń gagyão, gbɛ̃́ pↄ́ aa ku kãiↄ i gaga zĩu, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa sù bↄ̀ↄ gaga ń nↄanaoɛ. Lá má pↄkũmabↄbↄmán we.
13Wa ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ, aaↄ kálɛa ń ń tã́aↄ an gbagbakĩiↄ saɛ sĩ̀sĩ lɛsĩↄ musu píi ń gbɛ̀sĩsĩ misonaↄ píi ń lí yɛ̀lɛlɛↄ ń gbɛ̃́nɛli lásisiↄ gbáuↄ píi, gu pↄ́ aa tulaleti gĩnana kpàsau ń tã́aↄnɛpiↄ, aaiↄ dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii.
14Má ↄbↄ tↄ̃́má, mí tó an bùsupi gↄ̃ bɛzia ũ wáiwai za guwaiwaiu e Dibla, gu pↄ́ aa kuu píi, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.